Klachten over lokale besturen stijgt jaar na jaar.

Publicatie 15 juni 2021
Parlementaire vraag van  PAUL VAN MIERT van  20 april 2021 aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN
 
 
Burgers kunnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur een klacht indienen tegen de dienstverlening van het agentschap maar ook tegen beslissingen en/of de werking van de lokale en provinciale besturen in het kader van het bestuurlijk toezicht.
Tussen 2013 en 2018 ontving ABB 5215 klachtendossiers tegen lokale besturen. 83 procent (d.i. 4334) daarvan waren klachten tegen een gemeentebestuur. In de periode van 1 januari tot 30 september 2019 werden 731 klachtendossiers geopend. Bijna 88 procent (d.i. 643) waren klachten tegen een gemeentebestuur. In het kader van bestuurlijk toezicht op lokale besturen behandelde ABB in 2020 1138 klachten.
 
Het aantal geregistreerde klachten bij ABB stijgt jaar na jaar. Voor de gegevens n.a.v. bestuurlijk toezicht worden de volgende bestuurstypes in aanmerking genomen: provinciebestuur, autonoom provinciebedrijf, gemeentebestuur, autonoom gemeentebedrijf, district en OCMW.
Het aantal klachten neemt toe
Hieronder volgt een overzicht van het aantal klachten n.a.v. bestuurlijk toezicht ingediend bij ABB voor de laatste 5 jaar per thematische opsplitsing van de aard van de klacht:
Aantal klachten per thema:
 
De regelgeving met betrekking tot het bestuurlijk toezicht werd met de opmaak van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) en het provinciedecreet (PD) grondig gewijzigd. Ook de klachtenprocedure werd toen onder de loep genomen. Deze wijzigingen traden op 1 januari 2019 (DLB) en op 3 december 2018 (PD) in werking.
De nieuwe toezichtregeling gaat uit van een grotere actieve openbaarheid. De burger moet online kennis kunnen krijgen van de beslissingen van de lokale besturen en moet ze kunnen consulteren, zodat hij eventueel een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid.
Er werd ook volop ingezet op ‘maximale digitalisering’ van interne en externe processen van de toezichtregeling en klachtenprocedure.
Bovendien werd het bestuurlijk toezicht vereenvoudigd, hetgeen ook bijdraagt tot een snellere rechtszekerheid.
 
Bijlage: 
Aantalklachtenpergemeente
Download
20162017201820192020Totaal
Organisatie en Werking5095595688409303406
Financiën4833257882266
Personeel70601058578398
Andere thema’s8276612044283
Totaal70972875910231134

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID

Vacatures van Indeed