Corona leidt tot klachten over gemeenteraad

Bron: Parlementaire vraag nr. 13 van 8 oktober 2020 van BRECHT WARNEZ

Beslissingen college van burgemeester en schepenen – Klachten van gemeenteraadsleden

Als toezichthoudende overheid staan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen.

Gemeenteraadsleden kunnen een klacht indienen bij de gouverneur omtrent beslissingen die het college van burgemeester en schepenen of een lid van het college heeft genomen.

  1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal klachten ingediend bij de provinciegouverneur door gemeenteraadsleden omtrent beslissingen die het college van burgemeester en schepenen of een lid van het college heeft genomen van het jaar 2014 tot en met het jaar 2019? Graag een overzicht per jaar, per provincie en per stad of gemeente. Tevens vraag ik een onderscheid tussen het aantal ingediende klachten, het aantal ontvankelijke klachten en het aantal gegronde klachten.
  2. Is er een groot verschil in het aantal ingediende klachten, het aantal ontvankelijke klachten en het aantal gegronde klachten doorheen de jaren? Hoe verklaart de minister dit eventuele verschil?
  3. Ziet de minister een duidelijk verschil van aantal klachten tussen de verschillende provincies? Zo ja, welke verklaring geeft de minister daaraan?
  4. Hoeveel klachten werden er ingediend tijdens de coronacrisis (vanaf 13 maart tot nu) over de organisatie van de lokale bestuursorganen? Hoeveel klachten waren ontvankelijk, gegrond of ongegrond? Welke argumenten werden in die klachten aangevoerd? Graag een overzicht per provincie en per stad of gemeente.

BART SOMERS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

ANTWOORD

  1. In de periode van 2014 tot en met 2019 werden in totaal 137 klachten ingediend bij de provinciegouverneur, door gemeenteraadsleden, tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester.
  2. Jaarlijks worden er gemiddeld ongeveer 23 klachten ingediend door raadsleden tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen of van de burgemeester. Doorheen de jaren zijn er geen grote verschillen in het aantal ingediende klachten. Het aantal ontvankelijke en gegronde klachten is wisselend van jaar tot jaar. Hieruit kan geen tendens worden afgeleid. De provinciegouverneurs zullen telkens na grondig onderzoek van de klacht beslissen of er al dan niet wordt opgetreden.
  3. Tussen de verschillende provincies zijn er slechts kleine verschillen. De aantallen zijn eerder beperkt en fluctueren ook per provincie.
  4. Sinds 13 maart 2020 werden er al meer dan 100 klachten ingediend over coronagerelateerde zaken. Specifiek over de organisatie van de lokale bestuursorganen werden er tot nu toe 28 klachten ingediend. Daarvan waren alle klachten ontvankelijk: 14 klachten waren gegrond en 13 klachten waren ongegrond. Eén klacht is nog in behandeling.
    -…

Voor het volledig antwoord van de minister en de nodige bijlagen:

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1615229

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed