Sorting by

×

Personeelsbeleid

Levenslang leren stijgt, maar blijft onvoldoende

Bron: Statistiek België 29-3-2024 8:56 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag. Als

Verder lezen

Sectoren met risico’s voor de gezondheid.

Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 12-4-2024 11:22 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever , Zorg – kandidaat, Zorg – werkgever Sectoren met tekort aan arbeidskrachten, houden een risico in voor de gezondheid. Sommige functies gaan gepaard met fysieke of psychische risico’s die kandidaten kunnen ontmoedigen. De situatie verschilt sterk per activiteit en per functie. Tot de fysieke risico’s

Verder lezen

De (mis)match van vaardigheden op de arbeidsmarkt

Bron: Jaarverslag Nationale Bank 17-4-2024 11:09 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever De vaardigheden van de kandidaten stemmen niet altijd overeen met de vereisten van de werkgevers. Bepaalde banen vereisen specifieke vaardigheden of een technische opleiding. Dat is bijvoorbeeld het geval voor IT-beroepen, waar er een tekort is aan kandidaten met de juiste competenties. Voor dit soort functies ligt

Verder lezen

Lonen overheidspersoneel en uitkeringen opnieuw omhoog

Bron: Statbel 29-4-2024 13:00 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever De Belgische inflatie steeg in april naar 3,37 procent, na de lichte daling in maart. De spilindex werd overschreden, waardoor de pensioenen, sociale uitkeringen en ambtenarenweddes toenemen. De Belgische inflatie is opnieuw hoger. De stijging van de levensduurte bedroeg in april 3,37 procent, tegenover 3,18 procent in maart. Dat

Verder lezen

Verdubbeling van mensen in invaliditeit op 15 jaar tijd

Bron: VRT 30-4-2024 10:39 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever Aantal mensen in invaliditeit op 15 jaar verdubbeld: vrouwen, zelfstandigen en 55-plussers lopen meer risico Het aantal mensen in ons land dat langdurig arbeidsongeschikt is, is de afgelopen 15 jaar verdubbeld. Ruim een half miljoen mensen verkeert in invaliditeit. Bijna 40 procent van hen worstelt met psychosociale problemen, zoals

Verder lezen

Personeelsverloop in kaart brengen

Bron: werkenbijdeoverheid.be 3-5-2024 17:44 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop is

Verder lezen

Federale ambtenaren (en partner) krijgen 2 dagen verlof bij zwangerschapsverlies

Bron: VRT-Nieuws 6-5-2024 12:25 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever “Een zwangerschapsverlies is fysiek en emotioneel ingrijpend”, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Op dit moment hebben ouders recht op zwangerschapsverlof wanneer hun kindje sterft na minstens 24 weken zwangerschap. Voor federale ambtenaren die hun kind eerder verliezen, bestond er nog geen regeling. Dat verandert nu de

Verder lezen

Nieuw KB ergonomie treedt op 25 mei in werking

Bron: Federale Overheid 17-5-2024 12:34 Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever , Zorg – kandidaat, Zorg – werkgever Op 15 mei 2024 werd in het Belgisch Staatsblad nieuwe regelgeving gepubliceerd met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk, namelijk het koninklijk besluit (KB) van 19 maart tot wijziging van boek VIII

Verder lezen

Recordaantal psychische klachten in publieke sector, onderwijs en zorg

Bron: Mensura 21-5-2024 12:20 Categorieën: Overheid, Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever , Zorg – kandidaat, Zorg – werkgever Het aantal werknemers in ons land met fysieke of psychische klachten is de voorbije vijf jaar fors toegenomen. Dat stelt preventiedienst Mensura dinsdag op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 320.000 werkende Belgen. In de dienstensector, maar

Verder lezen

Vlaamse overheid: contractuele tewerkstelling wordt de norm

Bron: Vlaamse overheid27-5-2024 9:35 Categorieën:Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever De contractuele tewerkstelling wordt de norm in het vernieuwde personeelsbeleid. De Vlaamse overheid wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Verder lezen

Belg blijft 11 jaar bij dezelfde werkgever

Bron: Acerta, 30 mei 202430-5-2024 10:37 Categorieën:Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever De gemiddelde anciënniteit ligt nu iets hoger dan vijf of tien jaar geleden. In 2014 bleven werkende Belgen zo’n 10,9 jaar bij dezelfde job, vandaag is dat 11,3 jaar. De Belg werkt gemiddeld 11 jaar bij dezelfde onderneming.Werknemers hebben in hun carrière dus in totaal zo’n 4 werkgevers.

Verder lezen

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan digitaal

Bron: Federale Overheid – sociale zekerheid31-5-2024 9:51 Categorieën:Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever In de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking dient u aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof voor uw werknemers in. Welke online aanvragen kunt u doen voor uw sector? Werkgevers en werknemers doen via de onlinedienst hun aanvragen tot loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve

Verder lezen

Een carrièreswitch naar ruimtelijke ordening

Bron: Bestuursacademie NL6-6-2024 14:04 Categorieën:Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever Terwijl het aantal taken in het ruimtelijk domein groeit, is er een groot tekort aan beleidsmedewerkers en -adviseurs. Het project zij-instromers uit Nederland toont dat het bieden van de mogelijkheid tot carrièreswitch waardevolle kandidaten oplevert. Zij-instromers voor ruimtelijke ordening Het is in overheidsland een nieuwe manier van medewerkers werven: met

Verder lezen

Duurzaam werkgeverschap

Lokale en provinciale besturen hebben er alle belang bij om zich in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen (en blijven) profileren als aantrekkelijke werkgever. Het project ‘duurzaam werkgeverschap’ helpt hen om volop aan de slag te gaan met de nieuwe mogelijkheden uit het recente besluit rechtspositieregeling. Dat besluit biedt besturen de nodige flexibiliteit én autonomie om een modern,

Verder lezen

Levenslang leren stijgt, maar blijft onvoldoende

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag. Als we enkel kijken naar hoeveel procent de maand voor de enquête deelnamen

Verder lezen

Meer vrouwen dan mannen met diploma hoger onderwijs

Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%, wat een kleine terugval betekent ten opzichte van het jaar ervoor. Waar in

Verder lezen

Wettelijke minimumlonen bij de overheidssector

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn in de publieke sector, vastgelegd bij reglementering, worden beschouwd als “wettelijke” minimumlonen in

Verder lezen

Het lerarentekort geraakt niet opgelost.

  Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden. Dit was duidelijk in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Klassen sluiten in Brussel Het lerarentekort

Verder lezen

Vrouwen werken gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan tien jaar geleden

Acerta, 6 maart 2024 – Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat er de afgelopen jaren 30% meer vrouwen overgestapt zijn van deeltijds naar voltijds

Verder lezen

Personeelsevolutie bij de provincies

Een aantal jaar geleden werd het bestaansrecht van de provincies in vraag gesteld. Volgens sommigen kunnen de bevoegdheden van de provincies elders opgenomen. Voor anderen blijven de provincies een unieke rol vervullen tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau. Het mag alvast duidelijk zijn dat na de overdracht van bevoegdheden (2018) de provincies niet zijn afgeslankt in personeelsaantallen. Bevoegdheden

Verder lezen

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

Eind juni 2023 werd beslist om federale ambtenaren ook maaltijdcheques toe te kennen. Iets meer dan een half jaar later zijn de eerste maaltijdcheques ook effectief uitbetaald, en dat op basis van de werkprestaties in januari. Dankzij deze maaltijdcheques wordt de job van ambtenaar nog een tikkeltje aantrekkelijker.  Gewerkte dagen als basis   Federale overheidsmedewerkers die voldoen aan de criteria ontvangen voortaan

Verder lezen

Pensioenlasten baren zorgen

In tegenstelling tot andere overheidsniveaus zijn lokale besturen zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. Volgens de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van ambtenarenpensioenen betalen lokale besturen een pensioenbijdrage. Deze bijdrage omvat een basisbijdragevoet op de loonmassa van hun statutaire medewerkers en mogelijk een responsabiliseringsbijdrage. Deze laatste betreft een extra factuur

Verder lezen

Verlaagd plafond flexi-inkomsten ambtenaren in vervroegd pensioen

De ministerraad van 2 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren. Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te veroorzaken. Het is dan ook niet de bedoeling om ambtenaren door de

Verder lezen

Iets minder Vlamingen tevreden over hun gemeente, grootste ergernis blijven snelrijders en zwerfvuil: bekijk hier de cijfers over jouw gemeente 

Zwerfvuil blijft een grote ergernis van de Vlaming, blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor. 70 procent van de Vlamingen is tevreden over hun stad of gemeente. Dat blijkt uit denieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De grootste ergernissen van de Vlaming blijven snelrijders en zwerfvuil.Alle gegevens uit het onderzoek, ook van jouw gemeente, zijn online te raadplegen. Uit de nieuwe

Verder lezen

VVSG-oproep: deel je HR-expertise!

De VVSG en Poolstok slaan de handen ineen om een krachtige bron van HR-expertise en praktijkervaring te creëren via het gloednieuwe HR-Kompas. de officiële lancering van het HR-Kompas gepland staat voor het najaar, zijn ze nu al op zoek naar waardevolle praktijkvoorbeelden en inspirerende verhalen om het platform te verrijken. Daarom nodigen ze personeelsmedewerkers met open armen uit om hun

Verder lezen

Thuiswerken als ambtenaar ? Ook in uw organisatie goed geregeld ?

    Thuiswerk. Vandaag lijkt het bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de ambtenaar. Toch betekende de coronaperiode misschien voor vele ambtenaren een eerste kennismaking met het werken vanop afstand. Als werkgever behoort de federale overheid tot één van de pioniers van het thuiswerken, en nog steeds maakt een grote meerderheid van het overheidspersoneel gebruik

Verder lezen

Hoe maatschappelijk werkers voor het OCMW aantrekken ?

Wat maatschappelijk werkers betreft, is er heel recent een bevraging geweest door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waaruit blijkt dat er ongeveer 150 openstaande betrekkingen zijn voor sociaal werker. We moeten dit probleem inderdaad aanpakken, want dat stelt onze lokale besturen voor heel wat uitdagingen. Daarnaast dreigen mensen die behoefte hebben aan ondersteuning van het OCMW, daardoor

Verder lezen

Zet het werken bij de overheid in de kijker

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat ook overheden het niet altijd gemakkelijk hebben om nieuw talent aan te trekken. Toch biedt het werken bij de overheid heel wat troeven. De aandacht voor werk-privé balans, de verlofmogelijkheden, de uitdagende projecten maken het werken bij de overheid zinvol. Werkenbijdeoverheid.be zet een marketingcampagne op om het werken bij de overheid nog meer

Verder lezen

Personeelsuitgaven in de lokale besturen.

Overzicht van de personeelsuitgaven van de lokale besturen 2016-2020 Bemerking:  1/ De cijfers in dit rapport  zijn gebaseerd op de digitale rapporteringen over de gegevens van de beleidsrapporten. Voor de jaarrekeningen 2020 heeft ABB tot op 17 september 2021 284 originele en 16 voorlopige aanleveringen ontvangen. De website van ABB bevat een link naar de analysetool https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data) die de data weergeeft.

Verder lezen

Daalt de wedde van burgemeesters en schepenen ?

Bron: VVSG – 7 oktober Het Vlaamse Parlement is van plan om de wedde van parlementairen vanaf 1 januari 2022 met 5 % te verlagen. Dat zou betekenen dat ook de wedden van burgemeesters en schepenen zou verlagen, ze zijn juridisch immers gekoppeld aan de parlementaire verloning. De VVSG kaartte dit aan bij het Vlaams Parlement met de vraag dit ongewenste

Verder lezen

Hoeveel vragen kan een raadslid stellen tijdens de gemeenteraad ?

Een van de belangrijkste rechten van gemeente- en OCMW-raadsleden betreft het stellen van mondelinge vragen tijdens de raadszitting (artikel 31, decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur). De burgemeester en schepenen zijn dus, ook al werden ze buiten de raad benoemd, aanwezig tijdens de gemeente- en OCMW-raadszitting. Het huishoudelijk reglement kan de voorwaarden bepalen waaronder de raadsleden hun

Verder lezen

Personeelsvragen voor de dienst omgevingsvergunning

Schriftelijke vraagOmgevingsvergunning en -loket – Evaluatie Parlementaire vraag vanEmmily Talpeaan minister Zuhal Demir (29 april 2021) Omgevingsvergunningen: zelf doen of uitbesteden ? Veel lokale besturen ervaren de moeilijkheid om een omgevingsambtenaar aan te werven. Bij werkenbijdeoverheid.be komen wekelijks vacatures binnen.In welke mate is het gebruikelijk dat overheden de opmaak voor eigen omgevingsvergunningen beginnen uit te besteden? Is dat kostenefficiënt? Welke

Verder lezen

Omgevingsvergunning en -loket – Evaluatie

Parlementaire vraag vanEMMILY TALPE aanZUHAL DEMIR (publicatie 29 04 2021)VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,OMGEVING,ENERGIE EN TOERISME Het Omgevingsloket is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt. Deze vergunning betreft een samenvoeging van de oude bouw- en milieuvergunningsaanvraag. De voorbije jaren werd al stevig geïnvesteerd in de performantie van het loket. Dat was nodig

Verder lezen

Zittingsverslagen van het lokaal bestuur

Antwoord op een parlementaire vraag van STEVEN VANDEPUTaanBART SOMERSVICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,BESTUURSZAKEN,INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Op grond van artikel 278, §1, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dienen de zittingsverslagen de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden te bevatten. Het zittingsverslag is niet

Verder lezen

Rechspositieregelling lokale en provinciale besturen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling. Het besluit

Verder lezen

Sectorconvenants Vlaamse werkgelegenheidsbeleid – lokale besturen

Bron: Vlaamse Ministerraad, 5 maart 2021 op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits De Vlaamse Regering keurt 35 ontwerpen van sectorconvenants voor 2021-2022 goed.  De sectorconvenants hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten werken ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaamse arbeidsmarktbeleid: meer mensen aan het werk, sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat en veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.  Het

Verder lezen

Méér dan 12 000 personeelsleden bij de brandweer

Bron: VVSG – 1 maart 2021 – De brandweer in cijfers. In 2020 werden de brandweerdiensten 390.623 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dagelijks rukken in Vlaanderen ongeveer 1067keer ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze oproepen waren er 202.251 voor brandweer en 188.372 voor de ziekenwagens van de hulpverleningszones. Dankzij de blijvende inzet van 12.259 personeelsleden garandeert de brandweer

Verder lezen

Nieuw beroep: renovatiecoach

Bron: Parlementaire vraag van ROBRECHT BOTHUYNE aan Minister ZUHAL DEMIR – Gepubliceerd 11/02/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1648378 De oproep ‘renovatiecoach’ is momenteel in voorbereiding. Naar verwachting zal die in februari-maart 2021 kunnen worden gelanceerd. Tegen halfweg 2021 zullen de renovatiecoaches hun dienstverlening kunnen opstarten. De selectiecriteria zijn in voorbereiding en zullen worden opgenomen in de call. Deze call zal worden georganiseerd conform de basisvoorwaarden

Verder lezen

Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten: een kluwen

Bron: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Stand van zaken Bron: Parlementaire vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan minister Bart Somers -publicatie 09 /02/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647329 Veel lokale besturen proberen door samenwerking met andere besturen hun bestuurskracht te verhogen om zo te voldoen aan de gestelde verwachtingen. Daarnaast hebben de Vlaamse en de federale overheid en de provincies in het verleden binnen verschillende beleidsdomeinen structuren en

Verder lezen

Kindvriendelijke gemeenten

Parlementaire vraag in verband met de stand van zaken ‘kindvriendelijke gemeenten’ van Freya Perdaens (N-VA) aan minister Benjamin Dalle – publicatie van 12/02/2021 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1455816 Tijdens de bespreking van de begroting in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 19 oktober 2020 stelde de minister daarover nog het volgende: “Het labelKindvriendelijke Steden en Gemeenten zal voortaan, conform de afspraak met de

Verder lezen

Uitzendarbeid bij de overheid

Vraag  van7 december 2020 van LUDWIG VANDENHOVE – publicatie 10/02/2021 Aan BART SOMERSVICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,BESTUURSZAKEN,INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Discussie over uitzendarbeid bij lokale besturen Bron: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647326 vraag van :LUDWIG VANDENHOVEaan BART SOMERS VRAAG Op 26 mei 2018 trad het decreet in werking betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Dat decreet kent de

Verder lezen

Verbale en fysieke agressie tegen recyclageparkwachters

Bron:Parlementaire vraag vanFREYA PERDAENS –antwoord gepubliceerd op 05/02/2021 aanZUHAL DEMIR –VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,OMGEVING,ENERGIE EN TOERISME Aanleiding van de vraag In november 2019 maakten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval de resultaten van een rondvraag bekend. Daaruit bleek dat bijna 9 op de 10 recyclageparkwachters en afvalophalers in 2019 met verbale of fysieke agressie

Verder lezen

Inzagerecht van gemeenteraadsleden

Bron: Vlaams parlement. Schriftelijke vraagGemeenteraadsleden – Inzagerecht Parlementaire vraag van Bart Dochy (CD&V)aan minister Bart Somers Gepubliceerd op 20 januari 2021. VRAGEN 1. Vele steden en gemeenten werken via een digitaal postbeheerssysteem, waarbij alle binnenkomende post en relevante documenten geregistreerd worden en makkelijk ingekeken kunnen worden door de raadsleden. Als deze documenten digitaal ter beschikking gesteld worden, kan een raadslid

Verder lezen

De taaklast van de omgevingsambtenaar heeft gevolgen.

In een parlementaire vraag van november 2020 ging het over de taakbelasting van de omgevingsambtenaar en de bijkomende gevolgen van de Coronacrisis. Architecten trekken aan de alarmbel. Bron: Schriftelijke vragen, publicatie 14/01/2020. Omgevingsvergunningsaanvraag op gemeentelijke niveau – Efficiëntie digitaal loket Sinds 2017 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen. De taaklast voor de gemeentelijke diensten voor stedenbouw

Verder lezen

Betonstop geeft nieuwe verantwoordelijkheid aan lokaal bestuur.

Bron: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 10 december 2020. De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over hetBeleidsplan Ruimte Vlaanderen(opent in nieuw venster). Daarin werd vastgelegd dat de overheid vanaf 2040 enkel nog bouwwerken zal toelaten in de al ingenomen ruimte. Vanaf 2040 zou u dan niet meer mogen bouwen in de open ruimte in het Vlaamse gewest. In aanloop naar 2040

Verder lezen

Vlaams ‘bruggenbouwer’ en oud-burgemeester Willy Kuijpers overleden

Oud-burgemeester van Herent en Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers overleden: “Vlaamse strijder, fijne mens” Oud-politicus Willy Kuijpers is overleden. Kuijpers was jarenlang burgemeester van Herent voor Volksunie/N-VA, maar kon ook een rijke parlementaire loopbaan voorleggen. Hij viel op door zijn idealistische strijd voor de Vlaamse zaak, maar ook voor onderdrukte bevolkingsgroepen in de rest van de wereld. Kuijpers werd 83. Voor een

Verder lezen

Werkdruk en temperatuur veel te hoog. Personeel van Bpost Gent legt het werk neer

In het sorteercentrum van Bpost aan de Industrieweg in Wondelgem heeft de nachtploeg woensdagnacht het werk neergelegd. De werknemers klagen over een te hoge werkdruk en slechte werkomstandigheden. In het sorteercentrum Gent X legde de nachtploeg om 23.45 uur spontaan het werk neer. Het personeel klaagt over personeelstekort waardoor een te hoge werkdruk ontstaat. Ook zijn de werknemers van Bpost

Verder lezen

Vlaamse Regering zet in op regiovorming.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be Zoals beschreven in het regeerakkoord wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen, met de burgemeesters als spil. In samenspraak met de lokale besturen wil de Vlaamse Regering toewerken naar een 13-tal referentieregio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden. Ze keurt daarvoor de nota goed met de principes en keuzes hierover. Over deze nota wordt

Verder lezen

Gemeenteraad: digitaal en fysiek vergaderen ?

Vraagstelling: Kan een gemeenteraad zowel fysiek als digitaal vergaderen combineren ?  In de huidige stand van de regelgeving zijn hybride vergaderingen strikt genomen niet mogelijk. Omwille van de huidige gezondheidsproblematiek is het evenwel toegestaan dat lokale bestuursorganen op hybride wijze vergaderen. Er wordt nagedacht om de hybride vorm van vergaderen als mogelijke vergadervorm te behouden na de coronacrisis. Daarvoor is

Verder lezen

Preventieve coronatesten in Vlaamse woon-zorgcentra opgeschort.

Bron: De Morgen, 2§ september 2020 – 9u Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), bevoegd voor de testcapaciteit, betreurt de beslissing van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om het preventief testen van personeel in woon-zorgcentra op te schorten. Het Agentschap doet dat om tests te sparen voor het geval er een nieuwe uitbraak komt in de woon-zorgcentra. Maar

Verder lezen

Burgemeesters kunnen weldra ook Vlaamse sjerp dragen

Bron: Het Nieuwsblad, 25 september 2020. Lees ook: Vlaamse burgemeester houdt vast aan tricolore sjerp. Lees ook: Binnenlands Bestuur: Wanneer mag en wanneer moet een burgemeester en/of een schepen zijn sjerp dragen? Burgemeesters zullen vanaf oktober de keuze krijgen om een Vlaamse dan wel een tricolore sjerp te dragen. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde.

Verder lezen

Gentenaars bestellen momenteel 20.000 pakjes per dag: stad denkt na over oplossingen

In Gent worden momenteel zo’n 20.000 pakjes per dag geleverd. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a) opvroeg bij schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD). Om alle pakjes op locatie te krijgen, rijden er dagelijks meer dan 150-tal bestelwagens door de stad. “Dat is op termijn niet houdbaar”, zegt Vandenbroucke.  bron: hln

Verder lezen

Burgemeester moet uitzonderingen voor cultuursector bekijken.

Bron: VRT-NWS, 20 augustus 2020 De cultuursector reageert ontgoocheld op de nieuwe Corona-maatregelen. Het blijft volgens de sector zo goed als onwerkbaar. Vanaf 1 september zal er een mogelijkheid zijn om meer toeschouwers toe te laten, met name voor “permanente infrastructuren”. Het zal de burgemeester zijn die in eerste instantie de aanvraag bekijkt. Om wat zekerheid te geven aan de

Verder lezen

Bpost vangt eindejaarsdrukte op met extra pakjesautomaten

Bpost plaats elf bijkomende pakjesautomaten in Mechelen met het oog op de groeiende e-commerce en de drukke eindejaarsperiode.Wannes Vansina 01-12-20, 16:39 Laatste update: 16:52  In Mechelen stonden al 55 pakjesautomaten op 44 locaties. Bpost vroeg de stad om extra capaciteit te voorzien op de reeds goedgekeurde locaties om nog meer mensen te kunnen bedienen en dit tot minstens eind januari 2021. De automaten

Verder lezen

Kempense gemeenten voelen zich de dupe van gevoerd Coronabeleid.

Bron: Gazet van Antwerpen, 28 juli 2020. Kritiek uit de Kempen: “Waarom moeten wij, ‘op de parking’, mee boeten voor het lakse beleid dat Bart De Wever gevoerd heeft?” De verstrengde maatregelen die in de hele provincie Antwerpen worden opgelegd, stuiten in het algemeen op begrip bij de Kempense burgemeesters, maar er is ook heel wat kritiek. De besmettingen en

Verder lezen

Corona-aanpak wordt uitdaging voor het lokaal bestuur.

  Bron: De Tijd – 21 juli 2020 De federale overheid, de regio’s en de experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis hielden dinsdag overleg om het opflakkerende coronavirus in te dijken. Het aantal besmettingen stijgt opnieuw, met vorige week gemiddeld 150 besmettingen per dag. Pas donderdag wordt definitief afgeklopt, maar de contouren van wat op tafel ligt, zijn

Verder lezen

Geen opkomstplicht meer en “rechtstreeks” verkozen burgemeester

Wat verandert er bij de volgende lokale verkiezingen ? Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/20/lokale-verkiezingen-opkomstplicht/ Bij de volgende lokale verkiezingen zal u niet langer verplicht zijn om naar de stembus te gaan. De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieverkiezingen af. En, ook de burgemeester zal vanaf 2024 op een meer rechtstreekse manier verkozen worden. De hervorming van de kiesregels

Verder lezen

Vlaamse regering beloont fusies boven de 20 000 inwoners

Bron: De Zondag, Het Nieuwsblad – 13 07 2020 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD heeft een nieuw plan voor fusies klaar, dat groen licht kreeg van de Vlaamse regering. Een fusie van minder dan 20.000 inwoners zal niet meer beloond worden, schrijft De Zondag. Het plan-Somers voorziet ook een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid, naarmate

Verder lezen

Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant wachten op nieuwe gouverneurs

Bron: Het Nieuwsblad, 7 juli 2020 De Vlaamse regering moet op zoek naar nieuwe provinciegouverneurs voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zeker de Oost-Vlamingen wachten al een tijdje: de provincie zit al bijna twee jaar zonder gouverneur. Een objectieve selectieprocedure veroorzaakte een conflict in de vorige Vlaamse regering, waarna eind vorig jaar werd beslist om terug te keren naar de oude

Verder lezen

Bpost zal pakjes in afhaalpunten na vijf dagen toch aan huis leveren

De pakjes waarvan bpost de ontvangers ze zelf laat oppikken in afhaalpunten, zullen na vijf werkdagen alsnog aan huis worden geleverd. Wie niet in staat is om zijn of haar levering op te halen, staat daardoor niet in de kou. Het postbedrijf neemt die maatregel na overleg met minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), zo melden beide maandag. Unizo

Verder lezen

Vlaamse steden en gemeenten hebben buffer om coronacrisis op te vangen

De financiële impact van de coronacrisis op de Vlaamse steden en gemeenten zal in een scenario waarbij we geen tweede lockdown krijgen beperkt zijn, omdat de steden en gemeenten een goede financiële buffer hebben ingebouwd. Dat blijkt uit voorspellingen van Belfius. Vooral de grotere steden zullen de impact voelen. Belfius berekende de impact op de steden en gemeenten in twee

Verder lezen

Nieuwe leerstof na Pasen: maximaal 4 uur per dag afstandsonderwijs, viroloog Van Ranst: “Wellicht blijven scholen dicht”

Als de scholen verder gesloten blijven na de paasvakantie, zullen leerlingen maximaal 4 uur per dag nieuwe leerstof en taken krijgen via afstandsonderwijs. De begeleiding door de ouders blijft best beperkt tot 2 uur per week. Dat staat in een nieuwe richtlijn van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die daarmee het werk voor leerlingen, ouders en leerkrachten haalbaar

Verder lezen

België telt meer dan 1,26 miljoen tijdelijk werklozen

Bron: Het Nieuwblad 9-4-2020 0:21 Het aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid is intussen al gestegen tot 1,268 miljoen, als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Zij wijst erop dat het om brutocijfers gaat en verwacht dat er uiteindelijk zowat 900.000 mensen een uitkering zullen krijgen. Het systeem van tijdelijke

Verder lezen

Vlaamse burgemeester houdt vast aan tricolore sjerp

Bron: Het Laatste Nieuws, 1 oktober 2019. Ruim 75 procent van de Vlaamse burgervaders zegt aan onze redactie de tricolore sjerp ook in de toekomst te zullen dragen. Het geel-zwarte alternatief uit het nieuwe regeerakkoord lijkt dus niet meteen te scoren. Verder blijkt uit de rondvraag van HLN.be dat er vooral bij de CD&V-burgemeesters gemor klinkt over de afschaffing van

Verder lezen

What Are Employers Looking For In Their Candidates

Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Praesent sapien massa,

Verder lezen

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid