Sorting by

×

Nieuws

Levenslang leren stijgt, maar blijft onvoldoende

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag. Als we enkel kijken naar hoeveel procent de maand voor de enquête deelnamen

Verder lezen

Meer vrouwen dan mannen met diploma hoger onderwijs

Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%, wat een kleine terugval betekent ten opzichte van het jaar ervoor. Waar in

Verder lezen

Wettelijke minimumlonen bij de overheidssector

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn in de publieke sector, vastgelegd bij reglementering, worden beschouwd als “wettelijke” minimumlonen in

Verder lezen

Het lerarentekort geraakt niet opgelost.

  Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden. Dit was duidelijk in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Klassen sluiten in Brussel Het lerarentekort

Verder lezen

Vrouwen werken gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan tien jaar geleden

Acerta, 6 maart 2024 – Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat er de afgelopen jaren 30% meer vrouwen overgestapt zijn van deeltijds naar voltijds

Verder lezen

Personeelsevolutie bij de provincies

Een aantal jaar geleden werd het bestaansrecht van de provincies in vraag gesteld. Volgens sommigen kunnen de bevoegdheden van de provincies elders opgenomen. Voor anderen blijven de provincies een unieke rol vervullen tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau. Het mag alvast duidelijk zijn dat na de overdracht van bevoegdheden (2018) de provincies niet zijn afgeslankt in personeelsaantallen. Bevoegdheden

Verder lezen

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

Eind juni 2023 werd beslist om federale ambtenaren ook maaltijdcheques toe te kennen. Iets meer dan een half jaar later zijn de eerste maaltijdcheques ook effectief uitbetaald, en dat op basis van de werkprestaties in januari. Dankzij deze maaltijdcheques wordt de job van ambtenaar nog een tikkeltje aantrekkelijker.  Gewerkte dagen als basis   Federale overheidsmedewerkers die voldoen aan de criteria ontvangen voortaan

Verder lezen

Pensioenlasten baren zorgen

In tegenstelling tot andere overheidsniveaus zijn lokale besturen zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. Volgens de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van ambtenarenpensioenen betalen lokale besturen een pensioenbijdrage. Deze bijdrage omvat een basisbijdragevoet op de loonmassa van hun statutaire medewerkers en mogelijk een responsabiliseringsbijdrage. Deze laatste betreft een extra factuur

Verder lezen

Verlaagd plafond flexi-inkomsten ambtenaren in vervroegd pensioen

De ministerraad van 2 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren. Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te veroorzaken. Het is dan ook niet de bedoeling om ambtenaren door de

Verder lezen

Sterke en zwakke punten van de arbeidsmarkt in België

    ManpowerGroup publiceert voor de tiende keer zijn wereldwijde ranglijst van arbeid (Total Workforce Index ). Deze index evalueert de marktomstandigheden voor het werven, aantrekken en behouden van zowel vaste als flexibele medewerkers in 64 landen over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben de experts van ManpowerGroup 200 relevante factoren voor de arbeidsmarkt grondig doorgespit, verdeeld over vier

Verder lezen

Burn-out vraagt werk van de organisatie.

  Dat het bestaan van burn-out in twijfel wordt getrokken, lijkt een trend te worden in het maatschappelijk debat. Een gevaarlijke ontwikkeling, want laten we helder zijn: burn-out bestaat en als dit niet wordt erkend, heeft dat een negatief effect op het voorkomen en behandelen van klachten en daarmee op het welbevinden, stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP).  

Verder lezen

Knelpuntberoepenlijst 2024

    De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een lijst met beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Wat houdt het in? VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken: Kwantitatief tekort: er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar

Verder lezen

Personeelsbesparingen Vlaamse Overheid krijgen negatieve beoordeling

  De Vlaamse overheidsadministraties moesten het met 1.400 mensen minder doen, zo besliste de regering-Jambon enkele jaren geleden. Dat zou volgens de minister-president tot een “slanke, performante, burgergerichte en toegankelijke overheid leiden”. En een besparing van zo’n 75 miljoen euro per jaar. Het tegendeel blijkt waar, oordelen de auditeurs van het Rekenhof, die de besparingsoperatie tegen het licht hielden. In

Verder lezen

Begeleidingstraject op maat bij eerste symptomen van burn-out

  Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen de mogelijkheid krijgen om een gepersonaliseerd begeleidingstraject te volgen om erger te voorkomen. Dit traject is volledig vertrouwelijk en gratis. Zowel de organisatorische componenten (gebrek aan hiërarchische ondersteuning, erkenning) als de individuele componenten (stress, overwerk) van burn-out worden behandeld. Bij zo’n traject zal beroep worden gedaan op professionals zoals artsen,

Verder lezen

Iets minder Vlamingen tevreden over hun gemeente, grootste ergernis blijven snelrijders en zwerfvuil: bekijk hier de cijfers over jouw gemeente 

Zwerfvuil blijft een grote ergernis van de Vlaming, blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor. 70 procent van de Vlamingen is tevreden over hun stad of gemeente. Dat blijkt uit denieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De grootste ergernissen van de Vlaming blijven snelrijders en zwerfvuil.Alle gegevens uit het onderzoek, ook van jouw gemeente, zijn online te raadplegen. Uit de nieuwe

Verder lezen

Karel de Grote Hogeschool en Stad Antwerpen starten unieke opleiding voor knelpuntberoep: financieel ambtenaar

  Aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen beginnen dinsdag de eerste studenten van de nieuwe postgraduaatsopleiding Public Finance Management. Zij worden opgeleid tot financieel ambtenaar en dat is een knelpuntberoep. Lokale overheden kampen met een groot tekort aan financieel onderlegde medewerkers. De stad Antwerpen ondersteunt de opleiding die uniek is in Vlaanderen. Lokale overheden in Vlaanderen krijgen te

Verder lezen

Preboarding van maatschappelijk werkers (scriptieprijs)

  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Koning Boudewijnstichting (KBS) hebben voor het eerst de scriptieprijzen ‘Lokale Besturen en Maatschappelijke Dienstverlening’ toegekend. Hiermee willen ze het cruciale belang van maatschappelijke dienstverlening bij een OCMW, stad of gemeente op de kaart zetten bij studenten. Ze hopen zo ook meer afgestudeerden warm te maken voor een job als

Verder lezen

Meer dan 3000 openstaande vacatures in het onderwijs

  Het lerarentekort wordt steeds nijpender, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Die kreeg vorig jaar welgeteld 26.023 vacatures binnen voor onderwijzend personeel.  De basis- en secundaire scholen zijn vooral op zoek naar volk om voor de klas te staan: bij het onderwijzend personeel in de lagere en secundaire scholen is het aantal

Verder lezen

Eén loonsverhoging voor ambtenaren voorzien in 2024.

  De lonen van de ambtenaren en de uitkeringen zullen dit jaar normaal maar één keer worden geïndexeerd, in plaats van twee keer. Dat verwacht het Federaal Planbureau. Als gevolg van zo’n overschrijding van de spilindex stijgen de wedden van ambtenaren en de uitkeringen, telkens met 2 procent. In de prognoses van december was het Planbureau  uitgegaan van twee overschrijdingen

Verder lezen

HR-trends 2024: tips voor uw personeelsbeleid

  De arbeidsmarkt blijft krap. Dit legt grote druk op het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Organisaties moeten proactief zijn in het optimaal benutten van het potentieel van hun medewerkers. En dit op een moment dat België een historisch laag aantal werklozen telt. De arbeidsmarkt bepaalt dan ook een heel aantal HR-trends voor 2024.   Invullen van vacatures Het

Verder lezen

Agressie bij De Lijn: impact blijft groot

  De harde cijfers De cijfers liegen er niet om: in  2022 waren bij chauffeurs van De LIjn 3524 dagen aan werkonbekwaamheid  na agressie. Dat is gigantisch veel, en dat aantal stijgt jaar na jaar. De vakbonden voerden dan ook actie voor meer middelen, voor de toepassing van snelrecht, voor een wettelijk kader voor bodycams, voor camera’s, extra controleurs en

Verder lezen

Eindejaarsgolf aan fusienieuws

  Nieuwe fusiegemeente in Vlaams-Brabant: Pajottegem. De nieuwe fusiegemeente in Vlaams-Brabant zal Pajottegem heten. Pajottegem wordt de nieuwe gemeente, na de fusie van Galmaarden, Gooik en Herne. Meer dan 5.000 inwoners van de drie gemeenten hebben gestemd voor één van de vijf mogelijke namen van hun toekomstige fusiegemeente. Pajottegem zal 25.000 inwoners tellen en ongeveer 120 vierkante kilometer groot zijn.

Verder lezen

Vlaamse regering bereikt akkoord over ambtenarenstatuut

  De  Vlaamse regering  heeft een akkoord bereikt met de ambtenarenvakbonden over de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut. Dit betekent niet alleen het einde van de stakingsacties bij de sluizen, maar markeert ook een mijlpaal in de inspanningen van de regering om het ambtenarenstatuut te moderniseren en aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving. De stakingsacties bij

Verder lezen

Dan toch geen verplichte gemeentefusies !

  Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) is geen voorstander van een verplichte fusie tussen gemeenten. Ze slaat daarmee een andere toon aan dan haar voorganger Bart Somers, die gemeenten wél wilde verplichten te fuseren. Ruim een maand geleden laaide het debat over de fusionering van gemeenten in Vlaanderen weer even op. Aanleiding was een rapport dat

Verder lezen

Loonkosten steden en gemeenten stijgen met 735 miljoen

  De uitgaven van steden en gemeenten liggen dit jaar 1,4 miljard euro hoger dan in 2019 werd begroot. Dat zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die cijfers opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD). Volgens hem gaat te veel geld uit het Gemeentefonds naar Antwerpen. Warnez geeft toe dat het niet onlogisch is dat de overheidskosten

Verder lezen

Loonkosten steden en gemeenten stijgen met 735 miljoen

  De uitgaven van steden en gemeenten liggen dit jaar 1,4 miljard euro hoger dan in 2019 werd begroot. Dat zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die cijfers opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD). Volgens hem gaat te veel geld uit het Gemeentefonds naar Antwerpen. Warnez geeft toe dat het niet onlogisch is dat de overheidskosten

Verder lezen

Vlaanderen wil 12000 personen met arbeidsongeschiktheid aan het werk

  Vanaf 2024 wil Vlaanderen jaarlijks minstens 12.000 personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid in een re-integratietraject of persoonlijke begeleiding bij VDAB en partners opstarten met goedkeuring van het ziekenfonds. Dit is zo opgenomen in het Raamakkoord tussen VDAB, het RIZIV en de Verzekeringsinstellingen. Om deze ambitie te realiseren worden diverse initiatieven opgezet, vb via mutualiteiten, arbeidsartsen,…. Met deze oproep wil

Verder lezen

Vlaanderen wil 12000 personen met arbeidsongeschiktheid aan het werk

  Vanaf 2024 wil Vlaanderen jaarlijks minstens 12.000 personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid in een re-integratietraject of persoonlijke begeleiding bij VDAB en partners opstarten met goedkeuring van het ziekenfonds. Dit is zo opgenomen in het Raamakkoord tussen VDAB, het RIZIV en de Verzekeringsinstellingen. Om deze ambitie te realiseren worden diverse initiatieven opgezet, vb via mutualiteiten, arbeidsartsen,…. Met deze oproep wil

Verder lezen

Een ongunstige evaluatie hoeft geen ontslag.

  Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat de modaliteiten vaststelt voor de beëindiging van het statutaire dienstverband bij de lokale en provinciale besturen. Differentiatie van gevolgen bij een ongunstig evaluatieresultaat  Aan een evaluatie  (of meerdere evaluaties ) met als resultaat ongunstig, werd door heel wat besturen de ontslagmogelijkheid als gevolg voorzien. Naast dit

Verder lezen

Een ongunstige evaluatie hoeft geen ontslag.

  Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat de modaliteiten vaststelt voor de beëindiging van het statutaire dienstverband bij de lokale en provinciale besturen. Differentiatie van gevolgen bij een ongunstig evaluatieresultaat  Aan een evaluatie  (of meerdere evaluaties ) met als resultaat ongunstig, werd door heel wat besturen de ontslagmogelijkheid als gevolg voorzien. Naast dit

Verder lezen

Recht op vijf werkdagen zorgverlof per jaar.

  Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het gaat om enkele tekstuele verbeteringen en het rechtzetten van bepaalde anomalieën. Het besluit wordt ook in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk

Verder lezen

Recht op vijf werkdagen zorgverlof per jaar.

  Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het gaat om enkele tekstuele verbeteringen en het rechtzetten van bepaalde anomalieën. Het besluit wordt ook in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel stijgen met 2%

  Inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024 De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 26 oktober 2023. De olieprijs zou gemiddeld 84 dollar per vat bedragen in 2023 en in 2024. De wisselkoers

Verder lezen

Werknemers zijn gemotiveerder aan het werk

    Uit de nieuwe, grootschalige werkbaarheidsmeting van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen terug de goede kant op gaat. Het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt van 49,6% (2019) naar 51,8% (2023). Werknemers zijn meer gemotiveerd aan de slag en hebben meer leermogelijkheden dan in 2019. De cijfers voor de werk-privébalans en

Verder lezen

Lokale ambtenaren in de bloemen

    Aalst, 26 oktober 2023 — Op donderdagavond 26 oktober werden in Aalst de tweede Servantes Awards uitgereikt in drie categorieën. De prijzen geven een positieve erkenning aan professionals van lokale besturen. De titel voor beste ‘Nieuwkomer’ ging  naar Katharina Glavanar, onthaalmedewerker in Merelbeke. William De Beuckelaere, projectleider technieken bij Mintus uit Brugge kreeg erkenning voor zijn jarenlange carrière

Verder lezen

Meer personeelsbevoegdheid voor de rechterlijke orde

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed die  de magistratuur meer autonomie moet geven over het beheer van personeel en organisatie. Dit voorontwerp van wet tot optimalisatie van het verzelfstandigd beheer en van de werking van de rechterlijke orde voert het regeerakkoord uit dat meer mogelijkheden voor de magistratuur

Verder lezen

Werken bij lokale besturen: prijs voor het team (Servantes Award)

Op 26 oktober 2023 werd voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes de local civil servant huldigen en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen. De prijs voor het team bekroont een groep van vijf à tien medewerkers (bv. een dienst, een departement)

Verder lezen

Werken bij lokale besturen: prijs voor de loopbaan (Servantes Award)

Op 26 oktober 2023 werd voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes de local civil servant huldigen en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen. De prijs voor de loopbaan bekroont een medewerker met een verdienstelijke staat van dienst in de organisatie. De

Verder lezen

Werken bij lokale besturen: prijs voor de nieuwkomer (Servantes Award)

Op 26 oktober werd voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes de local civil servant huldigen en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen. De prijs voor de nieuwkomer bekroont een medewerker die recent in dienst is getreden bij het lokaal bestuur en

Verder lezen

Scheiding werk-privé vervaagt verder

  De scheiding tussen werk en privéleven gaat verder vervagen. Toch stijgt de tevredenheid van werknemers over de combinatie licht, met dank aan thuiswerk. Dat blijkt uit een onderzoek van de hr-dienstverlener Randstad bij 2.000 Belgen.   Werk- en privéleven zijn steeds meer met elkaar verweven. Tegelijk kunnen werknemers steeds beter overweg met die combinatie. Dat blijkt uit een nieuwe

Verder lezen

Ondersteun gemeenteraadsleden bij de opmaak van het budget

Het najaar is traditioneel de tijd voor de opmaak van het budget. Dit belangrijk beleidsmoment met de nodige voorbereidende stukken is voor gemeenteraadsleden niet altiijd transparant. Hoe kan dit eruit zien in een “versterkte” gemeenteraad ? De gemeenteraadsleden hebben nood aan meer en betere ondersteuning en toelichting over het BBC-concept    en    de    inhoud    van    de    BBC-beleidsrapporten.    Een    betere    ondersteuning    en   

Verder lezen

Laat de gemeenteraad meer wegen op de agenda

Tips voor de werking van de gemeenteraad Maak ruimte voor debat Gedurende  een  zittingsjaar  (dus  niet  tijdens  iedere  zitting)  moet  er  ruimte  gemaakt  worden  voor  actualiteitsdebatten, oriënterende debatten en themadebatten. Actualiteitsdebatten geven aan alle raadsleden over meerderheid en oppositie heen de kans om een thema op de agenda te zetten. Een  vaak  gehoorde  verzuchting  is  het  gegeven  dat  gemeenteraadsleden  pas 

Verder lezen

Uitbreiding van flexi-jobs naar publieke sector

  De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor 2023. In het akkoord is onder meer opgenomen dat de flexi-jobs worden uitgebreid naar 12 nieuwe sectoren. De uitbreiding van de flexi-jobs zal ingaan op 1 januari 2024. We zetten alle nieuwigheden op een rijtje. De uitbreiding van de flexi-jobs is een maatregel om het personeelstekort in deze

Verder lezen

Gemeentefusies weer voorwerp van discussie.

  Tegen 2030 zouden er veel meer Vlaamse gemeenten moeten fuseren, stelt een nieuwe academische studie in opdracht van de Vlaamse regering. En als dat niet vrijwillig lukt, moet de Vlaamse overheid vanaf dan ook fusies kunnen verplichten.    Waarom gaan voor een fusie? Vandaag leeft de fusie- of samenwerkingsgedachte bij meerdere lokale besturen en wordt ze ook actief gepromoot

Verder lezen

Hedendaags personeelsbeleid voor gerechtsmedewerkers ?

    Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel Minister Van Quickenborne streeft naar een aantrekkelijker statuut voor gerechtspersoneel. De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek voorstelt, met inbegrip van evaluaties, werving, ambtelijke cumulatie en het recht op deconnectie. Dit voorontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State,

Verder lezen

Makkelijker toegang tot de functie van brandweerman

  Wijzigingen inzake het statuut van het gerechtspersoneel De Ministerraad heeft twee voorstellen goedgekeurd om de toegang tot de functie van brandweerman te vereenvoudigen en de opleiding te verbeteren. Deze veranderingen zijn het resultaat van overleg met belanghebbenden en brengen tijdsbesparingen en voordelen met zich mee zonder de fundamentele principes van de opleiding te veranderen. De voorstellen worden ter advies

Verder lezen

De gemeenteraad in crisis

De Tijd (12 /10/2023) brengt een reportage over de gemeenteraden. Steeds meer – vooral vrouwelijke en jonge – raadsleden haken gefrustreerd af. Experten zien het als een noodsignaal voor de democratie. Frustratie bij gemeenteraadsleden Vlaanderen telt 7.398 gemeenteraadszetels. Tussen het begin van de legislatuur in 2019 en mei dit jaar stapten 1.172 gemeenteraadsleden op, leert hetjongste rapportvan de Vlaamsemandatendatabank. Verdere

Verder lezen

Vraag en aanbod van maatschappelijk werkers uit evenwicht.

  De functie Maatschappelijk werkers helpen mensen die kampen met maatschappelijke of sociale problemen. Zo geven zij informatie of advies, helpen ze bij administratieve uitdagingen, en zoeken ze samen met de mensen naar oplossingen (bv. bij huisvestingsproblemen of problemen met werk). Maatschappelijk werkers hebben ook een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere hulpverleners. De vraag naar maatschappelijk werkers komt vanuit lokale besturen

Verder lezen

VVSG-oproep: deel je HR-expertise!

De VVSG en Poolstok slaan de handen ineen om een krachtige bron van HR-expertise en praktijkervaring te creëren via het gloednieuwe HR-Kompas. de officiële lancering van het HR-Kompas gepland staat voor het najaar, zijn ze nu al op zoek naar waardevolle praktijkvoorbeelden en inspirerende verhalen om het platform te verrijken. Daarom nodigen ze personeelsmedewerkers met open armen uit om hun

Verder lezen

Een oplossing voor het tekort aan maatschappelijk werkers in zicht ?

    Sinds meer dan een jaar is men op zoek naar een aanpak voor het tekort aan maatschappelijk werkers bij het OCMW. Daarbij wordt  gewerkt rond twee sporen.  Spoor 1 is het onderzoek naar het verbreden van de diplomavoorwaarden.  Spoor 2 is het onderzoek naar bijkomende professionaliseringstrajecten voor de maatschappelijke werkers. De diplomavoorwaarden voor de functie van maatschappelijk werker

Verder lezen

Overheid heeft aandacht voor motivatie en welzijn van medewerkers

  Per legislatuur dient elke Federale Overheidsdienst een strategisch plan te ontwikkelen. De uitvoering van dit plan wordt mogelijk gemaakt aan de hand van het jaarlijkse operationeel plan dat dwordt opgesteld.  Het strategisch plan omvat, onder andere, de transversale doelstellingen die tot doel hebben een transversaal regeringsbeleid te realiseren. Bijgevolg kunnen ze betrekking hebben op de kernopdrachten van de meeste

Verder lezen

Wat je bij nieuwe medewerkers moet evalueren…

  Opvolgen en evalueren van nieuwe werknemers is een cruciaal proces dat overheden helpt om medewerkers te ontwikkelen, maar ook te beoordelen in welke mate nieuwe medewerkers in de organisatie passen. Evalueren van nieuwe medewerkers is in die zin voor zowel medewerker als organisatie waardevol. Wat zijn zaken die je  opneem bij  de evaluatie van nieuwe medewerkers ?   A.  

Verder lezen

Verhoging jobbonus, vermindering doelgroepenkorting.

  Verhoging van de jobbonus. De bonus gaat van 600 euro naar 700 euro. Ook wordt de groep mensen die recht heeft op de bonus uitgebreid met 1 miljoen mensen. De bonus is bedoeld voor werkenden met lage inkomens. “Het verschil tussen het krijgen van een uitkering enerzijds en een wedde anderzijds moet aantrekkelijk genoeg zijn, anders blijven mensen in

Verder lezen

Vlaamse Regering investeert in extra kwaliteit in de kinderopvang en verlaagt ratio naar 5 baby’s per begeleider

  De Vlaamse Regering verlaagt de werkdruk in de kinderopvang door de kind-ratio aan te passen naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s, 1 begeleider per 8 oudere kinderen en naar 7 kinderen in gemengde groepen. Er wordt ook extra geïnvesteerd in de mensen die er werken, zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang. Zo

Verder lezen

Creativiteit bij de overheid ? Niet minder, maar anders !

  Ambtenaren bij de overheid worden minder geassocieerd met creativiteit. Vaak komt eerder het behoudsgezinde naar voor. Pragmatisch, reactief en realistisch Onderzoeker Glenn Houtgraaf  van Radboud/Erasmus Universiteit Rotterdam en collega’s ontdekten  dat mensen in dienst van de overheid wel degelijk creatief zijn, maar ook dat deze creativiteit vooral pragmatisch, reactief en realistisch van aard is. Ze baseerden zich daarvoor op

Verder lezen

Sterke leraren: lerarenopleiding als fundament

  De kwaliteit van het onderwijs staat op veel fronten ter discussie. Eén van de aspecten waar naar verwezen wordt, is de kwaliteit van de leerkracht. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de lerarenopleiding. Een diploma van leerkracht garandeert onvoldoende dat iemand klaar is om voor de klas te staan. Dat zegt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), die de

Verder lezen

Ambtenaren en externen: een nieuwe evolutie

  Externen maken een steeds groter aandeel uit van het personeelsbestand van gemeenten en provincies. Het is al vast een thema dat leeft bij de Nederlandse overheid. Het tijdschrift voor Binnenlands Bestuur  NL wijt er alvast deze maand een themanummer aan. Daarin wordt verslag gedaan van een recent onderzoek.  Zijn externen collega’s ?  In totaal deden 629 ambtenaren via Binnenlands

Verder lezen

De vierdaagse werkweek voor ambtenaren

  Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime Sinds 20 november 2022 is het voor werknemers uit de privésector mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend

Verder lezen

Verandering vraagt draagvlak

  Organisatieverandering speelt zich af op zowel het vlak van motivatie van mensen, gedrag processen én structuren. Het vraagt om maatwerk en bestrijkt alle aspecten van een organisatie. Veranderprocessen zijn vaak lastig en langzaam, maar als het goed aangepakt wordt kan het leer- en aanpassingsvermogen sterk verbeterd worden wat ondernemingen in staat stelt om zowel werkbaarheid te vergroten als de

Verder lezen

Vlaams top- en middenkader – Genderevenwicht

  De Vlaamse overheid streeft naar een inclusief en duurzaam gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en dienstverlening om bij de Vlaamse overheid te komen tot een evenredige arbeidsparticipatie. Dit vertaalt zich ook in de de kaderfuncties en managementfuncties. De Vlaamse Overheid stelde de cijfers van 2022 ter beschikking. Verdeling mannen/vrouwen Vooral op het niveau van het middenkader zijn er heel wat vrouwen actief. Voor

Verder lezen

Leeftijd: belangrijkste factor van discriminatie.

  Een kwart van de werkende Belgen kreeg in zijn/haar carrière al te maken met discriminatie op de werkvloer. Bij de werkzoekenden ligt dat cijfer nog hoger: één op de drie (31,9 %) kreeg geen eerlijke kans tijdens een sollicitatie. Niet de afkomst of het geslacht zijn de belangrijkste factoren van discriminatie, wel de leeftijd van de sollicitant. Dat alles blijkt

Verder lezen

Ambtenaren kunnen makkelijker stapje terug

  De Federale Overheid heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het voor ambtenaren makkelijker maakt om een stapje terug te zetten op het werk. Wie lichter werk gaat doen om voor een ziek familielid te zorgen, kan dat twee jaar doen met behoud van loon. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter wil met de versoepelingen ambtenaren meer flexibiliteit geven in hun

Verder lezen

De frustratie van de omgevingsambtenaar

  Lokale politici bezondigen zich aan belangenvermenging bij het verstrekken van omgevingsvergunningen. Dat is alvast wat bijna de helft van de leidinggevenden binnen de eigen administratie vermoedt. Bevraging  van  ambtenaren diensten stedenbouw en omgeving De bevraging gebeurde door een masterstudent stedenbouw en anoniem. In totaal  gaven 119 omgevingsambtenaren hun mening. Daarbij was er bij 46% van de bevraagde ambtenaren een

Verder lezen

Heroriëntering van ambtenaren

  De federale minister van Ambtenarenzaken voorziet de invoering van de heroriëntering van ambtenaren. Toepassing In de eerste plaats gaat het om de ‘heroriëntering om professionele redenen’, een intensieve begeleiding van personeelsleden die zich willen heroriënteren na een lange, ononderbroken periode van afwezigheid of tijdens een re-integratietraject na ziekte. Daarnaast is de heroriëntering ook mogelijk wanneer een personeelslid ambtshalve in mobiliteit wordt geplaatst of omdat de

Verder lezen

Maatregelen over het lerarenambt

  Dit voorontwerp van besluit handelt over een aantal maatregelen in uitvoering van het (voorontwerp van) decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt. Dit voorontwerp van decreet werd op 10 maart 2023 een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering (PV 2023/11 -punt 0021)en een tweede keer principieel goedgekeurd op 12 mei 2023 (PV2023/21 –punt 0036). Het betreft

Verder lezen

Extra middelen om leefloners te activeren.

  Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 formuleert de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om die te realiseren wordt ook gekeken naar wie niet-beroepsactief is. Één van de doelgroepen die in het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ (14 december 2020) en ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ (24 maart 2023) worden vermeld, zijn

Verder lezen

Leefloners aan het werk

  Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 formuleert de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om die te realiseren wordt ook gekeken naar wie niet-beroepsactief is. Één van de doelgroepen die in het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ (14 december 2020) en ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ (24 maart 2023) worden vermeld, zijn

Verder lezen

Herplaatsing van medewerkers in een lokaal bestuur

    De plaatselijke rechtspositieregeling kan naast het ontslag ook bijvoorbeeld het alternatief van herplaatsing als herkansing na een ongunstige opvolging, feedback of evaluatie bevatten. Een ontslag is immers geen automatisme. Deze herplaatsing biedt de mogelijkheid om aan het personeelslid een nieuwe kans te geven. De herplaatsing gebeurt door de aanstellende overheid, op voorstel van het hoofd van het personeel.

Verder lezen

Lokale besturen en het gevecht om talent

  In 2022 waren er meer dan 14.000 openstaande vacatures bij lokale besturen, en het ziet ernaar uit dat dit aantal zal stijgen omdat bijna een op de vier medewerkers binnen tien jaar met pensioen gaat. In totaal werken er ongeveer 193.000 mensen bij de lokale besturen in Vlaanderen, wat neerkomt op zo’n 150.000 voltijdse banen. Door het tekort aan

Verder lezen

5 competenties voor de verbindende ambtenaar

    Verbinden. Oftewel: vaardigheden in het contact leggen met de ‘buitenwereld’. Dit is een vaardigheid die voor de ambtenaar van de toekomst minstens zo belangrijk wordt als zijn expertise. Maar over welke competenties moet jij beschikken als verbindende ambtenaar: Omgevingsbewustzijn Je volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie

Verder lezen

Congres HRM in de overheid

    De overheid van morgen: de rol voor HRM nu! was het thema van het congres HRM in de overheid op 15 juni ’23. Op de inhoudelijk goed gevulde congresdag met meer dan 500 deelnemers wees Jan Laurijssen van SD Worx op het belang van public service motivation, de specifieke motivatie van de ambtenaar. Hij deed een oproep aan

Verder lezen

Deontologische code voor ministers terug onder de aandacht

  De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van omzendbrief goed inzake een deontologische code voor regeringsleden. Het ontwerp van omzendbrief heeft als doel om middels een code de deontologische grondbeginselen en de gedragsregels van de regeringsleden, alsook een aantal werkingsregels van de regering te verduidelijken en aan te vullen. Het omvat de grondbeginselen

Verder lezen

Deontologische code voor mandatarissen terug onder de aandacht

  De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van omzendbrief goed inzake een deontologische code voor regeringsleden. Het ontwerp van omzendbrief heeft als doel om middels een code de deontologische grondbeginselen en de gedragsregels van de regeringsleden, alsook een aantal werkingsregels van de regering te verduidelijken en aan te vullen. Het omvat de grondbeginselen

Verder lezen

Vergelijken van personeelsverloop bij lokale besturen

  Als overheidsorganisatie kan je de eigen gegevens van personeelsverloop vergelijken met de gegevens van andere overheden. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in hoe de eigen organisatie presteert ten opzichte van vergelijkbare organisaties, en om eventuele problemen met het personeelsverloop in kaart te brengen en aan te pakken. Benchmarking van personeelsverloop kan worden uitgevoerd op basis van verschillende

Verder lezen

Hoe de ambtenaar een freelancer wordt

  Meer en meer steden en gemeenten werken met freelancers of externe bedrijven. Bijvoorbeeld om bouwvergunningen te beoordelen. “Een onrustwekkende evolutie”, vindt de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).  Die bezorgdheid van de VVSG is terecht, reageert Lieven Janssens, onderzoeker bestuurskunde aan de Universiteit van Antwerpen en burgemeester van Vorselaar.  “We moeten meer inzetten om van lokale besturen een

Verder lezen

Lokaal werkt!: actieplan voor lokale tewerkstelling

  Ook de lokale besturen ondervinden de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. In 2022 stonden meer dan 14.000 vacatures open, dat aantal zal toenemen: binnen de tien jaar gaan 35.000 medewerkers – bijna 1 op 4 – met pensioen. De krapte zorgt op sommige plaatsen voor een aanpassing van de dienstverlening. Nochtans is werken bij een lokaal bestuur verrassend veelzijdig,

Verder lezen

Behoorlijk bestuur in een verkiezingsjaar.

  “Op 13 oktober 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden en de provincieraden.  Het is echter een algemene regel van behoorlijk bestuur dat ze in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Daarom verzoek ik de lokale en provinciale overheden om in het jaar van de verkiezingen tot aan

Verder lezen

Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten

    De onderstaande inflatievooruitzichten van juni 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot mei 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 22 mei 2023. De olieprijs zou gemiddeld 78 dollar per vat bedragen in 2023 en 73 dollar per vat in 2024. De wisselkoers van de euro

Verder lezen

Wijziging RPR: recht op 5 dagen zorgverlof per jaar.

  Rechtspositieregeling personeel van lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het gaat om enkele tekstuele verbeteringen en het rechtzetten van bepaalde anomalieën. Het besluit wordt ook in overeenstemming

Verder lezen

Nood aan hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren

    In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en ze is onomkeerbaar. De betrokken ambtenaren ervaren vaak zwaar inkomensverlies, ze

Verder lezen

Nieuw competentiemodel voor ambtenaren

  Bron:  Project nieuw competentiemodel Federale Overheid. De federale overheid werkt momenteel aan een nieuw competentiemodel voor ambtenaren. Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Het is de bedoeling om aan te geven  welke competenties nodig zijn om een functie uit te oefenen. Zo’n model verduidelijkt voor een medewerker ook wat die competenties inhouden en

Verder lezen

Terug meer ambtenaren bij Vlaamse en federale overheid

  Zowel bij de Vlaamse als bij de fede­rale overheid werken opnieuw meer ambtenaren dan een jaar eerder. Federaal gaat het onder meer om aanwervingen bij Vreemdelingenzaken om de migratiecrisis aan te pakken.  Het beheersen van de migratiecrisis en de strijd tegen drugs hebben ertoe geleid dat er voor het eerst in jaren opnieuw meer ambtenaren bij de overheid werken.

Verder lezen

Terug meer ambtenaren

  Zowel bij de Vlaamse als bij de fede­rale overheid werken opnieuw meer ambtenaren dan een jaar eerder. Federaal gaat het onder meer om aanwervingen bij Vreemdelingenzaken om de migratiecrisis aan te pakken.  Het beheersen van de migratiecrisis en de strijd tegen drugs hebben ertoe geleid dat er voor het eerst in jaren opnieuw meer ambtenaren bij de overheid werken.

Verder lezen

Lokaal personeelsbeleid: 3 instrumenten 

  ABB geeft mee vorm aan het lokaal personeelsbeleid en ondersteunt lokale besturen, personeelsleden en sociale secretariaten. De collega’s van het team Personeel Lokale Besturen lanceerden in 2022 enkel tools en handvatten rond actuele thema’s: de nieuwe klokkenluidersregeling, omgaan met agressie tegen medewerkers  en de vraag hoe je als OCMW meer maatschappelijk werkers kan aantrekken. 1. Wegwijs nieuwe Klokkenluidersregeling lokale

Verder lezen

Transparante, leesbare en bruikbare rapportering voor het beleid.

    Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Bron: Vlaamse Regering, 14 juli 2023 –  Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle te kunnen opnemen, is daarom kwalitatieve en gepaste financiële

Verder lezen

Rapportering aan raadsleden moet transparant, leesbaar en bruikbaar

  Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Bron: Vlaamse Regering, 12 mei 2023 Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle te kunnen opnemen, is daarom kwalitatieve en gepaste financiële en

Verder lezen

Congres voor het Openbaar Ambt | Donderdag 25 mei 2023

    Actuele kwesties in het ambtenarenrecht helder toegelicht.    Inschrijven Het evenement waar HR-medewerkers uit de publieke sector samenkomen om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met collega’s.       Ons doel is om ambtenaren voortdurend te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Daarom organiseren wij jaarlijks

Verder lezen

Leefloners moeten actief aan het werk

    Lokale besturen moeten hun leefloners meer aan het werk krijgen. Leefloners waren sinds 2014 verplicht zich in te schrijven bij de VDAB, maar moeten nu actiever worden gestimuleerd.  De Vlaamse Regering wil meer leefloners aan het werk te krijgen en lokale besturen  stimuleren om ze meer te activeren.   Van de meer dan 40.000 leefloners in Vlaanderen vindt

Verder lezen

Mentaal welzijn op de werkvloer in 2023

    Een jaarlijkse nationale studie die het niveau van mentaal welzijn op het werk onderzoekt. De impact op teams, hun prestaties en de verwachtingen van de Belgische werknemers worden onder de loep genomen. 87%  vindt dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen over het mentaal welzijn op de werkvloer. 82%  gaat akkoord dat investeren in mentaal welzijn de motivatie en betrokkenheid van werknemers verhoogt. 4

Verder lezen

Planbureau schat jaarinflatie op 3,9%

  Het Planbureau heeft dop 02 05 2023 zijn inflatievooruitzichten voor 2023 verlaagd. Het Planbureau verwacht dat de inflatie zal uitkomen op 3,9 procent.  De spilindex, waardoor de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel stijgen, zou in oktober  2023 overschreden worden.   Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023

Verder lezen

Servantes Award 2023

  Dit jaar wordt voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent, de local civil servant in de bloemen zetten en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen.

Verder lezen

Jouw gemeentescan: vergelijk nu met andere gemeenten

Wil je de meest recente cijfers over jouw gemeente of stad in een handig rapport ontdekken? Dat kon al via jouw gemeentescan. Je kan dit rapport nu ook aanvragen in word of pdf met een benchmark naar keuze: vergelijk je eigen gemeente of stad met maximaal vijf andere gemeenten, die je zelf kiest. Jouw gemeentescan Het PDF-rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengt de brede

Verder lezen

Het pensioen van de ambtenaar.

  De pensioenen van ambtenaren en mandatarissen kwamen de voorbije weken terug in het nieuws. De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren verschillen nogal van die van contractuele ambtenaren. Niet onbelangrijk voor wie een job aanvaart bij de overheid.   Hoe wordt mijn pensioenbedrag als ambtenaar berekend?  Voor elk jaar dat u als vastbenoemd ambtenaar werkt, bouwt u pensioen op. Diensten die

Verder lezen

Thuiswerken als ambtenaar ? Ook in uw organisatie goed geregeld ?

    Thuiswerk. Vandaag lijkt het bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de ambtenaar. Toch betekende de coronaperiode misschien voor vele ambtenaren een eerste kennismaking met het werken vanop afstand. Als werkgever behoort de federale overheid tot één van de pioniers van het thuiswerken, en nog steeds maakt een grote meerderheid van het overheidspersoneel gebruik

Verder lezen

Koelt de arbeidsmarkt af ?

  De vraag naar nieuwe werknemers lag vorige maand bijna 16 procent lager dan een jaar geleden. Daarmee zet  de maandelijkse tendens zich verder door.  Méér werkzoekenden ingeschreven Op 31 maart 2023 waren er 287.858 burgers bij VDAB ingeschreven. 67% was werkzoekend zonder werk, 27% werkende burgerklant, en 5% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 193.886. Binnen

Verder lezen

Nieuw blog artikel

  De overheid van morgen: de rol voor HRM nu! Na 11 edities HRM in de Overheid, waarbij verkenning en inspiratie centraal stonden is het nu tijd voor de volgende fase. Het vertalen van de doelen en uitdagingen van de overheid en publieke sector naar acties van HR. Om de veranderende maatschappij optimaal te dienen, dient de overheid slagvaardiger en

Verder lezen

Prestaties belangrijker bij beloningsbeleid Vlaamse overheid

  Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid wil zich

Verder lezen

Prestaties belangrijker bij beloningsmanagement Vlaamse overheid

  Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers   In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid wil

Verder lezen

Ambtenaren en TikTok gaan niet langer samen.

    De ministerraad  van 17 maart 2021 keurde op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake een tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel. De maatregel komt er in navolging van gelijkaardige beslissingen door andere landen en door

Verder lezen

Lokaal Bemiddelingsboek 2022: inspiratie voor uw gemeente

22 lokale besturen hebben er voor gekozen om hun burgers de mogelijkheid te bieden zich tot de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst te wenden bij ongenoegen over de werking of handelingen van hun lokaal bestuur. Daarvoor betalen zij jaarlijks vijf eurocent per inwoner. Op die manier tracht de Vlaamse Ombudsdienst, samen met de eigen lokale ombudsdiensten van Antwerpen, Gent,

Verder lezen

Exitgesprekken personeel De Lijn

  Parlementaire vraag over exitgesprekken bij De Lijn. Publicatie 14 maart 2023 SCHRIFTELIJKE VRAAG van BERT MAERTENS datum: 20 januari 2023 aan LYDIA PEETERS  VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Welke conclusies kunnen uit de verslaggeving van de exitgesprekken ?  Wat zijn de meest voorkomende elementen van de motivering voor een medewerker om de organisatie vrijwillig te verlaten? Welke initiatieven neemt De Lijn om

Verder lezen

Personeelsverloop bij De Lijn

  Bron: Schriftelijke vraag Vlaams Parlement van  ELS ROBEYNS datum: 17 januari 2023  aan LYDIA PEETERS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Het verloop van medewerkers bij De Lijn is het hoogst in de eerste vijf jaar na indiensttreding. Nadien daalt het aantal medewerkers dat een andere uitdaging zoekt aanzienlijk. Tabel tot en met 31 december 2022. Enkel voor het jaartal

Verder lezen

Personeelsverloop in kaart brengen

  Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop is belangrijk voor organisaties, omdat het kan helpen bij het identificeren

Verder lezen

Mantelzorgverlof Vlaamse overheid: beperkt gebruik

  Sinds 17 juli 2020 hebben personeelsleden van de Vlaamse overheid recht op mantelzorgverlof. Een personeelslid kan per hulpbehoevende de arbeidsprestaties ofwel maximaal 1 maand voltijds onderbreken (100%) ofwel maximaal 2 maanden aaneensluitend deeltijds onderbreken met de helft (50%) of 1/5 (20%). Een personeelslid heeft gedurende zijn volledige loopbaan recht op maximaal zes maanden volledige onderbreking van de loopbaan ofwel

Verder lezen

Infosessie : Hoe pakken we de vergroening (decarbonisatie) van onze verwarmingsinstallaties concreet aan?

  In de komende jaren moeten we voor het verwarmen van onze woningen zoveel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Dit is een hele uitdaging in sterk verstedelijkte gebieden met een grotendeels verouderd patrimonium.  Welke oplossingen voor deze energietransitie zijn er vandaag op de markt en kunnen op korte termijn geïmplementeerd worden? Wat zijn hun voordelen? Wat mogen we ervan verwachten?

Verder lezen

Trends en acties HR lokale besturen

  Werkenbijdeoverheid.be deed bij het begin van 2023 een bevraging bij lokale overheden om te zien welke  HR-aspecten hen op dit moment bezig houden. Een aantal van de uitdagingen  liggen in de lijn van trends die we in 2022 zagen. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging, de mentale gezondheid van medewerkers die in 2022 (na Corona) aan bod kwam, lijkt een blijver. Met

Verder lezen

Gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

  Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de

Verder lezen

Inzet op re-integratie van langdurig zieken

  Eind 2021 waren er in België 63.160 langdurig zieken deeltijds aan het werk. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering( RIZIV). Dat is een stijging met bijna 46 procent tegenover 2017. De voorbije vijf jaar steeg echter ook het aantal langdurig zieken zelf, met bijna 20 procent. Dat betekent dat het aandeel langdurig zieken dat

Verder lezen

Deontologische commissie voor het lokaal bestuur

  Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaamse Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. Na de

Verder lezen

Deontologische commissie voor het lokale bestuur

  Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaamse Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. Na de

Verder lezen

Goedkeuring van het regiodecreet, maar vragen blijven.

  Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. De Vlaamse lokale besturen kunnen nu aan de slag met het aligneren van hun verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De referentieregio’s zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Concreet gaat het over projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen. Uiterlijk 31 december 2030 moeten de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in overeenstemming zijn met

Verder lezen

Vlaanderen krijgt nieuwe structuur in 15 regio’s

  Bron: VRT-NWS, 1 februari 2023 Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio’s. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in “de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden”. Er komen nu 15 regionale samenwerkingsverbanden. Alle Limburgse regio’s vormen één

Verder lezen

Hybride werken is samenwerken: praktische ideeën

  Het werken wordt meer en meer verschillend: werken op verschillende locaties en tijdstippen. In dit artikel maken we enkele praktische afspraken voor teams die het hybride werken zijn ingeslaan. Gezamenlijke activiteiten Het is belangrijk om voor verschillende activiteiten in kaart te brengen waar, wanneer en hoe ze worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor werktaken en overleggen. Houd hierbij het doel van

Verder lezen

Agressie tegenover medewerkers

  Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda. Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden. Een agressieprotocol

Verder lezen

Regeling van omstandigheidsverlof in de rechtspositieregeling

    Personeelsleden hebben recht op volgende omstandigheidsverloven:   1°huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of aanverwanten: 4 werkdagen; 2°bevalling van de echtgenote of samenwonende partner,

Verder lezen

Definitieve goedkeuring kaderbesluit rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen

    20 januari 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en genereert meer vrijheid

Verder lezen

Financiën steden en gemeenten blijven gezond

Ondanks de stijgende kosten blijven de financiën van de Vlaamse lokale besturen gezond. Zo blijven de schulden van de steden en gemeenten onder controle en vallen de lokale investeringen niet stil ondanks de sterk gestegen kosten voor energie, personeel en sociale steun. Dat blijkt uit een analyse van de begrotingen van 292 van de 300 lokale besturen die Vlaams minister

Verder lezen

Stress als chronisch probleem bij ambtenaren

  Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren: 72 procent hervalt jaren nadien   Bron: VRT – NIeuws – 4 januari 2022 Drie van de vier Belgische ambtenaren die wegens een burn-out uitvallen, overkomt dat binnen vier jaar opnieuw. Minister De Sutter van Ambtenarenzaken zoekt de oplossing deels in een strengere selectie van leidinggevenden. De verontrustende cijfers over het welzijn

Verder lezen

Arbeidsmarkt, inflatie en loonkost

  Ook de arbeidsmarkt bleef in 2022 sterk presteren, aangezien er meer dan 100 000 extra jobs werden gecreëerd. De banencreatie zou wel tijdelijk vertragen, maar vanaf de tweede helft van 2023 weer aantrekken. De grootste jobgroei wordt gecreëerd in de dienstensector. De inflatie bleek hardnekkig; ze liep in oktober op tot ruim 13 %, voornamelijk als gevolg van een verdere toename van de (al hoge) energieprijzen,

Verder lezen

De omgevingsambtenaar, de schepen en de burger.

  Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde op 14/12/2022 de studiedag ‘Lokaal bestuur door een academische bril’. Tijdens deze studiedag werd ook de Vlaamse scriptieprijs uitgereikt. Winnares van de editie 2022 is Annelies Maes met haar onderzoek naar ‘de kwalitatieve omgevingsvergunningsverlening in Vlaanderen’.   De ambtenaar, de schepen en de burger Omgevingsambtenaren die de vergunningsaanvraag bestuderen en een advies voor het politieke beslissingsorgaan

Verder lezen

Eigenschappen van een goede overheid

  Het  klimaat, de energievoorziening, de inflatie, de ouderenzorg, de kinderopvang… Zoveel zaken in beweging met zoveel complexiteit.  “Een sterke overheid is heel hard nodig om het voor ons allemaal goed te regelen en om iedereen erbij te houden. “ In het Nederlands tijdschrift voor Binnenlands Bestuur worden de eigenschappen van een sterke overheid opgelijst. 1. Een  overheid handelt proactief. Een

Verder lezen

Bart Somers wil War Room voor lokale besturen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen

    Na Zwijndrecht en Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart Somers waarschuwt: “Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel stijgen 2% in januari 2023.

  Bron: Federaal Planbureau – 06 12 2022 In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel

Verder lezen

1638 Vlaamse ambtenaren kregen in 2021 een functioneringstoelage

  Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022 van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37

Verder lezen

Vlaamse ambtenaren krijgen eco-, sport- en cultuurcheques

  In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurcheques. In 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 2020

Verder lezen

Vlaamse Overheid wil rekrutering en selectie gemeenschappelijk organiseren

  Naar aanleiding van haar beslissing van 30 oktober 2020 over de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor wat betreft rekrutering en selectie, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het oprichtingsbesluit van AgO en het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Door deze beslissing pakken de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) de in- en doorstroom van medewerkers gemeenschappelijk aan.

Verder lezen

Re-integratie na langdurige afwezigheid

  Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022 De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de zoektocht naar een oplossing centraal staat zodat het personeelslid het werk,

Verder lezen

Medewerkers lokale besturen en arbeidsmobiliteit

  Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.   De Servantes Barometer Het  Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent stelde de Servantes Barometer voor.

Verder lezen

Aanpassing klokkenluidersregeling voor Vlaamse overheid en lokale besturen

  De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet wijzigt, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten moeten zorgen voor veilige interne en externe meldkanalen en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. De richtlijn

Verder lezen

Decreet over de werk- en zorgtrajecten goedgekeurd.

  Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022 Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering, en onthaaltrajecten via het

Verder lezen

De week van de zondebokken

  Het was de week van de zondebokken. Als het maatschappelijk complex wordt, duiken ze op. Er zijn veel vraagstukken in organisaties die we als  vervelend of verontrustend bestempelen. Problemen die maar blijven bestaan, zoals in de kinderopvang bv.,  ondanks allerlei initiatieven die worden genomen om ze ‘eens en voor altijd’ aan te pakken. Het gaat dan vaak over zaken

Verder lezen

Ontgoochelde en misnoegde vakorganisaties bij de onderhandelingen over de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen.

  Het huidig ontwerp van besluit over de rechtspositieregeling kreeg door geen van de vakorganisaties een akkoord mee. De reden had vooral te maken met het gebrek aan houvast en de risico’s die verbonden zijn aan het grotendeels overlaten van de rechtspositieregeling aan de lokale autonomie. Daarnaast was vooral de wijze van onderhandelen een doorn in het oog van de

Verder lezen

Rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

  Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en probeert ook meer vrijheidsgraden te

Verder lezen

Hoe zat dat weer met de index ?

    Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, werken bij de overheid, indexatie, november 2022 Hier vind je informatie over de verschillende soorten index en de invloed daarvan op de berekening van de wedden en lonen. De spilindex werd overschreden in oktober 2022. Vanaf 1 december 2022 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,9607. Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index) Het

Verder lezen

In- en uitstroom van medewerkers in het lokaal bestuur

  Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen   Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97.    “Werken bij een lokaal bestuur heeft écht sterke troeven om deze uitdaging te counteren. De

Verder lezen

Vlaamse werknemers en de vierdaagse werkweek

  Bron: Story @ UGent @ Work, 31 oktober 2022 De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Zo wordt de 38-uren week gespreid over vier langere dagen  in plaats van vijf dagen. Een recht Elke dergelijke werknemer heeft het recht om een schriftelijke aanvraag

Verder lezen

Burn-outverleden verhoogt kans op ontslag

    Onderzoek UGent – Doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (28 oktober 2022) Recent UGent-onderzoek wees uit dat een burn-outverleden carrièrekansen saboteert via lagere aanwervings- en promotiekansen. Een nieuwe studie toont nu aan dat mensen met een burn-outverleden ook nog eens nadeel kunnen ondervinden in ontslagbeslissingen. Opvallend: ook wanneer de recente prestaties van werknemers gekend waren door de managers die de ontslagbeslissing

Verder lezen

Winnaars Servantes Award zijn gekend: professionals van lokale besturen Merelbeke, Dendermonde en Schoten scoren eerste plaats 

  Eerste resultaten Servantes Barometer: Sterke troeven van lokale besturen meer uitspelen om concurrentie op jobmarkt te counteren. Nathalie Claus, HR-deskundige (Merelbeke), wint als ‘Nieuwkomer’ 35-jarige carrière van Dirk Vercammen, diensthoofd Milieu (Schoten), beloond met ‘Loopbaan’ Duurzaam Ecoteam Ros Beiaard (Dendermonde) bekroond als beste ‘Team’ Eerste resultaten Servantes Barometer door UGent: vacatures invullen is een grote uitdaging, sterke troeven van

Verder lezen

De macht van de burgemeester voorbij

In één week tijd halen verschillende burgemeesters het nieuws. Zegt het iets over hen of over de moeilijke job waarin ze balanceren. De krant De Standaard heeft het over een gebrek aan politieke hygiëne enonwelriekende dossiers van belangenvermenging. Gemeenschappelijk in de media klinkt het dat de burgemeesters hunrol en macht gebruikten om daar al dan niet materieel voordeel mee te

Verder lezen

Integriteit en belangenvermenging bij de Vlaamse Overheid

  Bron: SCHRIFTELIJKE VRAAG van JOKE SCHAUVLIEGE aan BART SOMERS – publicatie 21 oktober 2022 VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Van de overheidsdiensten wordt een kwaliteitsvolle en objectieve dienstverlening verwacht. Burgers en ondernemingen moeten er te allen tijde kunnen op rekenen dat de personeelsleden van de overheid in alle omstandigheden het algemeen belang laten primeren op elke eigen

Verder lezen

Affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’

  Zeker in tijden van besparing worden ambtenaren vaak enkel gezien als kost. Met de affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’, willen we het economisch zowel als maatschappelijk belang van ambtenaren onder de aandacht brengen. Het promo-materiaal bestaat uit: -Affiches A3-formaat.  Geschikt voor de publieke ruimte: het onthaal, de sporthal, het gemeenschapscentrum, … -Postkaarten 10×15 cm Geschikt om te versturen als

Verder lezen

Bestel de affiche: ambtenaren verdienen zichzelf terug

  Wil je het raam of prikbord opfleuren met de nieuwe campagne ‘ambtenaren verdienen zichzelf terug’ ?   De affiches zijn gratis mee te nemen op de uitreiking van de Servantes-Award, maar je kan ze ook bestellen. We versturen ze gratis naar alle organisaties met een account bij werkenbijdeoverheid.be.   Stuur een mailtje met je gegevens naar info@werkenbijdeoverheid.be met als hoofding

Verder lezen

Genomineerden eerste editie Servantes Award

  Genomineerden van eerste editie Servantes Award (27/10) zijn gekend: “Hoog tijd om professionals in mooie en unieke functies bij lokale besturen in de bloemetjes te zetten” Kandidaturen van 30 lokale besturen kanshebber voor eerste Servantes Award 13 oktober 2022 — Op donderdag 27 oktober vindt de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De prijs zorgt voor

Verder lezen

Personeelsmobiliteit met naburige gemeenten: een opportuniteit ?

  Bron: Vlaamse Regering, 14 oktober 2022. ONTWERP VAN DECREET over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur Het ontwerpdecreet voorziet ook in een stimulans voor samenwerking tussen lokale besturen binnen eenzelfde referentieregio, en wel op het vlak van personeelsmobiliteit. Naar analogie met de mobiliteit tussen personeelsleden van gemeenten en OCMW’s na

Verder lezen

Decreet regiovorming en wijziging decreet lokaal bestuur: referentieregio’s

    Bron: Vlaamse Regering, Ministerraad, 14 oktober 2022 Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. ​Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het

Verder lezen

Ambtenaren verdienen zichzelf terug

Het overheidsapparaat wordt vaak als geldverslindend voorzien. Toch zijn er ook heel wat ambtenaren die zichzelf terug verdienen. Bron: VRT do 06 okt19:33Stein Falk, Gianni Paelinck Meer controles op sociale fraude kunnen België miljoenen euro’s opleveren, zegt inspectiedienst: “Maar we vissen met klein schepnetje” België kan veel meer geld binnenhalen door meer te controleren op sociale fraude.

Verder lezen

Wijziging decreet lokaal bestuur

  Bron: Ministerraad – 7 oktober 2022 Wijziging decreet lokaal bestuur: optimalisatie regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen en inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking Op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings-

Verder lezen

De laatste 20 jaar nam verschil tussen hoogste en laagste lonen toe.

    Bron: Minerva, 29 september 2022 Tussen 1999 en 2020 steeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijdswerker met vijftien procent bovenop de inflatie. Die loonsstijging verhult echter grote verschillen, zowel in de tijd als in de verdeling van de lonen., dat komt uit een studie van de progressieve denktank Minerva naar voor. De welvaartstoename in België in de

Verder lezen

Functioneringstoelage (FUTO) bij Vlaamse ambtenaren

  Bron: Parlementaire vraag, 03 10 2022 . In de verschillende Vlaamse entiteiten worden jaarlijks functioneringstoelages (futo’s) uitgedeeld. Die maken deel uit van de prestatietoelagen bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37 van 13 januari 2006, dat aan de personeelsleden een functioneringstoelage tot maximaal 15% van hun salaris kan worden toegekend als

Verder lezen

Jobbonus: beperkte impact

  Bron: VRT-nieuws – 30 09 2022 Wat is er beslist?  De inkomensgrens van de jobbonus wordt opgetrokken. Met de jobbonus krijgen werknemers met een laag loon een extraatje bovenop dat loon. Voortaan kan wie 1.950 euro bruto per maand verdient, een volledige premie van 600 euro extra per jaar krijgen. Tot nog toe stond de limiet op 1.800 euro.  De bovengrens voor de

Verder lezen

Ontslagregeling statutairen en contractuelen op de agenda.

  Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de verschillen tussen de statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Staat hiermee de vaste benoeming ook op de helling ?  De komende periode zullen regering en vakbonden alvast onderhandelen over de ontslagregeling voor statutairen en contractuelen. Daarbij zou de Vlaamse Regering willen dat er in de Vlaamse administratie, op de topfuncties na, alleen

Verder lezen

Het succes van de fiets

    Bron: Acerta – 12 september 2022 Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. In de eerste helft van dit jaar pendelden 9,1 % meer werknemers met een leasefiets naar kantoor in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van drie jaar geleden gaat het zelfs om een toename met 127 %. Dat blijkt uit een

Verder lezen

Willen werken is niet hetzelfde als willen solliciteren

  Bron: Sociaal.net  Originele titel: Een job zonder sollicitatie? In Mechelen kan het.   12Work, een project van de sociale dienst in Mechelen, werft mensen aan zonder sollicitatie- of selectieprocedure. De eerste die zich meldt, krijgt de job. “Het lijkt eenvoudig, maar het vergt moed en zelfinzicht.” De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een duidelijk discours. Dat werklozen geactiveerd moeten

Verder lezen

Nederlandse taskforce arbeidsmarktkrapte inspireert met acties

  Nederlandse ondernemersorganisaties hebben de afgelopen maanden met aangesloten organisaties in een taskforce een eigen ‘doe-agenda’ opgesteld voor de arbeidsmarktkrapte. Volgens hen ligt de bal daarvoor voor een groot deel bij werkgevers en werkenden zelf. ‘Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in

Verder lezen

Lokale besturen verwachten steun van hogere overheden

  Bron: VVSG – 9 september 2022 Door de toegenomen inflatie en de stijgende energiekosten staat het water de lokale besturen aan de lippen. Lokale besturen hebben de opeenvolgende crisissen met succes aangepakt, dit is de crisis te veel. Ze verwachten maatregelen van de centrale overheden, zo niet zullen ze investeringen en uitgaven moeten uitstellen of lokale belastingen verhogen. Dat

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel: 2% index in september en december

  Bron: Federaal Planbureau – 06 09 2022 Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten  [06/09/2022] De onderstaande inflatievooruitzichten van september 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met het gemiddelde van de termijnmarktnoteringen van 10 tot 23 augustus 2022. De olieprijs zou gemiddeld 103 dollar per

Verder lezen

Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  Bron: Ministerraad Federale Overheid, 2/9/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren. Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de

Verder lezen

Lerarentekort moet hoger op de politieke agenda.

  Bij het begin van het nieuwe schooljaar staat het lerarentekort meer dan ooit in de actualiteit. Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar waren  in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. Leerlingen zullen ook dit jaar soms geen

Verder lezen

Integriteitsproblemen bij de politie vragen meer opvolging

    De drugsproblematiek in Antwerpen legt nu ook problemen bloot in de politie-organisatie zelf. Het gaat niet zozeer over een tekort aan middelen om de veiligheid te garanderen, maar ook om een integriteitsvraagstuk. Antwerps schepen voor Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (Vooruit)  gaf een voorzet. Voor hem is het duidelijk:  “De war on drugs werkt niet, dat weten we

Verder lezen

Belgische werkgevers hebben moeite om werknemers aan te trekken

  65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers? Via een Europees onderzoek bij 4371 bedrijven, waarvan 551 Belgische werkgevers, werpt SD Worx, de toonaangevende Europese HR- & payrolldienstenleverancier, een licht op hoe

Verder lezen

Decreet Lokaal Bestuur – Nieuwe onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden

Vraag ivm decreet lokaal bestuur Bij de nieuwe aanpassing van het Decreet Lokaal Bestuur zijn er bij artikel 10 twee nieuwe onverenigbaarheden bijgekomen. Zo staat er nu: “Art. 10: De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad: 8° de leidend ambtenaar van een sociale huisvestingsmaatschappij tot wiens werkgebied de gemeente behoort; 9° de leidend ambtenaar van een intergemeentelijk

Verder lezen

Hoe maatschappelijk werkers voor het OCMW aantrekken ?

Wat maatschappelijk werkers betreft, is er heel recent een bevraging geweest door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waaruit blijkt dat er ongeveer 150 openstaande betrekkingen zijn voor sociaal werker. We moeten dit probleem inderdaad aanpakken, want dat stelt onze lokale besturen voor heel wat uitdagingen. Daarnaast dreigen mensen die behoefte hebben aan ondersteuning van het OCMW, daardoor

Verder lezen

Publieke kinderopvang in Vlaanderen

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de twintig grootste openbare organisatoren in de kinderopvang op 1/1/2022, per vergunningstype en vermelding van het aantal opvangplaatsen. Naam organisator GEZIN GROEP GROEPSOO Totaal 1 Stad Antwerpen 1575 1575 2 Stad Gent 66 1240 1306 3 Scholengroep 8: Brussel 1043 1043 4 Zorgbedrijf Leuven 211 319 84 614 5 De Blauwe

Verder lezen

Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente

Decreet Lokaal Bestuur – Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente – parlementaire vraag – antwoord van 3 maart 2022. Artikel 27, §2, 3° van het decreet Lokaal Bestuur (DLB) bepaalt dat het voor een gemeenteraadslid verboden is om rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in het geval van een schenking aan de gemeente of een

Verder lezen

Waarom verlaten medewerkers een organisatie ?

  De werking van een organisatie  steunt op competente en gedreven medewerkers. Elke organisatie wil dan ook graag deze medewerkers in huis houden. In geval medewerkers echter toch op het punt staan ​​de organisatie te verlaten, kan je maar beter de echt redenen onderzoeken.  Een exitgesprek is in dat kader een interessant strategisch instrument dat in overheidsorganisaties  nog kan worden

Verder lezen

Vaststellen werkingsgebieden woonmaatschappijen

De Vlaamse Codex Wonen voorziet dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De Vlaamse Regering stelt in dit kader de 42 werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen vast. De afbakening van de werkingsgebieden moet van de woonmaatschappijen efficiënte, slagkrachtige, klantgerichte en toegankelijke actoren maken. De woonmaatschappij moet daarbij de partner zijn

Verder lezen

Limburg: één regio ?

De provinciegouverneur van Limburg stelde een nota op om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse Regering. Daarmee wordt er een compromis bereikt tussen wat de betrachting is van het overgrote deel van de Limburgse burgemeesters, de verzuchtingen van de Vlaamse Regering anderzijds. A.De Supra-Regio Limburg De supra-regionale samenwerkingop Limburgs niveau, zoals voorzien in de nota van

Verder lezen

Gemeenten krijgen een regierol op vlak van sociale economie en werk

Het ondersteuningsdecreet sociale economie kent de regierol voor de lokale sociale economie toe aan de lokale besturen. Het doel is de ontwikkeling van een beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,en het bevorderen van de samenwerking metde reguliere economieen tussen sociale economie. Lokale besturen kunnen,

Verder lezen

Zet het werken bij de overheid in de kijker

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat ook overheden het niet altijd gemakkelijk hebben om nieuw talent aan te trekken. Toch biedt het werken bij de overheid heel wat troeven. De aandacht voor werk-privé balans, de verlofmogelijkheden, de uitdagende projecten maken het werken bij de overheid zinvol. Werkenbijdeoverheid.be zet een marketingcampagne op om het werken bij de overheid nog meer

Verder lezen

Mooimakers ! Ondersteuning om je gemeente Mooi te houden.

Met coachingtrajecten wil Vlaanderen Mooi gemeenten helpen een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. Een coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur, zoals bijvoorbeeld een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal thema’s over zwerfvuil

Verder lezen

Personeelsuitgaven in de lokale besturen.

Overzicht van de personeelsuitgaven van de lokale besturen 2016-2020 Bemerking:  1/ De cijfers in dit rapport  zijn gebaseerd op de digitale rapporteringen over de gegevens van de beleidsrapporten. Voor de jaarrekeningen 2020 heeft ABB tot op 17 september 2021 284 originele en 16 voorlopige aanleveringen ontvangen. De website van ABB bevat een link naar de analysetool https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data) die de data weergeeft.

Verder lezen

Daalt de wedde van burgemeesters en schepenen ?

Bron: VVSG – 7 oktober Het Vlaamse Parlement is van plan om de wedde van parlementairen vanaf 1 januari 2022 met 5 % te verlagen. Dat zou betekenen dat ook de wedden van burgemeesters en schepenen zou verlagen, ze zijn juridisch immers gekoppeld aan de parlementaire verloning. De VVSG kaartte dit aan bij het Vlaams Parlement met de vraag dit ongewenste

Verder lezen

Debat over de constructieve motie van wantrouwen

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur hebben al verschillende lokale besturen gebruikgemaakt van de constructieve motie van wantrouwen. Die moest de inefficiënte procedure van structurele onbestuurbaarheid vervangen. Maar ook de nieuwe procedure van de constructieve motie van wantrouwen lijkt te haperen en kan onbestuurbaarheid installeren. Vanuit het voorbeeld van De Panne., maar ook Boortmeerbeek,

Verder lezen

De ene kerk is de andere niet: over het herbestemmingsvraagstuk van de kerken.

Bron:Visienota: Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen – Publicatie 21/09/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1736328&utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=no-reply%40parlement.vlaanderen Er zijn een aantal uitdagingen waar verschillende besturen reeds mee te maken hadden en die gebaat zouden kunnen zijn met een meer generieke benadering. Dit is ook van toepassing op de erfgoedwaarden. Is de kerk beschermd of niet? Welke delen zijn beschermd? Hoe gaan we

Verder lezen

Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ?

Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ? Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) kent aan lokale besturen, i.c. de gemeenteraden, de bevoegdheid toe over te gaan tot de “organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren”. Deze bevoegdheid wordt duidelijk geregeld in artikel 304 van het DLB. Dit artikel stipuleert in

Verder lezen

Hoeveel vragen kan een raadslid stellen tijdens de gemeenteraad ?

Een van de belangrijkste rechten van gemeente- en OCMW-raadsleden betreft het stellen van mondelinge vragen tijdens de raadszitting (artikel 31, decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur). De burgemeester en schepenen zijn dus, ook al werden ze buiten de raad benoemd, aanwezig tijdens de gemeente- en OCMW-raadszitting. Het huishoudelijk reglement kan de voorwaarden bepalen waaronder de raadsleden hun

Verder lezen

Personeelsvragen voor de dienst omgevingsvergunning

Schriftelijke vraagOmgevingsvergunning en -loket – Evaluatie Parlementaire vraag vanEmmily Talpeaan minister Zuhal Demir (29 april 2021) Omgevingsvergunningen: zelf doen of uitbesteden ? Veel lokale besturen ervaren de moeilijkheid om een omgevingsambtenaar aan te werven. Bij werkenbijdeoverheid.be komen wekelijks vacatures binnen.In welke mate is het gebruikelijk dat overheden de opmaak voor eigen omgevingsvergunningen beginnen uit te besteden? Is dat kostenefficiënt? Welke

Verder lezen

Omgevingsvergunning en -loket – Evaluatie

Parlementaire vraag vanEMMILY TALPE aanZUHAL DEMIR (publicatie 29 04 2021)VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,OMGEVING,ENERGIE EN TOERISME Het Omgevingsloket is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt. Deze vergunning betreft een samenvoeging van de oude bouw- en milieuvergunningsaanvraag. De voorbije jaren werd al stevig geïnvesteerd in de performantie van het loket. Dat was nodig

Verder lezen

Zittingsverslagen van het lokaal bestuur

Antwoord op een parlementaire vraag van STEVEN VANDEPUTaanBART SOMERSVICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,BESTUURSZAKEN,INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Op grond van artikel 278, §1, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dienen de zittingsverslagen de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden te bevatten. Het zittingsverslag is niet

Verder lezen

Inzagerecht gemeenteraadsleden: termijn van antwoord.

De gemeenteraad of raad voor maatschappelijke welzijn bepaalt in het huishoudelijk reglement de nadere voorwaarden voor de uitoefening van het inzagerecht. De raadsleden moeten bij het uitoefenen van hun inzagerecht rekening houden met deze voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het bepalen van die voorwaarden behoort tot de lokale autonomie. Het huishoudelijk reglement mag de rechten van raadsleden niet inperken.

Verder lezen

Vlaanderen telt voortaan 17 bestuurlijke zones

BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING Ministerraad van 12 maart 2021 Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheidis de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger. Heel wat ontwikkelingen latenzich niet vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur en/ofbinnen een uniforme aanpak vanuit de Vlaamse overheid. Daarom zijn lokale bestuurders meer en

Verder lezen

Rechspositieregelling lokale en provinciale besturen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling. Het besluit

Verder lezen