Overheid

Goedkeuring van het regiodecreet, maar vragen blijven.

  Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. De Vlaamse lokale besturen kunnen nu aan de slag met het aligneren van hun verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De referentieregio’s zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Concreet gaat het over projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen. Uiterlijk 31 december 2030 moeten de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in overeenstemming zijn met

Verder lezen

Vlaanderen krijgt nieuwe structuur in 15 regio’s

  Bron: VRT-NWS, 1 februari 2023 Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio’s. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in “de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden”. Er komen nu 15 regionale samenwerkingsverbanden. Alle Limburgse regio’s vormen één

Verder lezen

Hybride werken is samenwerken: praktische ideeën

  Het werken wordt meer en meer verschillend: werken op verschillende locaties en tijdstippen. In dit artikel maken we enkele praktische afspraken voor teams die het hybride werken zijn ingeslaan. Gezamenlijke activiteiten Het is belangrijk om voor verschillende activiteiten in kaart te brengen waar, wanneer en hoe ze worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor werktaken en overleggen. Houd hierbij het doel van

Verder lezen

Agressie tegenover medewerkers

  Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda. Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden. Een agressieprotocol

Verder lezen

Regeling van omstandigheidsverlof in de rechtspositieregeling

    Personeelsleden hebben recht op volgende omstandigheidsverloven:   1°huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of aanverwanten: 4 werkdagen; 2°bevalling van de echtgenote of samenwonende partner,

Verder lezen

Definitieve goedkeuring kaderbesluit rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen

    20 januari 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en genereert meer vrijheid

Verder lezen

Stress als chronisch probleem bij ambtenaren

  Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren: 72 procent hervalt jaren nadien   Bron: VRT – NIeuws – 4 januari 2022 Drie van de vier Belgische ambtenaren die wegens een burn-out uitvallen, overkomt dat binnen vier jaar opnieuw. Minister De Sutter van Ambtenarenzaken zoekt de oplossing deels in een strengere selectie van leidinggevenden. De verontrustende cijfers over het welzijn

Verder lezen

Arbeidsmarkt, inflatie en loonkost

  Ook de arbeidsmarkt bleef in 2022 sterk presteren, aangezien er meer dan 100 000 extra jobs werden gecreëerd. De banencreatie zou wel tijdelijk vertragen, maar vanaf de tweede helft van 2023 weer aantrekken. De grootste jobgroei wordt gecreëerd in de dienstensector. De inflatie bleek hardnekkig; ze liep in oktober op tot ruim 13 %, voornamelijk als gevolg van een verdere toename van de (al hoge) energieprijzen,

Verder lezen

De omgevingsambtenaar, de schepen en de burger.

  Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde op 14/12/2022 de studiedag ‘Lokaal bestuur door een academische bril’. Tijdens deze studiedag werd ook de Vlaamse scriptieprijs uitgereikt. Winnares van de editie 2022 is Annelies Maes met haar onderzoek naar ‘de kwalitatieve omgevingsvergunningsverlening in Vlaanderen’.   De ambtenaar, de schepen en de burger Omgevingsambtenaren die de vergunningsaanvraag bestuderen en een advies voor het politieke beslissingsorgaan

Verder lezen

Eigenschappen van een goede overheid

  Het  klimaat, de energievoorziening, de inflatie, de ouderenzorg, de kinderopvang… Zoveel zaken in beweging met zoveel complexiteit.  “Een sterke overheid is heel hard nodig om het voor ons allemaal goed te regelen en om iedereen erbij te houden. “ In het Nederlands tijdschrift voor Binnenlands Bestuur worden de eigenschappen van een sterke overheid opgelijst. 1. Een  overheid handelt proactief. Een

Verder lezen

Bart Somers wil War Room voor lokale besturen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen

    Na Zwijndrecht en Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart Somers waarschuwt: “Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel stijgen 2% in januari 2023.

  Bron: Federaal Planbureau – 06 12 2022 In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel

Verder lezen

1638 Vlaamse ambtenaren kregen in 2021 een functioneringstoelage

  Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022 van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37

Verder lezen

Vlaamse ambtenaren krijgen eco-, sport- en cultuurcheques

  In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurcheques. In 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 2020

Verder lezen

Vlaamse Overheid wil rekrutering en selectie gemeenschappelijk organiseren

  Naar aanleiding van haar beslissing van 30 oktober 2020 over de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor wat betreft rekrutering en selectie, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het oprichtingsbesluit van AgO en het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Door deze beslissing pakken de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) de in- en doorstroom van medewerkers gemeenschappelijk aan.

Verder lezen

Re-integratie na langdurige afwezigheid

  Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022 De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de zoektocht naar een oplossing centraal staat zodat het personeelslid het werk,

Verder lezen

Medewerkers lokale besturen en arbeidsmobiliteit

  Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.   De Servantes Barometer Het  Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent stelde de Servantes Barometer voor.

Verder lezen

Aanpassing klokkenluidersregeling voor Vlaamse overheid en lokale besturen

  De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet wijzigt, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten moeten zorgen voor veilige interne en externe meldkanalen en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. De richtlijn

Verder lezen

Decreet over de werk- en zorgtrajecten goedgekeurd.

  Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022 Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering, en onthaaltrajecten via het

Verder lezen

De week van de zondebokken

  Het was de week van de zondebokken. Als het maatschappelijk complex wordt, duiken ze op. Er zijn veel vraagstukken in organisaties die we als  vervelend of verontrustend bestempelen. Problemen die maar blijven bestaan, zoals in de kinderopvang bv.,  ondanks allerlei initiatieven die worden genomen om ze ‘eens en voor altijd’ aan te pakken. Het gaat dan vaak over zaken

Verder lezen

Ontgoochelde en misnoegde vakorganisaties bij de onderhandelingen over de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen.

  Het huidig ontwerp van besluit over de rechtspositieregeling kreeg door geen van de vakorganisaties een akkoord mee. De reden had vooral te maken met het gebrek aan houvast en de risico’s die verbonden zijn aan het grotendeels overlaten van de rechtspositieregeling aan de lokale autonomie. Daarnaast was vooral de wijze van onderhandelen een doorn in het oog van de

Verder lezen

Rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

  Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en probeert ook meer vrijheidsgraden te

Verder lezen

Hoe zat dat weer met de index ?

    Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, werken bij de overheid, indexatie, november 2022 Hier vind je informatie over de verschillende soorten index en de invloed daarvan op de berekening van de wedden en lonen. De spilindex werd overschreden in oktober 2022. Vanaf 1 december 2022 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,9607. Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index) Het

Verder lezen

In- en uitstroom van medewerkers in het lokaal bestuur

  Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen   Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97.    “Werken bij een lokaal bestuur heeft écht sterke troeven om deze uitdaging te counteren. De

Verder lezen

Vlaamse werknemers en de vierdaagse werkweek

  Bron: Story @ UGent @ Work, 31 oktober 2022 De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Zo wordt de 38-uren week gespreid over vier langere dagen  in plaats van vijf dagen. Een recht Elke dergelijke werknemer heeft het recht om een schriftelijke aanvraag

Verder lezen

Burn-outverleden verhoogt kans op ontslag

    Onderzoek UGent – Doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (28 oktober 2022) Recent UGent-onderzoek wees uit dat een burn-outverleden carrièrekansen saboteert via lagere aanwervings- en promotiekansen. Een nieuwe studie toont nu aan dat mensen met een burn-outverleden ook nog eens nadeel kunnen ondervinden in ontslagbeslissingen. Opvallend: ook wanneer de recente prestaties van werknemers gekend waren door de managers die de ontslagbeslissing

Verder lezen

Winnaars Servantes Award zijn gekend: professionals van lokale besturen Merelbeke, Dendermonde en Schoten scoren eerste plaats 

  Eerste resultaten Servantes Barometer: Sterke troeven van lokale besturen meer uitspelen om concurrentie op jobmarkt te counteren. Nathalie Claus, HR-deskundige (Merelbeke), wint als ‘Nieuwkomer’ 35-jarige carrière van Dirk Vercammen, diensthoofd Milieu (Schoten), beloond met ‘Loopbaan’ Duurzaam Ecoteam Ros Beiaard (Dendermonde) bekroond als beste ‘Team’ Eerste resultaten Servantes Barometer door UGent: vacatures invullen is een grote uitdaging, sterke troeven van

Verder lezen

De macht van de burgemeester voorbij

In één week tijd halen verschillende burgemeesters het nieuws. Zegt het iets over hen of over de moeilijke job waarin ze balanceren. De krant De Standaard heeft het over een gebrek aan politieke hygiëne enonwelriekende dossiers van belangenvermenging. Gemeenschappelijk in de media klinkt het dat de burgemeesters hunrol en macht gebruikten om daar al dan niet materieel voordeel mee te

Verder lezen

Integriteit en belangenvermenging bij de Vlaamse Overheid

  Bron: SCHRIFTELIJKE VRAAG van JOKE SCHAUVLIEGE aan BART SOMERS – publicatie 21 oktober 2022 VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Van de overheidsdiensten wordt een kwaliteitsvolle en objectieve dienstverlening verwacht. Burgers en ondernemingen moeten er te allen tijde kunnen op rekenen dat de personeelsleden van de overheid in alle omstandigheden het algemeen belang laten primeren op elke eigen

Verder lezen

Affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’

  Zeker in tijden van besparing worden ambtenaren vaak enkel gezien als kost. Met de affichecampagne ‘Ambtenaren verdienen zichzelf terug’, willen we het economisch zowel als maatschappelijk belang van ambtenaren onder de aandacht brengen. Het promo-materiaal bestaat uit: -Affiches A3-formaat.  Geschikt voor de publieke ruimte: het onthaal, de sporthal, het gemeenschapscentrum, … -Postkaarten 10×15 cm Geschikt om te versturen als

Verder lezen

Bestel de affiche: ambtenaren verdienen zichzelf terug

  Wil je het raam of prikbord opfleuren met de nieuwe campagne ‘ambtenaren verdienen zichzelf terug’ ?   De affiches zijn gratis mee te nemen op de uitreiking van de Servantes-Award, maar je kan ze ook bestellen. We versturen ze gratis naar alle organisaties met een account bij werkenbijdeoverheid.be.   Stuur een mailtje met je gegevens naar info@werkenbijdeoverheid.be met als hoofding

Verder lezen

Genomineerden eerste editie Servantes Award

  Genomineerden van eerste editie Servantes Award (27/10) zijn gekend: “Hoog tijd om professionals in mooie en unieke functies bij lokale besturen in de bloemetjes te zetten” Kandidaturen van 30 lokale besturen kanshebber voor eerste Servantes Award 13 oktober 2022 — Op donderdag 27 oktober vindt de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De prijs zorgt voor

Verder lezen

Personeelsmobiliteit met naburige gemeenten: een opportuniteit ?

  Bron: Vlaamse Regering, 14 oktober 2022. ONTWERP VAN DECREET over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur Het ontwerpdecreet voorziet ook in een stimulans voor samenwerking tussen lokale besturen binnen eenzelfde referentieregio, en wel op het vlak van personeelsmobiliteit. Naar analogie met de mobiliteit tussen personeelsleden van gemeenten en OCMW’s na

Verder lezen

Decreet regiovorming en wijziging decreet lokaal bestuur: referentieregio’s

    Bron: Vlaamse Regering, Ministerraad, 14 oktober 2022 Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. ​Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het

Verder lezen

Ambtenaren verdienen zichzelf terug

Het overheidsapparaat wordt vaak als geldverslindend voorzien. Toch zijn er ook heel wat ambtenaren die zichzelf terug verdienen. Bron: VRT do 06 okt19:33Stein Falk, Gianni Paelinck Meer controles op sociale fraude kunnen België miljoenen euro’s opleveren, zegt inspectiedienst: “Maar we vissen met klein schepnetje” België kan veel meer geld binnenhalen door meer te controleren op sociale fraude.

Verder lezen

Wijziging decreet lokaal bestuur

  Bron: Ministerraad – 7 oktober 2022 Wijziging decreet lokaal bestuur: optimalisatie regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen en inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking Op voorstel van viceminister-president Bart Somers ​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings-

Verder lezen

De laatste 20 jaar nam verschil tussen hoogste en laagste lonen toe.

    Bron: Minerva, 29 september 2022 Tussen 1999 en 2020 steeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijdswerker met vijftien procent bovenop de inflatie. Die loonsstijging verhult echter grote verschillen, zowel in de tijd als in de verdeling van de lonen., dat komt uit een studie van de progressieve denktank Minerva naar voor. De welvaartstoename in België in de

Verder lezen

Functioneringstoelage (FUTO) bij Vlaamse ambtenaren

  Bron: Parlementaire vraag, 03 10 2022 . In de verschillende Vlaamse entiteiten worden jaarlijks functioneringstoelages (futo’s) uitgedeeld. Die maken deel uit van de prestatietoelagen bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt, conform de bepalingen van artikel VII 37 van 13 januari 2006, dat aan de personeelsleden een functioneringstoelage tot maximaal 15% van hun salaris kan worden toegekend als

Verder lezen

Jobbonus: beperkte impact

  Bron: VRT-nieuws – 30 09 2022 Wat is er beslist?  De inkomensgrens van de jobbonus wordt opgetrokken. Met de jobbonus krijgen werknemers met een laag loon een extraatje bovenop dat loon. Voortaan kan wie 1.950 euro bruto per maand verdient, een volledige premie van 600 euro extra per jaar krijgen. Tot nog toe stond de limiet op 1.800 euro.  De bovengrens voor de

Verder lezen

Ontslagregeling statutairen en contractuelen op de agenda.

  Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de verschillen tussen de statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Staat hiermee de vaste benoeming ook op de helling ?  De komende periode zullen regering en vakbonden alvast onderhandelen over de ontslagregeling voor statutairen en contractuelen. Daarbij zou de Vlaamse Regering willen dat er in de Vlaamse administratie, op de topfuncties na, alleen

Verder lezen

Het succes van de fiets

    Bron: Acerta – 12 september 2022 Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. In de eerste helft van dit jaar pendelden 9,1 % meer werknemers met een leasefiets naar kantoor in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van drie jaar geleden gaat het zelfs om een toename met 127 %. Dat blijkt uit een

Verder lezen

Willen werken is niet hetzelfde als willen solliciteren

  Bron: Sociaal.net  Originele titel: Een job zonder sollicitatie? In Mechelen kan het.   12Work, een project van de sociale dienst in Mechelen, werft mensen aan zonder sollicitatie- of selectieprocedure. De eerste die zich meldt, krijgt de job. “Het lijkt eenvoudig, maar het vergt moed en zelfinzicht.” De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een duidelijk discours. Dat werklozen geactiveerd moeten

Verder lezen

Nederlandse taskforce arbeidsmarktkrapte inspireert met acties

  Nederlandse ondernemersorganisaties hebben de afgelopen maanden met aangesloten organisaties in een taskforce een eigen ‘doe-agenda’ opgesteld voor de arbeidsmarktkrapte. Volgens hen ligt de bal daarvoor voor een groot deel bij werkgevers en werkenden zelf. ‘Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in

Verder lezen

Lokale besturen verwachten steun van hogere overheden

  Bron: VVSG – 9 september 2022 Door de toegenomen inflatie en de stijgende energiekosten staat het water de lokale besturen aan de lippen. Lokale besturen hebben de opeenvolgende crisissen met succes aangepakt, dit is de crisis te veel. Ze verwachten maatregelen van de centrale overheden, zo niet zullen ze investeringen en uitgaven moeten uitstellen of lokale belastingen verhogen. Dat

Verder lezen

Wedden overheidspersoneel: 2% index in september en december

  Bron: Federaal Planbureau – 06 09 2022 Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten  [06/09/2022] De onderstaande inflatievooruitzichten van september 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met het gemiddelde van de termijnmarktnoteringen van 10 tot 23 augustus 2022. De olieprijs zou gemiddeld 103 dollar per

Verder lezen

Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  Bron: Ministerraad Federale Overheid, 2/9/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren. Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de

Verder lezen

Lerarentekort moet hoger op de politieke agenda.

  Bij het begin van het nieuwe schooljaar staat het lerarentekort meer dan ooit in de actualiteit. Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar waren  in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. Leerlingen zullen ook dit jaar soms geen

Verder lezen

Integriteitsproblemen bij de politie vragen meer opvolging

    De drugsproblematiek in Antwerpen legt nu ook problemen bloot in de politie-organisatie zelf. Het gaat niet zozeer over een tekort aan middelen om de veiligheid te garanderen, maar ook om een integriteitsvraagstuk. Antwerps schepen voor Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (Vooruit)  gaf een voorzet. Voor hem is het duidelijk:  “De war on drugs werkt niet, dat weten we

Verder lezen

Belgische werkgevers hebben moeite om werknemers aan te trekken

  65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers? Via een Europees onderzoek bij 4371 bedrijven, waarvan 551 Belgische werkgevers, werpt SD Worx, de toonaangevende Europese HR- & payrolldienstenleverancier, een licht op hoe

Verder lezen

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed
Generated by Feedzy