Limburg: één regio ?

De provinciegouverneur van Limburg stelde een nota op om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse Regering. Daarmee wordt er een compromis bereikt tussen wat de betrachting is van het overgrote deel van de Limburgse burgemeesters, de verzuchtingen van de Vlaamse Regering anderzijds.

A.De Supra-Regio Limburg

De supra-regionale samenwerkingop Limburgs niveau, zoals voorzien in de nota van de Vlaamse Regering, wordt breed gedragen en door de gouverneur ondersteund. Deze strategische samenwerking op schaal Limburg is en blijft voor de gemeenten van onze provincie meer dan ooit belangrijk.Deze samenwerking op Limburgse schaal heeft immers haar voordeel al meermaals bewezen. Bij wijze van voorbeeld en zonder volledig te zijn kan hierbij verwezen worden naar onder meer Limburg.net, Fluvius Limburg, NUHMA, vervoersregio Limburg, LOGO Limburg, CAW Limburg, enz….

Volgens de provinciegouverneur is het dan ook uitermate belangrijk dat de Vlaamse Regering een wezenlijke invulling geeft aan dit samenwerkingsverband.

Wij zullen deze samenwerkingen dan ook continueren en als model verder hanteren voor al die nieuwe samenwerkingen die deze schaal nodig en nuttig vinden.Zo lijkt de het traject tot vorming van één woonmaatschappij een thema dat op schaal Limburg kan uitgewerkt worden.De gouverneur vraagt de Vlaamse Regering om een mandaat om in deze supra-regionale samenwerking een verbindende en faciliterende rol op te nemen ter ondersteuning en versterking van deze schaal-samenwerking.

B. Samenwerkingsverbanden / groepering van gemeenten: 3 regio’s

Om tegemoet te komen aan de vraag van de Vlaamse Regering stelt de gouverneur een groepering van gemeenten voor voor die materies die niet op het niveau van de Supra-Regio Limburg worden behandeld, maar wel binnen de scope van de regiovorming behoren.Vanuit de contacten met de burgemeesters wordt de reeds bestaande clustering van gemeenten voorgesteld,zoals we die vandaag al voor een groot deel kennen:Noord-Limburg,Zuid-West-Limburgen Oost-Limburg.Deze keuze van clusters van gemeenten vindt zijn oorsprong in bestaande formele en informele burgemeesters-overleggenen houdt maximaal rekening met de gesprekken die momenteel al lopen inzake fusies van politiezones en fusies van gemeenten.

Bron: Vlaamse Regering, 04 02 2022

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed