Decreet Lokaal Bestuur – Nieuwe onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden

Vraag ivm decreet lokaal bestuur

Bij de nieuwe aanpassing van het Decreet Lokaal Bestuur zijn er bij artikel 10 twee nieuwe onverenigbaarheden bijgekomen. Zo staat er nu:

“Art. 10: De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad:

8° de leidend ambtenaar van een sociale huisvestingsmaatschappij tot wiens werkgebied de gemeente behoort;

9° de leidend ambtenaar van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt.”

Er heerst bij enkele lokale besturen enige onduidelijkheid over hoe deze nieuwe onverenigbaarheden gelezen moeten worden.

Gaan deze onverenigbaarheden over de leidend ambtenaar (algemeen directeur, eindverantwoordelijke van de organisatie) of een leidend ambtenaar (een persoon die de leiding bij de uitvoering van een overheidsopdracht op zich kan nemen)?

Antwoord van Minister Somers, binnenlands bestuur – gepubliceerd 02 08 2022

Het begrip ‘leidend ambtenaar’ in de toevoegingen van 8° en 9° aan artikel 10 van het decreet over het lokaal bestuur slaat op de hoogste leidinggevende van een sociale huisvestingsmaatschappij (punt 8°) en een intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt (punt 9°). Het begrip ‘leidend ambtenaar’ zoals dat bedoeld is en gehanteerd wordt in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten staat hier los van.

Deze bijkomende onverenigbaarheid, die in werking treedt op 1 december 2024, heeft bijgevolg geen betrekking op een raadslid dat als ‘leidend ambtenaar’ in de zin van de wet op de overheidsopdrachten een overheidsopdracht op zich zou nemen in het kader van zijn professionele werkzaamheden bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De ‘leidend ambtenaar’ in de zin van de wet op de overheidsopdrachten is de persoon die de leiding en de controle op de uitvoering van een overheidsopdracht op zich neemt. Als een raadslid als ‘leidend ambtenaar’ van een overheidsopdracht optreedt in de zin van de wet op de overheidsopdrachten, dient wel rekening te worden gehouden met de bepalingen rond belangenvermenging zoals opgenomen in artikel 27 van het decreet over het lokaal bestuur.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID

Vacatures van Indeed