Debat over de constructieve motie van wantrouwen

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur hebben al verschillende lokale besturen gebruikgemaakt van de constructieve motie van wantrouwen. Die moest de inefficiënte procedure van structurele onbestuurbaarheid vervangen. Maar ook de nieuwe procedure van de constructieve motie van wantrouwen lijkt te haperen en kan onbestuurbaarheid installeren. Vanuit het voorbeeld van De Panne., maar ook Boortmeerbeek, onder andere, wordt duidelijk dat de nieuwe procedure een verdere polarisering in de hand dreigt te werken.

In De Panne draaide een poging om een constructieve motie aan te nemen uit op een totale impasse. Op 23 augustus werd het voltallige college van burgemeester en schepenen met een constructieve motie van wantrouwen vervangen. De uittredende burgemeester besloot daarop om de rechtsgeldigheid van de collectieve motie van wantrouwen aan te vechten bij de Raad van State en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Een van de twistpunten betreft de geldigheid van de stem van het onafhankelijk gemeenteraadslid dat verkozen is op een lijst die tot de uittredende meerderheid behoort. De vraag is dan ook of dat onafhankelijk gemeenteraadslid geldig kan meestemmen voor de constructieve motie van wantrouwen, dan wel nog altijd moet worden gerekend bij diens oorspronkelijke fractie, zodat aan de vereiste van ondertekening door twee derde van het aantal leden van de ondersteunende fracties niet voldaan is. 

Gelet op de controverse die is ontstaan en de aangespannen procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, besloot het onafhankelijke gemeenteraadslid in kwestie om ontslag te nemen. Gelet op dit ontslag beschikte het nieuwe college niet langer over een meerderheid en stemde een meerderheid op de gemeenteraad van 31 augustus voor de intrekking van de motie van wantrouwen. Aangezien op dat ogenblik, na het ontslag van het onafhankelijk gemeenteraadslid, noch het uittredende bestuur, noch het nieuwe bestuur een absolute meerderheid heeft, is er sprake van een totale impasse. Gelet op de onduidelijkheid over de interpretatie van de vereiste dat de motie moet worden ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt, is het onduidelijk op welke manier er een meerderheid kan worden gevormd in het geval van De Panne.

In een brief en in een opiniestuk kaartte de uittredende burgemeester de onduidelijkheid en interpretatieproblemen van het nieuwe decreet aan, en stelde hij dat zijn gemeente bijkomend gepolariseerd is. Nochtans was het net de bedoeling van deze constructieve motie van wantrouwen om aanslepende politieke onrust bij de verschillende lokale besturen te vermijden. (Uiitreksel uit interventie Kurt De Loor).

Bron: Debat in de commissie binnenlandse aangelegenheden, 21 / 09/ 2021 – diverse interventies + antwoorden van Minister Somers.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID