Sorting by

×

Het lokaal bestuur organiseert verplichte en vrije vormen van inspraak.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW nemen de nodige initiatieven om de participatie met de burgers te bevorderen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur omschrijft daarnaast een aantal meer gereglementeerde vormen van burgerparticipatie:

 • adviesraden;
 • voorstellen van burgers;
 • verzoekschriften;
 • volksraadplegingen;
 • burgerbudgetten;
 • klachtenbehandeling.

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen daarnaast vrij kiezen welke instrumenten zij gebruiken om de burgerparticipatie te bevorderen. Initiatieven die de gemeente vrij kan bepalen, zijn bijvoorbeeld:

 • het oprichten van wijkcomités;
 • het organiseren van een infoavond;
 • het organiseren van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad.

Het OCMW kan de burgers bij haar werking betrekken door bijvoorbeeld:

 • infoavonden;
 • inspraakmomenten.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.

Bron: Lokaal bestuur Vlaanderen

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid

Advertenties
Geverifieerd door MonsterInsights