Deskundige Kinderzorg (Coördinator Dienst voor Onthaalouders) 170 Bekeken

Organisatie: Gemeente Wetteren

Functieinhoud

De deskundige Kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) staat in voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de Dienst Voor Onthaalouders. Hij/zij verankert de pedagogische visie in de werking van de opvangvoorzieningen en zorgt voor een vlot georganiseerde kinderopvang die aan de behoeften van alle belanghebbende partijen tegemoet komt.De deskundige Kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) begeleidt en ondersteunt onthaalouders om zo integrale zorg en een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden aan de kinderen in de opvangvoorziening, treedt op als contactpersoon voor de ouders, neemt administratieve taken op zich, verstrekt informatie aan externe instanties en onderhoudt contacten met belanghebbende partijen.

Tot het takenpakket van de deskundige kinderzorg (coördinator Dienst voor Onthaalouders) behoren volgende taken:

  •   pedagogische werking

–         uitstippelen van het pedagogisch klimaat/beleid, in overleg met de onthaalouders

–         pedagogische concepten van de dienst vorm geven

–         doelstellingen plannen en bewaken

–         plaatsingsbeleid uitstippelen

–         toetsen van pedagogisch handelen van de medewerkers

–         pedagogische werkbegeleiding verstrekken

–         implementatie en bewaking van een kindvolgsysteem

  • begeleiding van ouders

–         ouderbeleid uitstippelen

–         doelstellingen plannen en bewaken

–         implementatie intake en procedure

–         info-uitwisseling

–         ouderparticipatie organiseren

–         behoeften signaleren

–         tevredenheidsmeting uitvoeren

–         relatie onthaalouder – ouder bewaken

–         bemiddelende rol onthaalouder – ouder opnemen

–         discrete behandeling van informatie garanderen

–         bereikbaarheid van coördinatoren verzekeren

  • begeleiding van onthaalouders

–         uitstippelen van voorstellen voor werving, selectie, ontslag, statuten, overeenkomsten

–         doelstellingen ivm medewerkersbeleid uitstippelen en bewaken

–         functieomschrijving duidelijk stellen en erop toezien

–         instap en begeleidingsprocedure van een nieuwe onthaalouder duidelijk stellen

–         communicatiestroom verzorgen

–         bemiddelende rol verzorgen tussen onthaalouders – ouders – bestuur

–         continuïteit van de dienstverlening waarborgen

–         bezetting opvolgen

–         voorzien in vakliteratuur, in overlegmomenten, samenspraak en bijscholingsmomenten

–         individuele werking bijsturen aan de hand van huisbezoeken, intervisie en functioneringsgesprekken

–         leerresutaten integreren in de werking

–         belangenbehartiging van onthaalouders bij het bestuur

–         reglementering communiceren en toepassen

–         continuïteit van de dienstverlening verzekeren

–         besluitvormingsprocessen bewaken

  • infrastructuur

–         toezicht op veiligheid en kwaliteit van de locaties

–         toezicht op bereikbaarheid en gezondheid van de locaties

–         opvolgen van contracten inzake verzekering

–         verantwoordelijk voor voorstellen tot aankoop van materiaal

–         signaleren van beperkingen

  • financiën

–         budget opmaken

–         subsidiebeleid opvolgen en subsidies aanvragen, opvolgen

–         kosten/baten analyse en beheersing

–         uitgaven/inkomsten verantwoorden in functie van kwaliteitsbeleid

–         afstemmen met andere beleidsterreinen op financieel gebied

  • gezondheid, veiligheid en hygiëne

–         toezien op hygiëne van personen en locaties, op gezonde voeding …

–         EHBO-voorziening waarborgen

–         crisisprocedures implementeren (levensbedreigende situatie, evacuatie, besmettelijke ziekte, …)

  • administratie

–         inschrijvingen verwerken

–         registratiesysteem voor aanwezigheden opvolgen

–         informatieverwerkingsystemen implementeren en opvolgen

–         verslagen bijhouden en verwerken

–         dossiervorming verzekeren

–         correspondentie en telefoons verzekeren

–         inventaris op peil houden

–         folders en schriftelijke berichten opmaken

  • kwaliteitsbeleid

–         een visie en missie opstellen en naleven

–         de werking in al haar facetten doorlichten

–         voor elk terrein doelstellingen formuleren en met regelmaat deze doelstellingen toetsen en bijsturen

–         een kwaliteitsplanning opmaken op korte en lange termijn

–         tevredenheidsmeting uitvoeren bij alle betrokken partijen

–         alle procedures, handelingen en resultaten overzichtelijk geactualiseerd in een kwaliteitshandboek neerschrijven

–         behaalde kwaliteit bewaken en streven naar continue verbetering

  • externe relaties

–         behoeften onderzoeken

–         promotie van de dienst verzekeren

–         lokale overlegstructuren bijwonen

–         integratie in de gemeenschap

–         regelgeving verduidelijken

–         samenwerkingsverbanden met Kind & Gezin, regionale overlegstructuren, provinciale commisies, zorginspectie, … onderhouden

  • je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk: 

·                     Samenwerken:  

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen. 

·                     Professionaliteit:  

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen. 

·                     Enthousiasme:  

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven. 

·                     Klantgerichtheid:  

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 

 

Lees hier het volledig vacaturebericht
Solliciteren voor deze vacature.

 

 

werkenbijdeoverheid.be

Login om te solliciteren
Ik stel mij kandidaat

Laat een reactie na

Deel deze vacature