Nieuws

Nood aan hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren

    In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en ze is onomkeerbaar. De betrokken ambtenaren ervaren vaak zwaar inkomensverlies, ze

Verder lezen

Nieuw competentiemodel voor ambtenaren

  Bron:  Project nieuw competentiemodel Federale Overheid. De federale overheid werkt momenteel aan een nieuw competentiemodel voor ambtenaren. Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Het is de bedoeling om aan te geven  welke competenties nodig zijn om een functie uit te oefenen. Zo’n model verduidelijkt voor een medewerker ook wat die competenties inhouden en

Verder lezen

Terug meer ambtenaren

  Zowel bij de Vlaamse als bij de fede­rale overheid werken opnieuw meer ambtenaren dan een jaar eerder. Federaal gaat het onder meer om aanwervingen bij Vreemdelingenzaken om de migratiecrisis aan te pakken.  Het beheersen van de migratiecrisis en de strijd tegen drugs hebben ertoe geleid dat er voor het eerst in jaren opnieuw meer ambtenaren bij de overheid werken.

Verder lezen

Lokaal personeelsbeleid: 3 instrumenten 

  ABB geeft mee vorm aan het lokaal personeelsbeleid en ondersteunt lokale besturen, personeelsleden en sociale secretariaten. De collega’s van het team Personeel Lokale Besturen lanceerden in 2022 enkel tools en handvatten rond actuele thema’s: de nieuwe klokkenluidersregeling, omgaan met agressie tegen medewerkers  en de vraag hoe je als OCMW meer maatschappelijk werkers kan aantrekken. 1. Wegwijs nieuwe Klokkenluidersregeling lokale

Verder lezen

Rapportering aan raadsleden moet transparant, leesbaar en bruikbaar

  Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Bron: Vlaamse Regering, 12 mei 2023 Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle te kunnen opnemen, is daarom kwalitatieve en gepaste financiële en

Verder lezen

Leefloners moeten actief aan het werk

    Lokale besturen moeten hun leefloners meer aan het werk krijgen. Leefloners waren sinds 2014 verplicht zich in te schrijven bij de VDAB, maar moeten nu actiever worden gestimuleerd.  De Vlaamse Regering wil meer leefloners aan het werk te krijgen en lokale besturen  stimuleren om ze meer te activeren.   Van de meer dan 40.000 leefloners in Vlaanderen vindt

Verder lezen

Mentaal welzijn op de werkvloer in 2023

    Een jaarlijkse nationale studie die het niveau van mentaal welzijn op het werk onderzoekt. De impact op teams, hun prestaties en de verwachtingen van de Belgische werknemers worden onder de loep genomen. 87%  vindt dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen over het mentaal welzijn op de werkvloer. 82%  gaat akkoord dat investeren in mentaal welzijn de motivatie en betrokkenheid van werknemers verhoogt. 4

Verder lezen

Planbureau schat jaarinflatie op 3,9%

  Het Planbureau heeft dop 02 05 2023 zijn inflatievooruitzichten voor 2023 verlaagd. Het Planbureau verwacht dat de inflatie zal uitkomen op 3,9 procent.  De spilindex, waardoor de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel stijgen, zou in oktober  2023 overschreden worden.   Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023

Verder lezen

Servantes Award 2023

  Dit jaar wordt voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent, de local civil servant in de bloemen zetten en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen.

Verder lezen

Jouw gemeentescan: vergelijk nu met andere gemeenten

Wil je de meest recente cijfers over jouw gemeente of stad in een handig rapport ontdekken? Dat kon al via jouw gemeentescan. Je kan dit rapport nu ook aanvragen in word of pdf met een benchmark naar keuze: vergelijk je eigen gemeente of stad met maximaal vijf andere gemeenten, die je zelf kiest. Jouw gemeentescan Het PDF-rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengt de brede

Verder lezen

Het pensioen van de ambtenaar.

  De pensioenen van ambtenaren en mandatarissen kwamen de voorbije weken terug in het nieuws. De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren verschillen nogal van die van contractuele ambtenaren. Niet onbelangrijk voor wie een job aanvaart bij de overheid.   Hoe wordt mijn pensioenbedrag als ambtenaar berekend?  Voor elk jaar dat u als vastbenoemd ambtenaar werkt, bouwt u pensioen op. Diensten die

Verder lezen

Thuiswerken als ambtenaar ? Ook in uw organisatie goed geregeld ?

    Thuiswerk. Vandaag lijkt het bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de ambtenaar. Toch betekende de coronaperiode misschien voor vele ambtenaren een eerste kennismaking met het werken vanop afstand. Als werkgever behoort de federale overheid tot één van de pioniers van het thuiswerken, en nog steeds maakt een grote meerderheid van het overheidspersoneel gebruik

Verder lezen

Koelt de arbeidsmarkt af ?

  De vraag naar nieuwe werknemers lag vorige maand bijna 16 procent lager dan een jaar geleden. Daarmee zet  de maandelijkse tendens zich verder door.  Méér werkzoekenden ingeschreven Op 31 maart 2023 waren er 287.858 burgers bij VDAB ingeschreven. 67% was werkzoekend zonder werk, 27% werkende burgerklant, en 5% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 193.886. Binnen

Verder lezen

Nieuw blog artikel

  De overheid van morgen: de rol voor HRM nu! Na 11 edities HRM in de Overheid, waarbij verkenning en inspiratie centraal stonden is het nu tijd voor de volgende fase. Het vertalen van de doelen en uitdagingen van de overheid en publieke sector naar acties van HR. Om de veranderende maatschappij optimaal te dienen, dient de overheid slagvaardiger en

Verder lezen

Prestaties belangrijker bij beloningsbeleid Vlaamse overheid

  Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid wil zich

Verder lezen

Prestaties belangrijker bij beloningsmanagement Vlaamse overheid

  Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers   In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid wil

Verder lezen

Ambtenaren en TikTok gaan niet langer samen.

    De ministerraad  van 17 maart 2021 keurde op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake een tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel. De maatregel komt er in navolging van gelijkaardige beslissingen door andere landen en door

Verder lezen

Lokaal Bemiddelingsboek 2022: inspiratie voor uw gemeente

22 lokale besturen hebben er voor gekozen om hun burgers de mogelijkheid te bieden zich tot de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst te wenden bij ongenoegen over de werking of handelingen van hun lokaal bestuur. Daarvoor betalen zij jaarlijks vijf eurocent per inwoner. Op die manier tracht de Vlaamse Ombudsdienst, samen met de eigen lokale ombudsdiensten van Antwerpen, Gent,

Verder lezen

Exitgesprekken personeel De Lijn

  Parlementaire vraag over exitgesprekken bij De Lijn. Publicatie 14 maart 2023 SCHRIFTELIJKE VRAAG van BERT MAERTENS datum: 20 januari 2023 aan LYDIA PEETERS  VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Welke conclusies kunnen uit de verslaggeving van de exitgesprekken ?  Wat zijn de meest voorkomende elementen van de motivering voor een medewerker om de organisatie vrijwillig te verlaten? Welke initiatieven neemt De Lijn om

Verder lezen

Personeelsverloop bij De Lijn

  Bron: Schriftelijke vraag Vlaams Parlement van  ELS ROBEYNS datum: 17 januari 2023  aan LYDIA PEETERS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Het verloop van medewerkers bij De Lijn is het hoogst in de eerste vijf jaar na indiensttreding. Nadien daalt het aantal medewerkers dat een andere uitdaging zoekt aanzienlijk. Tabel tot en met 31 december 2022. Enkel voor het jaartal

Verder lezen

Personeelsverloop in kaart brengen

  Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop is belangrijk voor organisaties, omdat het kan helpen bij het identificeren

Verder lezen

Mantelzorgverlof Vlaamse overheid: beperkt gebruik

  Sinds 17 juli 2020 hebben personeelsleden van de Vlaamse overheid recht op mantelzorgverlof. Een personeelslid kan per hulpbehoevende de arbeidsprestaties ofwel maximaal 1 maand voltijds onderbreken (100%) ofwel maximaal 2 maanden aaneensluitend deeltijds onderbreken met de helft (50%) of 1/5 (20%). Een personeelslid heeft gedurende zijn volledige loopbaan recht op maximaal zes maanden volledige onderbreking van de loopbaan ofwel

Verder lezen

Infosessie : Hoe pakken we de vergroening (decarbonisatie) van onze verwarmingsinstallaties concreet aan?

  In de komende jaren moeten we voor het verwarmen van onze woningen zoveel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Dit is een hele uitdaging in sterk verstedelijkte gebieden met een grotendeels verouderd patrimonium.  Welke oplossingen voor deze energietransitie zijn er vandaag op de markt en kunnen op korte termijn geïmplementeerd worden? Wat zijn hun voordelen? Wat mogen we ervan verwachten?

Verder lezen

Trends en acties HR lokale besturen

  Werkenbijdeoverheid.be deed bij het begin van 2023 een bevraging bij lokale overheden om te zien welke  HR-aspecten hen op dit moment bezig houden. Een aantal van de uitdagingen  liggen in de lijn van trends die we in 2022 zagen. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging, de mentale gezondheid van medewerkers die in 2022 (na Corona) aan bod kwam, lijkt een blijver. Met

Verder lezen

Gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

  Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de

Verder lezen

Inzet op re-integratie van langdurig zieken

  Eind 2021 waren er in België 63.160 langdurig zieken deeltijds aan het werk. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering( RIZIV). Dat is een stijging met bijna 46 procent tegenover 2017. De voorbije vijf jaar steeg echter ook het aantal langdurig zieken zelf, met bijna 20 procent. Dat betekent dat het aandeel langdurig zieken dat

Verder lezen

Deontologische commissie voor het lokaal bestuur

  Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaamse Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. Na de

Verder lezen

Deontologische commissie voor het lokale bestuur

  Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaamse Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. Na de

Verder lezen

Goedkeuring van het regiodecreet, maar vragen blijven.

  Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. De Vlaamse lokale besturen kunnen nu aan de slag met het aligneren van hun verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De referentieregio’s zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Concreet gaat het over projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen. Uiterlijk 31 december 2030 moeten de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in overeenstemming zijn met

Verder lezen

Vlaanderen krijgt nieuwe structuur in 15 regio’s

  Bron: VRT-NWS, 1 februari 2023 Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio’s. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in “de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden”. Er komen nu 15 regionale samenwerkingsverbanden. Alle Limburgse regio’s vormen één

Verder lezen

Hybride werken is samenwerken: praktische ideeën

  Het werken wordt meer en meer verschillend: werken op verschillende locaties en tijdstippen. In dit artikel maken we enkele praktische afspraken voor teams die het hybride werken zijn ingeslaan. Gezamenlijke activiteiten Het is belangrijk om voor verschillende activiteiten in kaart te brengen waar, wanneer en hoe ze worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor werktaken en overleggen. Houd hierbij het doel van

Verder lezen

Agressie tegenover medewerkers

  Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda. Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden. Een agressieprotocol

Verder lezen

Regeling van omstandigheidsverlof in de rechtspositieregeling

    Personeelsleden hebben recht op volgende omstandigheidsverloven:   1°huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of aanverwanten: 4 werkdagen; 2°bevalling van de echtgenote of samenwonende partner,

Verder lezen

Definitieve goedkeuring kaderbesluit rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen

    20 januari 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en genereert meer vrijheid

Verder lezen

Financiën steden en gemeenten blijven gezond

Ondanks de stijgende kosten blijven de financiën van de Vlaamse lokale besturen gezond. Zo blijven de schulden van de steden en gemeenten onder controle en vallen de lokale investeringen niet stil ondanks de sterk gestegen kosten voor energie, personeel en sociale steun. Dat blijkt uit een analyse van de begrotingen van 292 van de 300 lokale besturen die Vlaams minister

Verder lezen

Stress als chronisch probleem bij ambtenaren

  Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren: 72 procent hervalt jaren nadien   Bron: VRT – NIeuws – 4 januari 2022 Drie van de vier Belgische ambtenaren die wegens een burn-out uitvallen, overkomt dat binnen vier jaar opnieuw. Minister De Sutter van Ambtenarenzaken zoekt de oplossing deels in een strengere selectie van leidinggevenden. De verontrustende cijfers over het welzijn

Verder lezen

Arbeidsmarkt, inflatie en loonkost

  Ook de arbeidsmarkt bleef in 2022 sterk presteren, aangezien er meer dan 100 000 extra jobs werden gecreëerd. De banencreatie zou wel tijdelijk vertragen, maar vanaf de tweede helft van 2023 weer aantrekken. De grootste jobgroei wordt gecreëerd in de dienstensector. De inflatie bleek hardnekkig; ze liep in oktober op tot ruim 13 %, voornamelijk als gevolg van een verdere toename van de (al hoge) energieprijzen,

Verder lezen

De omgevingsambtenaar, de schepen en de burger.

  Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde op 14/12/2022 de studiedag ‘Lokaal bestuur door een academische bril’. Tijdens deze studiedag werd ook de Vlaamse scriptieprijs uitgereikt. Winnares van de editie 2022 is Annelies Maes met haar onderzoek naar ‘de kwalitatieve omgevingsvergunningsverlening in Vlaanderen’.   De ambtenaar, de schepen en de burger Omgevingsambtenaren die de vergunningsaanvraag bestuderen en een advies voor het politieke beslissingsorgaan

Verder lezen

Eigenschappen van een goede overheid

  Het  klimaat, de energievoorziening, de inflatie, de ouderenzorg, de kinderopvang… Zoveel zaken in beweging met zoveel complexiteit.  “Een sterke overheid is heel hard nodig om het voor ons allemaal goed te regelen en om iedereen erbij te houden. “ In het Nederlands tijdschrift voor Binnenlands Bestuur worden de eigenschappen van een sterke overheid opgelijst. 1. Een  overheid handelt proactief. Een

Verder lezen

Bart Somers wil War Room voor lokale besturen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen

    Na Zwijndrecht en Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart Somers waarschuwt: “Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel stijgen 2% in januari 2023.

  Bron: Federaal Planbureau – 06 12 2022 In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel

Verder lezen

1638 Vlaamse ambtenaren kregen in 2021 een functioneringstoelage

  Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022 van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37

Verder lezen

Vlaamse ambtenaren krijgen eco-, sport- en cultuurcheques

  In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurcheques. In 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 2020

Verder lezen

Vlaamse Overheid wil rekrutering en selectie gemeenschappelijk organiseren

  Naar aanleiding van haar beslissing van 30 oktober 2020 over de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor wat betreft rekrutering en selectie, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het oprichtingsbesluit van AgO en het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Door deze beslissing pakken de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) de in- en doorstroom van medewerkers gemeenschappelijk aan.

Verder lezen

Re-integratie na langdurige afwezigheid

  Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022 De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de zoektocht naar een oplossing centraal staat zodat het personeelslid het werk,

Verder lezen

Medewerkers lokale besturen en arbeidsmobiliteit

  Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.   De Servantes Barometer Het  Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent stelde de Servantes Barometer voor.

Verder lezen

Aanpassing klokkenluidersregeling voor Vlaamse overheid en lokale besturen

  De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet wijzigt, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten moeten zorgen voor veilige interne en externe meldkanalen en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. De richtlijn

Verder lezen

Decreet over de werk- en zorgtrajecten goedgekeurd.

  Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022 Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering, en onthaaltrajecten via het

Verder lezen

De week van de zondebokken

  Het was de week van de zondebokken. Als het maatschappelijk complex wordt, duiken ze op. Er zijn veel vraagstukken in organisaties die we als  vervelend of verontrustend bestempelen. Problemen die maar blijven bestaan, zoals in de kinderopvang bv.,  ondanks allerlei initiatieven die worden genomen om ze ‘eens en voor altijd’ aan te pakken. Het gaat dan vaak over zaken

Verder lezen

Ontgoochelde en misnoegde vakorganisaties bij de onderhandelingen over de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen.

  Het huidig ontwerp van besluit over de rechtspositieregeling kreeg door geen van de vakorganisaties een akkoord mee. De reden had vooral te maken met het gebrek aan houvast en de risico’s die verbonden zijn aan het grotendeels overlaten van de rechtspositieregeling aan de lokale autonomie. Daarnaast was vooral de wijze van onderhandelen een doorn in het oog van de

Verder lezen

Rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

  Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en probeert ook meer vrijheidsgraden te

Verder lezen

Hoe zat dat weer met de index ?

    Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, werken bij de overheid, indexatie, november 2022 Hier vind je informatie over de verschillende soorten index en de invloed daarvan op de berekening van de wedden en lonen. De spilindex werd overschreden in oktober 2022. Vanaf 1 december 2022 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,9607. Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index) Het

Verder lezen

In- en uitstroom van medewerkers in het lokaal bestuur

  Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen   Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97.    “Werken bij een lokaal bestuur heeft écht sterke troeven om deze uitdaging te counteren. De

Verder lezen

Vlaamse werknemers en de vierdaagse werkweek

  Bron: Story @ UGent @ Work, 31 oktober 2022 De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Zo wordt de 38-uren week gespreid over vier langere dagen  in plaats van vijf dagen. Een recht Elke dergelijke werknemer heeft het recht om een schriftelijke aanvraag

Verder lezen

Burn-outverleden verhoogt kans op ontslag

    Onderzoek UGent – Doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (28 oktober 2022) Recent UGent-onderzoek wees uit dat een burn-outverleden carrièrekansen saboteert via lagere aanwervings- en promotiekansen. Een nieuwe studie toont nu aan dat mensen met een burn-outverleden ook nog eens nadeel kunnen ondervinden in ontslagbeslissingen. Opvallend: ook wanneer de recente prestaties van werknemers gekend waren door de managers die de ontslagbeslissing

Verder lezen

Winnaars Servantes Award zijn gekend: professionals van lokale besturen Merelbeke, Dendermonde en Schoten scoren eerste plaats 

  Eerste resultaten Servantes Barometer: Sterke troeven van lokale besturen meer uitspelen om concurrentie op jobmarkt te counteren. Nathalie Claus, HR-deskundige (Merelbeke), wint als ‘Nieuwkomer’ 35-jarige carrière van Dirk Vercammen, diensthoofd Milieu (Schoten), beloond met ‘Loopbaan’ Duurzaam Ecoteam Ros Beiaard (Dendermonde) bekroond als beste ‘Team’ Eerste resultaten Servantes Barometer door UGent: vacatures invullen is een grote uitdaging, sterke troeven van

Verder lezen

De macht van de burgemeester voorbij

In één week tijd halen verschillende burgemeesters het nieuws. Zegt het iets over hen of over de moeilijke job waarin ze balanceren. De krant De Standaard heeft het over een gebrek aan politieke hygiëne enonwelriekende dossiers van belangenvermenging. Gemeenschappelijk in de media klinkt het dat de burgemeesters hunrol en macht gebruikten om daar al dan niet materieel voordeel mee te

Verder lezen

Integriteit en belangenvermenging bij de Vlaamse Overheid

  Bron: SCHRIFTELIJKE VRAAG van JOKE SCHAUVLIEGE aan BART SOMERS – publicatie 21 oktober 2022 VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Van de overheidsdiensten wordt een kwaliteitsvolle en objectieve dienstverlening verwacht. Burgers en ondernemingen moeten er te allen tijde kunnen op rekenen dat de personeelsleden van de overheid in alle omstandigheden het algemeen belang laten primeren op elke eigen

Verder lezen

Affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’

  Zeker in tijden van besparing worden ambtenaren vaak enkel gezien als kost. Met de affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’, willen we het economisch zowel als maatschappelijk belang van ambtenaren onder de aandacht brengen. Het promo-materiaal bestaat uit: -Affiches A3-formaat.  Geschikt voor de publieke ruimte: het onthaal, de sporthal, het gemeenschapscentrum, … -Postkaarten 10×15 cm Geschikt om te versturen als

Verder lezen

Bestel de affiche: ambtenaren verdienen zichzelf terug

  Wil je het raam of prikbord opfleuren met de nieuwe campagne ‘ambtenaren verdienen zichzelf terug’ ?   De affiches zijn gratis mee te nemen op de uitreiking van de Servantes-Award, maar je kan ze ook bestellen. We versturen ze gratis naar alle organisaties met een account bij werkenbijdeoverheid.be.   Stuur een mailtje met je gegevens naar info@werkenbijdeoverheid.be met als hoofding

Verder lezen

Genomineerden eerste editie Servantes Award

  Genomineerden van eerste editie Servantes Award (27/10) zijn gekend: “Hoog tijd om professionals in mooie en unieke functies bij lokale besturen in de bloemetjes te zetten” Kandidaturen van 30 lokale besturen kanshebber voor eerste Servantes Award 13 oktober 2022 — Op donderdag 27 oktober vindt de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De prijs zorgt voor

Verder lezen

Personeelsmobiliteit met naburige gemeenten: een opportuniteit ?

  Bron: Vlaamse Regering, 14 oktober 2022. ONTWERP VAN DECREET over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur Het ontwerpdecreet voorziet ook in een stimulans voor samenwerking tussen lokale besturen binnen eenzelfde referentieregio, en wel op het vlak van personeelsmobiliteit. Naar analogie met de mobiliteit tussen personeelsleden van gemeenten en OCMW’s na

Verder lezen

Decreet regiovorming en wijziging decreet lokaal bestuur: referentieregio’s

    Bron: Vlaamse Regering, Ministerraad, 14 oktober 2022 Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. ​Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het

Verder lezen

Ambtenaren verdienen zichzelf terug

Het overheidsapparaat wordt vaak als geldverslindend voorzien. Toch zijn er ook heel wat ambtenaren die zichzelf terug verdienen. Bron: VRT do 06 okt19:33Stein Falk, Gianni Paelinck Meer controles op sociale fraude kunnen België miljoenen euro’s opleveren, zegt inspectiedienst: “Maar we vissen met klein schepnetje” België kan veel meer geld binnenhalen door meer te controleren op sociale fraude.

Verder lezen

Wijziging decreet lokaal bestuur

  Bron: Ministerraad – 7 oktober 2022 Wijziging decreet lokaal bestuur: optimalisatie regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen en inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking Op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings-

Verder lezen

De laatste 20 jaar nam verschil tussen hoogste en laagste lonen toe.

    Bron: Minerva, 29 september 2022 Tussen 1999 en 2020 steeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijdswerker met vijftien procent bovenop de inflatie. Die loonsstijging verhult echter grote verschillen, zowel in de tijd als in de verdeling van de lonen., dat komt uit een studie van de progressieve denktank Minerva naar voor. De welvaartstoename in België in de

Verder lezen

Functioneringstoelage (FUTO) bij Vlaamse ambtenaren

  Bron: Parlementaire vraag, 03 10 2022 . In de verschillende Vlaamse entiteiten worden jaarlijks functioneringstoelages (futo’s) uitgedeeld. Die maken deel uit van de prestatietoelagen bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37 van 13 januari 2006, dat aan de personeelsleden een functioneringstoelage tot maximaal 15% van hun salaris kan worden toegekend als

Verder lezen

Jobbonus: beperkte impact

  Bron: VRT-nieuws – 30 09 2022 Wat is er beslist?  De inkomensgrens van de jobbonus wordt opgetrokken. Met de jobbonus krijgen werknemers met een laag loon een extraatje bovenop dat loon. Voortaan kan wie 1.950 euro bruto per maand verdient, een volledige premie van 600 euro extra per jaar krijgen. Tot nog toe stond de limiet op 1.800 euro.  De bovengrens voor de

Verder lezen

Ontslagregeling statutairen en contractuelen op de agenda.

  Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de verschillen tussen de statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Staat hiermee de vaste benoeming ook op de helling ?  De komende periode zullen regering en vakbonden alvast onderhandelen over de ontslagregeling voor statutairen en contractuelen. Daarbij zou de Vlaamse Regering willen dat er in de Vlaamse administratie, op de topfuncties na, alleen

Verder lezen

Het succes van de fiets

    Bron: Acerta – 12 september 2022 Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. In de eerste helft van dit jaar pendelden 9,1 % meer werknemers met een leasefiets naar kantoor in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van drie jaar geleden gaat het zelfs om een toename met 127 %. Dat blijkt uit een

Verder lezen

Willen werken is niet hetzelfde als willen solliciteren

  Bron: Sociaal.net  Originele titel: Een job zonder sollicitatie? In Mechelen kan het.   12Work, een project van de sociale dienst in Mechelen, werft mensen aan zonder sollicitatie- of selectieprocedure. De eerste die zich meldt, krijgt de job. “Het lijkt eenvoudig, maar het vergt moed en zelfinzicht.” De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een duidelijk discours. Dat werklozen geactiveerd moeten

Verder lezen

Nederlandse taskforce arbeidsmarktkrapte inspireert met acties

  Nederlandse ondernemersorganisaties hebben de afgelopen maanden met aangesloten organisaties in een taskforce een eigen ‘doe-agenda’ opgesteld voor de arbeidsmarktkrapte. Volgens hen ligt de bal daarvoor voor een groot deel bij werkgevers en werkenden zelf. ‘Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in

Verder lezen

Lokale besturen verwachten steun van hogere overheden

  Bron: VVSG – 9 september 2022 Door de toegenomen inflatie en de stijgende energiekosten staat het water de lokale besturen aan de lippen. Lokale besturen hebben de opeenvolgende crisissen met succes aangepakt, dit is de crisis te veel. Ze verwachten maatregelen van de centrale overheden, zo niet zullen ze investeringen en uitgaven moeten uitstellen of lokale belastingen verhogen. Dat

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel: 2% index in september en december

  Bron: Federaal Planbureau – 06 09 2022 Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten  [06/09/2022] De onderstaande inflatievooruitzichten van september 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met het gemiddelde van de termijnmarktnoteringen van 10 tot 23 augustus 2022. De olieprijs zou gemiddeld 103 dollar per

Verder lezen

Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  Bron: Ministerraad Federale Overheid, 2/9/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren. Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de

Verder lezen

Lerarentekort moet hoger op de politieke agenda.

  Bij het begin van het nieuwe schooljaar staat het lerarentekort meer dan ooit in de actualiteit. Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar waren  in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. Leerlingen zullen ook dit jaar soms geen

Verder lezen

Integriteitsproblemen bij de politie vragen meer opvolging

    De drugsproblematiek in Antwerpen legt nu ook problemen bloot in de politie-organisatie zelf. Het gaat niet zozeer over een tekort aan middelen om de veiligheid te garanderen, maar ook om een integriteitsvraagstuk. Antwerps schepen voor Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (Vooruit)  gaf een voorzet. Voor hem is het duidelijk:  “De war on drugs werkt niet, dat weten we

Verder lezen

Belgische werkgevers hebben moeite om werknemers aan te trekken

  65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers? Via een Europees onderzoek bij 4371 bedrijven, waarvan 551 Belgische werkgevers, werpt SD Worx, de toonaangevende Europese HR- & payrolldienstenleverancier, een licht op hoe

Verder lezen

Decreet Lokaal Bestuur – Nieuwe onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden

Vraag ivm decreet lokaal bestuur Bij de nieuwe aanpassing van het Decreet Lokaal Bestuur zijn er bij artikel 10 twee nieuwe onverenigbaarheden bijgekomen. Zo staat er nu: “Art. 10: De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad: 8° de leidend ambtenaar van een sociale huisvestingsmaatschappij tot wiens werkgebied de gemeente behoort; 9° de leidend ambtenaar van een intergemeentelijk

Verder lezen

Hoe maatschappelijk werkers voor het OCMW aantrekken ?

Wat maatschappelijk werkers betreft, is er heel recent een bevraging geweest door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waaruit blijkt dat er ongeveer 150 openstaande betrekkingen zijn voor sociaal werker. We moeten dit probleem inderdaad aanpakken, want dat stelt onze lokale besturen voor heel wat uitdagingen. Daarnaast dreigen mensen die behoefte hebben aan ondersteuning van het OCMW, daardoor

Verder lezen

Publieke kinderopvang in Vlaanderen

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de twintig grootste openbare organisatoren in de kinderopvang op 1/1/2022, per vergunningstype en vermelding van het aantal opvangplaatsen. Naam organisator GEZIN GROEP GROEPSOO Totaal 1 Stad Antwerpen 1575 1575 2 Stad Gent 66 1240 1306 3 Scholengroep 8: Brussel 1043 1043 4 Zorgbedrijf Leuven 211 319 84 614 5 De Blauwe

Verder lezen

Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente

Decreet Lokaal Bestuur – Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente – parlementaire vraag – antwoord van 3 maart 2022. Artikel 27, §2, 3° van het decreet Lokaal Bestuur (DLB) bepaalt dat het voor een gemeenteraadslid verboden is om rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in het geval van een schenking aan de gemeente of een

Verder lezen

Waarom verlaten medewerkers een organisatie ?

  De werking van een organisatie  steunt op competente en gedreven medewerkers. Elke organisatie wil dan ook graag deze medewerkers in huis houden. In geval medewerkers echter toch op het punt staan ​​de organisatie te verlaten, kan je maar beter de echt redenen onderzoeken.  Een exitgesprek is in dat kader een interessant strategisch instrument dat in overheidsorganisaties  nog kan worden

Verder lezen

Vaststellen werkingsgebieden woonmaatschappijen

De Vlaamse Codex Wonen voorziet dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De Vlaamse Regering stelt in dit kader de 42 werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen vast. De afbakening van de werkingsgebieden moet van de woonmaatschappijen efficiënte, slagkrachtige, klantgerichte en toegankelijke actoren maken. De woonmaatschappij moet daarbij de partner zijn

Verder lezen

Limburg: één regio ?

De provinciegouverneur van Limburg stelde een nota op om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse Regering. Daarmee wordt er een compromis bereikt tussen wat de betrachting is van het overgrote deel van de Limburgse burgemeesters, de verzuchtingen van de Vlaamse Regering anderzijds. A.De Supra-Regio Limburg De supra-regionale samenwerkingop Limburgs niveau, zoals voorzien in de nota van

Verder lezen

Gemeenten krijgen een regierol op vlak van sociale economie en werk

Het ondersteuningsdecreet sociale economie kent de regierol voor de lokale sociale economie toe aan de lokale besturen. Het doel is de ontwikkeling van een beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,en het bevorderen van de samenwerking metde reguliere economieen tussen sociale economie. Lokale besturen kunnen,

Verder lezen

De rol van de burgemeester inzake coronamaatregelen

Burgemeesters kunnen lokaal maatregelen nemen in verband met Corona. Dit kadert in een aangepast beleid om een lokale problematiek aan te pakken, kan. Voor  de burgemeesters is het  echter niet altijd  eenvoudig: wat mogen ze nu wel en wat mogen ze niet meer doen? Zelfs de gouverneurs zijn het er niet helemaal over eens. De rol van de burgemeester en

Verder lezen

Zet het werken bij de overheid in de kijker

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat ook overheden het niet altijd gemakkelijk hebben om nieuw talent aan te trekken. Toch biedt het werken bij de overheid heel wat troeven. De aandacht voor werk-privé balans, de verlofmogelijkheden, de uitdagende projecten maken het werken bij de overheid zinvol. Werkenbijdeoverheid.be zet een marketingcampagne op om het werken bij de overheid nog meer

Verder lezen

Mooimakers ! Ondersteuning om je gemeente Mooi te houden.

Met coachingtrajecten wil Vlaanderen Mooi gemeenten helpen een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. Een coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur, zoals bijvoorbeeld een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal thema’s over zwerfvuil

Verder lezen

Personeelsuitgaven in de lokale besturen.

Overzicht van de personeelsuitgaven van de lokale besturen 2016-2020 Bemerking:  1/ De cijfers in dit rapport  zijn gebaseerd op de digitale rapporteringen over de gegevens van de beleidsrapporten. Voor de jaarrekeningen 2020 heeft ABB tot op 17 september 2021 284 originele en 16 voorlopige aanleveringen ontvangen. De website van ABB bevat een link naar de analysetool https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data) die de data weergeeft.

Verder lezen

Daalt de wedde van burgemeesters en schepenen ?

Bron: VVSG – 7 oktober Het Vlaamse Parlement is van plan om de wedde van parlementairen vanaf 1 januari 2022 met 5 % te verlagen. Dat zou betekenen dat ook de wedden van burgemeesters en schepenen zou verlagen, ze zijn juridisch immers gekoppeld aan de parlementaire verloning. De VVSG kaartte dit aan bij het Vlaams Parlement met de vraag dit ongewenste

Verder lezen

Debat over de constructieve motie van wantrouwen

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur hebben al verschillende lokale besturen gebruikgemaakt van de constructieve motie van wantrouwen. Die moest de inefficiënte procedure van structurele onbestuurbaarheid vervangen. Maar ook de nieuwe procedure van de constructieve motie van wantrouwen lijkt te haperen en kan onbestuurbaarheid installeren. Vanuit het voorbeeld van De Panne., maar ook Boortmeerbeek,

Verder lezen

De ene kerk is de andere niet: over het herbestemmingsvraagstuk van de kerken.

Bron:Visienota: Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen – Publicatie 21/09/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1736328&utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=no-reply%40parlement.vlaanderen Er zijn een aantal uitdagingen waar verschillende besturen reeds mee te maken hadden en die gebaat zouden kunnen zijn met een meer generieke benadering. Dit is ook van toepassing op de erfgoedwaarden. Is de kerk beschermd of niet? Welke delen zijn beschermd? Hoe gaan we

Verder lezen

Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ?

Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ? Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) kent aan lokale besturen, i.c. de gemeenteraden, de bevoegdheid toe over te gaan tot de “organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren”. Deze bevoegdheid wordt duidelijk geregeld in artikel 304 van het DLB. Dit artikel stipuleert in

Verder lezen

Hoeveel vragen kan een raadslid stellen tijdens de gemeenteraad ?

Een van de belangrijkste rechten van gemeente- en OCMW-raadsleden betreft het stellen van mondelinge vragen tijdens de raadszitting (artikel 31, decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur). De burgemeester en schepenen zijn dus, ook al werden ze buiten de raad benoemd, aanwezig tijdens de gemeente- en OCMW-raadszitting. Het huishoudelijk reglement kan de voorwaarden bepalen waaronder de raadsleden hun

Verder lezen

Personeelsvragen voor de dienst omgevingsvergunning

Schriftelijke vraagOmgevingsvergunning en -loket – Evaluatie Parlementaire vraag vanEmmily Talpeaan minister Zuhal Demir (29 april 2021) Omgevingsvergunningen: zelf doen of uitbesteden ? Veel lokale besturen ervaren de moeilijkheid om een omgevingsambtenaar aan te werven. Bij werkenbijdeoverheid.be komen wekelijks vacatures binnen.In welke mate is het gebruikelijk dat overheden de opmaak voor eigen omgevingsvergunningen beginnen uit te besteden? Is dat kostenefficiënt? Welke

Verder lezen

Omgevingsvergunning en -loket – Evaluatie

Parlementaire vraag vanEMMILY TALPE aanZUHAL DEMIR (publicatie 29 04 2021)VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,OMGEVING,ENERGIE EN TOERISME Het Omgevingsloket is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt. Deze vergunning betreft een samenvoeging van de oude bouw- en milieuvergunningsaanvraag. De voorbije jaren werd al stevig geïnvesteerd in de performantie van het loket. Dat was nodig

Verder lezen

Zittingsverslagen van het lokaal bestuur

Antwoord op een parlementaire vraag van STEVEN VANDEPUTaanBART SOMERSVICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,BESTUURSZAKEN,INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Op grond van artikel 278, §1, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dienen de zittingsverslagen de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden te bevatten. Het zittingsverslag is niet

Verder lezen

Limburg wil één bestuursregio blijven

Het mag duidelijk zijn dat de oefening van bestuurlijke regiovorming nog niet het einde in zicht heeft. Na de kritische geluiden die CD&V vanuit de burgemeesters vertolkte, blijft Limburg nu een moeilijk gegeven. Net omdat de Limburgse gemeenten al een lange traditie hebben van samenwerken over de hele provincie klinkt het daar. Daarbij zet Limburg zich op de kaart als

Verder lezen

Inzagerecht gemeenteraadsleden: termijn van antwoord.

De gemeenteraad of raad voor maatschappelijke welzijn bepaalt in het huishoudelijk reglement de nadere voorwaarden voor de uitoefening van het inzagerecht. De raadsleden moeten bij het uitoefenen van hun inzagerecht rekening houden met deze voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het bepalen van die voorwaarden behoort tot de lokale autonomie. Het huishoudelijk reglement mag de rechten van raadsleden niet inperken.

Verder lezen

Vlaanderen telt voortaan 17 bestuurlijke zones

BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING Ministerraad van 12 maart 2021 Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheidis de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger. Heel wat ontwikkelingen latenzich niet vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur en/ofbinnen een uniforme aanpak vanuit de Vlaamse overheid. Daarom zijn lokale bestuurders meer en

Verder lezen

Rechspositieregelling lokale en provinciale besturen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling. Het besluit

Verder lezen

Sectorconvenants Vlaamse werkgelegenheidsbeleid – lokale besturen

Bron: Vlaamse Ministerraad, 5 maart 2021 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits De Vlaamse Regering keurt 35 ontwerpen van sectorconvenants voor 2021-2022 goed.  De sectorconvenants hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten werken ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaamse arbeidsmarktbeleid: meer mensen aan het werk, sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat en veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.  Het

Verder lezen

Méér dan 12 000 personeelsleden bij de brandweer

Bron: VVSG – 1 maart 2021 – De brandweer in cijfers. In 2020 werden de brandweerdiensten 390.623 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dagelijks rukken in Vlaanderen ongeveer 1067keer ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze oproepen waren er 202.251 voor brandweer en 188.372 voor de ziekenwagens van de hulpverleningszones. Dankzij de blijvende inzet van 12.259 personeelsleden garandeert de brandweer

Verder lezen

Inzagerecht van burgers in ontwerp-gemeenteraadsbesluiten

Het is niet altijd duidelijk welke bestuursdocumenten door burgers opvraagbaar zijn. Meer bepaald is de vraag of ontwerpbesluiten voorafgaand aan de gemeenteraad door burgers kunnen worden ingezien. Ontwerpbesluiten zijn afgewerkte bestuursdocumenten. De stukken die bij de agenda van de gemeenteraadszitting zijn gevoegd, zoals ontwerp- gemeenteraadsbesluiten, zijn stukken die ‘af’ zijn in de zin van artikel II.33, 2° van het Bestuursdecreet

Verder lezen

‘We moedigen elke gemeente aan om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te voeren’

Bron: DE VLAAMSE MINISTER VANFINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED – Matthias DIEPENDAELE De Vlaamse Minister van onroerend erfgoed presenteerde zijn beleidsnota in verband met gemeentelijk erfgoedbeleid. Daarbij is het cruciaal dat alle bestuursniveaus samenwerken en hun verantwoordelijkheid opnemen. De afgelopen jaren zijn daarnaast verschillende initiatieven genomen en instrumenten ontwikkeld om lokale besturen nauwer te betrekken bij de zorg

Verder lezen

Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist is begraven

Vanmorgen is de overleden burgemeester Leopold Lippens in intieme kring begraven. De uitvaart vond door de coronamaatregelen in beperkte, vooral familiale kring plaats. De begrafenisstoet hield wel even halt aan het stadhuis waar de Last Post werd gespeeld. Burgemeester Leopold Lippens overleed vorige vrijdag aan de gevolgen van leukemie. Hij is 79 jaar geworden. Weinig mensen wisten dat de begrafenis

Verder lezen

Nieuw beroep: renovatiecoach

Bron: Parlementaire vraag van ROBRECHT BOTHUYNE aan Minister ZUHAL DEMIR – Gepubliceerd 11/02/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1648378 De oproep ‘renovatiecoach’ is momenteel in voorbereiding. Naar verwachting zal die in februari-maart 2021 kunnen worden gelanceerd. Tegen halfweg 2021 zullen de renovatiecoaches hun dienstverlening kunnen opstarten. De selectiecriteria zijn in voorbereiding en zullen worden opgenomen in de call. Deze call zal worden georganiseerd conform de basisvoorwaarden

Verder lezen

Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten: een kluwen

Bron: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Stand van zaken Bron: Parlementaire vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan minister Bart Somers -publicatie 09 /02/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647329 Veel lokale besturen proberen door samenwerking met andere besturen hun bestuurskracht te verhogen om zo te voldoen aan de gestelde verwachtingen. Daarnaast hebben de Vlaamse en de federale overheid en de provincies in het verleden binnen verschillende beleidsdomeinen structuren en

Verder lezen

Kindvriendelijke gemeenten

Parlementaire vraag in verband met de stand van zaken ‘kindvriendelijke gemeenten’ van Freya Perdaens (N-VA) aan minister Benjamin Dalle – publicatie van 12/02/2021 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1455816 Tijdens de bespreking van de begroting in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 19 oktober 2020 stelde de minister daarover nog het volgende: “Het labelKindvriendelijke Steden en Gemeenten zal voortaan, conform de afspraak met de

Verder lezen

Uitzendarbeid bij de overheid

Vraag  van7 december 2020 van LUDWIG VANDENHOVE – publicatie 10/02/2021 Aan BART SOMERSVICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,BESTUURSZAKEN,INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Discussie over uitzendarbeid bij lokale besturen Bron: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647326 vraag van :LUDWIG VANDENHOVEaan BART SOMERS VRAAG Op 26 mei 2018 trad het decreet in werking betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Dat decreet kent de

Verder lezen

Verbale en fysieke agressie tegen recyclageparkwachters

Bron:Parlementaire vraag vanFREYA PERDAENS –antwoord gepubliceerd op 05/02/2021 aanZUHAL DEMIR –VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,OMGEVING,ENERGIE EN TOERISME Aanleiding van de vraag In november 2019 maakten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval de resultaten van een rondvraag bekend. Daaruit bleek dat bijna 9 op de 10 recyclageparkwachters en afvalophalers in 2019 met verbale of fysieke agressie

Verder lezen

Duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling van stads- en gemeentekernen.

Bron: Verslag van de hoorzittingover de conceptnota voor nieuwe regelgeving over kernversterking in de Vlaamse steden en gemeentennamens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, 20 januari 2021. Maarten Van Acker, professor Stedenbouw Universiteit Antwerpen Maarten Van Ackeris naast professor Stedenbouw en architectuur ook woordvoer- der van de onderzoeksgroep Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Dat is een

Verder lezen

Inspraak van burgers bij fusie van gemeenten

Vraag nr. 72 van 26 november 2020 van LUDWIG VANDENHOVE aan BART SOMERS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN In diverse Vlaamse gemeenten zijn informele gesprekken op gang aan het komen over eventuele fusies. Een fusie van gemeenten is een belangrijke beslissing, waarbij de bevolking maximaal betrokken zou moeten worden. Ik hoor dat die bekommernis

Verder lezen

Inzagerecht van gemeenteraadsleden

Bron: Vlaams parlement. Schriftelijke vraagGemeenteraadsleden – Inzagerecht Parlementaire vraag van Bart Dochy (CD&V)aan minister Bart Somers Gepubliceerd op 20 januari 2021. VRAGEN 1. Vele steden en gemeenten werken via een digitaal postbeheerssysteem, waarbij alle binnenkomende post en relevante documenten geregistreerd worden en makkelijk ingekeken kunnen worden door de raadsleden. Als deze documenten digitaal ter beschikking gesteld worden, kan een raadslid

Verder lezen

De taaklast van de omgevingsambtenaar heeft gevolgen.

In een parlementaire vraag van november 2020 ging het over de taakbelasting van de omgevingsambtenaar en de bijkomende gevolgen van de Coronacrisis. Architecten trekken aan de alarmbel. Bron: Schriftelijke vragen, publicatie 14/01/2020. Omgevingsvergunningsaanvraag op gemeentelijke niveau – Efficiëntie digitaal loket Sinds 2017 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen. De taaklast voor de gemeentelijke diensten voor stedenbouw

Verder lezen

Betonstop geeft nieuwe verantwoordelijkheid aan lokaal bestuur.

Bron: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 10 december 2020. De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over hetBeleidsplan Ruimte Vlaanderen(opent in nieuw venster). Daarin werd vastgelegd dat de overheid vanaf 2040 enkel nog bouwwerken zal toelaten in de al ingenomen ruimte. Vanaf 2040 zou u dan niet meer mogen bouwen in de open ruimte in het Vlaamse gewest. In aanloop naar 2040

Verder lezen

Labo burgerparticipatie

Bron: Parlementaire vragen & antwoorden, 8 december 2020 Het Labo lokale burgerparticipatie startte in januari 2020 en loopt tot december 2022. Voor elk projectjaar wordt er een tussentijdse en eindevaluatie voorzien met de stuurgroep bestaande uit het Agentschap Binnenlands Bestuur, mijn kabinet en de onderzoekers van het internationaal vergelijkend onderzoek van het Instituut voor de Overheid. In juni vond de

Verder lezen

Experts armoedebestrijding – Terbeschikkingstelling aan lokale besturen

Bron: Parlementaire vragen, 04/12/2020 In het kader van armoedebestrijding in Vlaanderen wordt aan lokale besturen met een sterk lokaal uitgebouwd armoedebestrijdingsbeleid de mogelijkheid geboden om een medewerker die deskundig is in het uittekenen van een lokaal armoedebestrijdingsbeleid ter beschikking te stellen aan een andere gemeente om zodoende armoedebestrijding naar een hoger niveau te tillen. De maatregel over de uitwisseling van

Verder lezen

Corona leidt tot klachten over gemeenteraad

Bron: Parlementaire vraag nr. 13 van 8 oktober 2020 vanBRECHT WARNEZ Beslissingen college van burgemeester en schepenen – Klachten van gemeenteraadsleden Als toezichthoudende overheid staan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Gemeenteraadsleden kunnen een klacht indienen bij de gouverneur omtrent beslissingen die het college van

Verder lezen

Projectsubsidie kinderopvang

COVID-19: noodopvang schoolkinderen 20 november 2020op voorstel vanviceminister-president Bart Somersviceminister-president Ben WeytsVlaams minister Wouter Beke De Vlaamse Regeringkent in het kader van de coronacrisis een projectsubsidie toe aan de lokale besturen voor de financiële ondersteuning van de initiatieven die vanaf 9 november 2020 noodopvang voor schoolkinderen organiseren.De coronapandemie kan zorgenvoor plotse sluitingen van opvanglocaties en scholen, zowel tijdens het schooljaar

Verder lezen

Vlaams ‘bruggenbouwer’ en oud-burgemeester Willy Kuijpers overleden

Oud-burgemeester van Herent en Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers overleden: “Vlaamse strijder, fijne mens” Oud-politicus Willy Kuijpers is overleden. Kuijpers was jarenlang burgemeester van Herent voor Volksunie/N-VA, maar kon ook een rijke parlementaire loopbaan voorleggen. Hij viel op door zijn idealistische strijd voor de Vlaamse zaak, maar ook voor onderdrukte bevolkingsgroepen in de rest van de wereld. Kuijpers werd 83. Voor een

Verder lezen

Werkdruk en temperatuur veel te hoog. Personeel van Bpost Gent legt het werk neer

In het sorteercentrum van Bpost aan de Industrieweg in Wondelgem heeft de nachtploeg woensdagnacht het werk neergelegd. De werknemers klagen over een te hoge werkdruk en slechte werkomstandigheden. In het sorteercentrum Gent X legde de nachtploeg om 23.45 uur spontaan het werk neer. Het personeel klaagt over personeelstekort waardoor een te hoge werkdruk ontstaat. Ook zijn de werknemers van Bpost

Verder lezen

Vlaamse Regering zet in op regiovorming.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be Zoals beschreven in het regeerakkoord wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen, met de burgemeesters als spil. In samenspraak met de lokale besturen wil de Vlaamse Regering toewerken naar een 13-tal referentieregio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden. Ze keurt daarvoor de nota goed met de principes en keuzes hierover. Over deze nota wordt

Verder lezen

Gemeenteraad: digitaal en fysiek vergaderen ?

Vraagstelling: Kan een gemeenteraad zowel fysiek als digitaal vergaderen combineren ?  In de huidige stand van de regelgeving zijn hybride vergaderingen strikt genomen niet mogelijk. Omwille van de huidige gezondheidsproblematiek is het evenwel toegestaan dat lokale bestuursorganen op hybride wijze vergaderen. Er wordt nagedacht om de hybride vorm van vergaderen als mogelijke vergadervorm te behouden na de coronacrisis. Daarvoor is

Verder lezen

Lieve Van Lancker vervangt minister Van Peteghem als burgemeester De Pinte: “Fantastisch dat het bestuur nu vooral uit vrouwen bestaat “

Bron: VRT -nieuws – 8 oktober 2020  Schepen Lieve Van Lancker (CD&V) wordt waarnemend burgemeester van De Pinte. Ze vervangt partijgenoot Vincent Van Peteghem die als kersvers minister van Financiën geen burgemeester kan blijven. Met Van Lancker als burgemeester en een vrouwelijke vervanger op haar schepenpost, zijn nu 4 van de 6 leden in het college van burgemeester en schepenen

Verder lezen

Preventieve coronatesten in Vlaamse woon-zorgcentra opgeschort.

Bron: De Morgen, 2§ september 2020 – 9u Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), bevoegd voor de testcapaciteit, betreurt de beslissing van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om het preventief testen van personeel in woon-zorgcentra op te schorten. Het Agentschap doet dat om tests te sparen voor het geval er een nieuwe uitbraak komt in de woon-zorgcentra. Maar

Verder lezen

Burgemeesters kunnen weldra ook Vlaamse sjerp dragen

Bron: Het Nieuwsblad, 25 september 2020. Lees ook: Vlaamse burgemeester houdt vast aan tricolore sjerp. Lees ook: Binnenlands Bestuur: Wanneer mag en wanneer moet een burgemeester en/of een schepen zijn sjerp dragen? Burgemeesters zullen vanaf oktober de keuze krijgen om een Vlaamse dan wel een tricolore sjerp te dragen. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde.

Verder lezen

Gentenaars bestellen momenteel 20.000 pakjes per dag: stad denkt na over oplossingen

In Gent worden momenteel zo’n 20.000 pakjes per dag geleverd. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a) opvroeg bij schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD). Om alle pakjes op locatie te krijgen, rijden er dagelijks meer dan 150-tal bestelwagens door de stad. “Dat is op termijn niet houdbaar”, zegt Vandenbroucke.  bron: hln

Verder lezen

Burgemeester moet uitzonderingen voor cultuursector bekijken.

Bron: VRT-NWS, 20 augustus 2020 De cultuursector reageert ontgoocheld op de nieuwe Corona-maatregelen. Het blijft volgens de sector zo goed als onwerkbaar. Vanaf 1 september zal er een mogelijkheid zijn om meer toeschouwers toe te laten, met name voor “permanente infrastructuren”. Het zal de burgemeester zijn die in eerste instantie de aanvraag bekijkt. Om wat zekerheid te geven aan de

Verder lezen

Bpost vangt eindejaarsdrukte op met extra pakjesautomaten

Bpost plaats elf bijkomende pakjesautomaten in Mechelen met het oog op de groeiende e-commerce en de drukke eindejaarsperiode.Wannes Vansina 01-12-20, 16:39 Laatste update: 16:52  In Mechelen stonden al 55 pakjesautomaten op 44 locaties. Bpost vroeg de stad om extra capaciteit te voorzien op de reeds goedgekeurde locaties om nog meer mensen te kunnen bedienen en dit tot minstens eind januari 2021. De automaten

Verder lezen

Kempense gemeenten voelen zich de dupe van gevoerd Coronabeleid.

Bron: Gazet van Antwerpen, 28 juli 2020. Kritiek uit de Kempen: “Waarom moeten wij, ‘op de parking’, mee boeten voor het lakse beleid dat Bart De Wever gevoerd heeft?” De verstrengde maatregelen die in de hele provincie Antwerpen worden opgelegd, stuiten in het algemeen op begrip bij de Kempense burgemeesters, maar er is ook heel wat kritiek. De besmettingen en

Verder lezen

Corona-aanpak wordt uitdaging voor het lokaal bestuur.

  Bron: De Tijd – 21 juli 2020 De federale overheid, de regio’s en de experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis hielden dinsdag overleg om het opflakkerende coronavirus in te dijken. Het aantal besmettingen stijgt opnieuw, met vorige week gemiddeld 150 besmettingen per dag. Pas donderdag wordt definitief afgeklopt, maar de contouren van wat op tafel ligt, zijn

Verder lezen

Geen opkomstplicht meer en “rechtstreeks” verkozen burgemeester

Wat verandert er bij de volgende lokale verkiezingen ? Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/20/lokale-verkiezingen-opkomstplicht/ Bij de volgende lokale verkiezingen zal u niet langer verplicht zijn om naar de stembus te gaan. De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieverkiezingen af. En, ook de burgemeester zal vanaf 2024 op een meer rechtstreekse manier verkozen worden. De hervorming van de kiesregels

Verder lezen

Vlaamse regering beloont fusies boven de 20 000 inwoners

Bron: De Zondag, Het Nieuwsblad – 13 07 2020 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD heeft een nieuw plan voor fusies klaar, dat groen licht kreeg van de Vlaamse regering. Een fusie van minder dan 20.000 inwoners zal niet meer beloond worden, schrijft De Zondag. Het plan-Somers voorziet ook een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid, naarmate

Verder lezen

Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant wachten op nieuwe gouverneurs

Bron: Het Nieuwsblad, 7 juli 2020 De Vlaamse regering moet op zoek naar nieuwe provinciegouverneurs voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zeker de Oost-Vlamingen wachten al een tijdje: de provincie zit al bijna twee jaar zonder gouverneur. Een objectieve selectieprocedure veroorzaakte een conflict in de vorige Vlaamse regering, waarna eind vorig jaar werd beslist om terug te keren naar de oude

Verder lezen

Bpost zal pakjes in afhaalpunten na vijf dagen toch aan huis leveren

De pakjes waarvan bpost de ontvangers ze zelf laat oppikken in afhaalpunten, zullen na vijf werkdagen alsnog aan huis worden geleverd. Wie niet in staat is om zijn of haar levering op te halen, staat daardoor niet in de kou. Het postbedrijf neemt die maatregel na overleg met minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), zo melden beide maandag. Unizo

Verder lezen

Vlaamse steden en gemeenten hebben buffer om coronacrisis op te vangen

De financiële impact van de coronacrisis op de Vlaamse steden en gemeenten zal in een scenario waarbij we geen tweede lockdown krijgen beperkt zijn, omdat de steden en gemeenten een goede financiële buffer hebben ingebouwd. Dat blijkt uit voorspellingen van Belfius. Vooral de grotere steden zullen de impact voelen. Belfius berekende de impact op de steden en gemeenten in twee

Verder lezen

Burgerparticipatie

Het lokaal bestuur organiseert verplichte en vrije vormen van inspraak. Adviesraden Voorstellen van burgers Verzoekschriften Volksraadplegingen Klachten Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW nemen de nodige initiatieven om de participatie met de

Verder lezen

Administratief medewerker is het meest voorkomend beroep

De meest voorkomende beroepen in België zijn administratief medewerkers (algemeen), verkopers en verkoopsassistenten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen, schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke, en leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs. Bij mannen komt een job als vrachtwagenchauffeur het vaakst voor. Bij vrouwen treffen we het meest het beroep van administratief medewerker (algemeen) aan. Typische vrouwenberoepen zijn

Verder lezen

Limburg: meest gevallen van Corona

DS-infografiek. Bron: Sciensano Sciensano geeft vandaag voor het eerst een spreiding van het aantal coronabesmettingen per gemeente. Limburg voert met Alken en Sint-Truiden de ranglijst van besmettingen aan. Op de kaart van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor Volksgezondheid, vallen de donkere vlekken in Limburg goed op. Alken is de zwaarst getroffen gemeente van ons land. Meer dan 3 op 1.000

Verder lezen

Is de schooltelevisie van BRT terug ?

Bron: eigen berichtgeving, diverse bronnen3-4-2020 22:43Categorieën:Overheid – kandidaat VRT brengt extra programma-aanbod voor onderwijs en ouderen door impact coronavirus (13/03/2020) Opde website van Het Archief voor Onderwijsvan meemoo vinden leerkrachten extra audiovisueel materiaal van VRT. Het materiaal werd geselecteerd door en voor leerkrachten. Ook leerlingen zullen nu tijdelijk de kans krijgen dit archief te gebruiken om thuis in opdracht van

Verder lezen

Nieuwe leerstof na Pasen: maximaal 4 uur per dag afstandsonderwijs, viroloog Van Ranst: “Wellicht blijven scholen dicht”

Als de scholen verder gesloten blijven na de paasvakantie, zullen leerlingen maximaal 4 uur per dag nieuwe leerstof en taken krijgen via afstandsonderwijs. De begeleiding door de ouders blijft best beperkt tot 2 uur per week. Dat staat in een nieuwe richtlijn van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die daarmee het werk voor leerlingen, ouders en leerkrachten haalbaar

Verder lezen

België telt meer dan 1,26 miljoen tijdelijk werklozen

Bron: Het Nieuwblad 9-4-2020 0:21 Het aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid is intussen al gestegen tot 1,268 miljoen, als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Zij wijst erop dat het om brutocijfers gaat en verwacht dat er uiteindelijk zowat 900.000 mensen een uitkering zullen krijgen. Het systeem van tijdelijke

Verder lezen

Vlaamse burgemeester houdt vast aan tricolore sjerp

Bron: Het Laatste Nieuws, 1 oktober 2019. Ruim 75 procent van de Vlaamse burgervaders zegt aan onze redactie de tricolore sjerp ook in de toekomst te zullen dragen. Het geel-zwarte alternatief uit het nieuwe regeerakkoord lijkt dus niet meteen te scoren. Verder blijkt uit de rondvraag van HLN.be dat er vooral bij de CD&V-burgemeesters gemor klinkt over de afschaffing van

Verder lezen

What Are Employers Looking For In Their Candidates

Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Praesent sapien massa,

Verder lezen

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID

Vacatures van Indeed