Vaststellen werkingsgebieden woonmaatschappijen

De Vlaamse Codex Wonen voorziet dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De Vlaamse Regering stelt in dit kader de 42 werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen vast. De afbakening van de werkingsgebieden moet van de woonmaatschappijen efficiënte, slagkrachtige, klantgerichte en toegankelijke actoren maken. De woonmaatschappij moet daarbij de partner zijn om de doelstellingen van het sociaal woonbeleid te realiseren, de regierol van de gemeenten te versterken en de sociale huurder nog meer centraal te stellen. Om de werkingsgebieden van deze woonmaatschappijen te vormen, tekende de Vlaamse Regering een regelgevend en implementatietraject uit, waarbij de lokale besturen een adviesrol kregen.

Woonmaatschappij: organisatie met sterke inbreng van de lokale besturen

Het is de ambitie om met de woonmaatschappij een sterke en professionele organisatie te creëren, die een toegankelijke dienstverlening kan aanbieden aan de woonbehoeftigen. Het is de ambitie om met de woonmaatschappijen:

-de dienstverlening te verbeteren, o.a. via een éénloketsysteem en één inschrijvingsregister; de complementaire werking van SVK en SHM te verenigen en de aanvullende expertise en wederzijdse competenties optimaal te benutten;

-de transparantie te verhogen via één duidelijke actor, één toewijssysteem en één centrale klachtenbehandeling en de organisatie van een sterke back-office (HR, ICT, aankoopbeleid…);

-de regierol van het lokale bestuur te doen primeren en de lokale betrokkenheid en zeggenschap te waarborgen, lokale besturen uit het werkingsgebied moeten samen over minstens 50% plus één van de stemrechten beschikken in de toekomstige woonmaatschappij.

Bron:

Bron: Vlaamse Regering, 04/02/2022

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed