Gemeenten krijgen een regierol op vlak van sociale economie en werk

Het ondersteuningsdecreet sociale economie kent de regierol voor de lokale sociale economie toe aan de lokale besturen. Het doel is de ontwikkeling van een beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,en het bevorderen van de samenwerking metde reguliere economieen tussen sociale economie. Lokale besturen kunnen, wanneer ze die regierol opnemen, vanwege de Vlaamse overheid, een financiële ondersteuning krijgen wanneer ze zich verenigen in een lokaal regieverband(intergemeentelijk samenwerkingsverband of Welzijnsvereniging) van minimaal 60.000 inwoners. Centrumsteden kunnen hiervoor apart indienen of als deel van een lokaal regieverband. De subsidiëring loopt binnen het kader van het planlastendecreet en is, binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet, principieel toegekend voor de duur van de zesjarige beleids-en beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen waarvoor ze een meerjarenplanning opmaken. De subsidies worden jaarlijks via ministerieel besluit betaald.

Er zijn 4 beleidskaders bepaald waarbinnen minstens één actie per beleidskader moet worden vormgegeven in de meerjarenplanning en jaarlijkse rapportage.Deze Vlaamse beleidsprioriteiten (= terminologie uit het planlastendecreet, waaronder deze maatregel valt) of beleidskaders worden bewust hoog geformuleerd zodat de regisseurs in hun regierolgebied de acties vanuit hun lokale regierol zelf vorm kunnen geven, inspelend op de eigenheid van hun regiegebied.

De vier voorgestelde beleidsprioriteiten inzake de lokale regierol sociale economie en werk zijn:

-Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen, zoals omschreven in de hierbovenvermeldedefinitie van de lokale regierol;

-Het bevorderen van de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie en het daarbij wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt;

-Het bevorderen van hetondernemerschap, waaronderhet sociaal ondernemenen/of het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

-Het faciliteren van de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren en het afsluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB.Om in aanmerking te komen voor een subsidie vertalen de begunstigden in hun strategische meerjarenplanning deze beleidsprioriteiten in doelstellingenen actiesmet minimaal één actie per beleidsprioriteit.

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, 4 / 02 / 2022

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed