Lokaal personeelsbeleid: 3 instrumenten 

 

ABB geeft mee vorm aan het lokaal personeelsbeleid en ondersteunt lokale besturen, personeelsleden en sociale secretariaten. De collega’s van het team Personeel Lokale Besturen lanceerden in 2022 enkel tools en handvatten rond actuele thema’s: de nieuwe klokkenluidersregeling, omgaan met agressie tegen medewerkers  en de vraag hoe je als OCMW meer maatschappelijk werkers kan aantrekken.

1. Wegwijs nieuwe Klokkenluidersregeling lokale en provinciale besturen 
2. Handleiding agressieprotocol 
3. Tips om tekort aan maatschappelijk werkers te verminderen 

1. Wegwijs nieuwe Klokkenluidersregeling lokale en provinciale besturen 

Wat?

“We bundelen relevante informatie, stellen ondersteunend materiaal ter beschikking en beantwoorden enkele veel gestelde vragen op onze website. Je vindt er bijvoorbeeld een sjabloon van een inschattingsformulier waarmee je als lokaal of provinciaal bestuur aan de slag kan bij de behandeling van een melding. Je vindt ook tips over de organisatie en werking van het interne meldpunt waarover elk lokaal en provinciaal bestuur moet beschikken.”

Waarom?

“Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt. De nieuwe klokkenluidersregeling beschermt personen die informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten daarvoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen: bij voorkeur intern bij hun eigen organisatie of als dat moeilijk ligt, bij het bevoegde externe meldingskanaal of in het openbaar. Elke vorm van represaille na een klokkenluidersmelding is verboden”. Lees meer details op de website lokaal bestuur.(opent in nieuw venster)

2. Handleiding agressieprotocol 

Wat?

“We stellen een handleiding, verschillende agressieprotocollen en extra materiaal van lokale besturen ter beschikking als inspiratie om je eigen agressieprotocol op te stellen. Een agressieprotocol bevat 3 pijlers:

Preventie: bijvoorbeeld het organiseren van opleidingen rond communicatie en het opstellen van een gedragscode.
Interventie in crisissituaties: bijvoorbeeld wat er moet gebeuren in een crisissituatie.
Monitoring van agressie-incidenten: bijvoorbeeld het bijhouden van een register met de incidenten.”

Waarom?

“Agressie tegenover lokale personeelsleden heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden. Een agressieprotocol kan een houvast zijn voor een lokaal of provinciaal bestuur in een crisissituatie. Het maakt het engagement van een lokaal of provinciaal bestuur duidelijk naar haar personeelsleden en burgers toe.”

Lees meer details over het agressieprotocol op de website lokaal bestuur(PDF bestand opent in nieuw venster).

3. Tips om tekort aan maatschappelijk werkers te verminderen 

Wat?

“We bundelen een aantal tips om de schaarste aan maatschappelijk werkers op de arbeidsmarkt te omzeilen. Bijvoorbeeld door gepensioneerden terug in dienst te nemen of functies te herschikken en taken te herverdelen.”

Waarom?

Onze samenleving is de laatste decennia grondig veranderd en staat onder druk. Dat zorgt voor een toename van individuele problemen, waardoor mensen zich vaker wenden tot het lokaal bestuur voor steunmaatregelen. Daardoor is de vraag naar maatschappelijk werkers groot met een sterk toenemende druk op de arbeidsmarkt tot gevolg. De Oekraïnecrisis maakte extra zichtbaar dat de lokale overheden kreunen onder de krapte aan maatschappelijk werkers. De wettelijke, strikte diplomavereiste bij deze functies is mee de oorzaak van de beperkte beschikbaarheid van geschikte profielen.

Lees meer details in het artikel in Impuls nr 3 2022.

​ 

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID

Vacatures van Indeed
Generated by Feedzy