Zittingsverslagen van het lokaal bestuur

Antwoord op een parlementaire vraag van  STEVEN VANDEPUT aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

Op grond van artikel 278, §1, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dienen de zittingsverslagen de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden te bevatten. Het zittingsverslag is niet noodzakelijk een schriftelijk verslag maar kan, als zo beslist door de gemeenteraad een audio- of audiovisuele opname zijn van de zitting van de gemeenteraad. Dit zittingsverslag bevat enkel datgene wat in de zitting is vermeld. De mondeling gestelde vragen en de antwoorden daarop in de gemeenteraadszitting dienen bijgevolg in het zittingsverslag te worden opgenomen.

De decreetgever legt geen verplichting op om het zittingsverslag of de schriftelijk gestelde vragen bekend te maken of te publiceren op de website van de gemeente. De keuze behoort tot de autonomie van het lokaal bestuur.

De gemeenteraadsleden hebben het recht om tijdens de vergadering van de gemeenteraad opmerkingen te maken over de redactie van het zittingsverslag van de vorige vergadering (artikel 32, derde lid DLB). Uiteraard is die bepaling voornamelijk van toepassing bij een schriftelijk zittingsverslag, aangezien een audio- of audiovisueel verslag een letterlijke weergave is van de vergadering.

De raadsleden kunnen hun inzagerecht gebruiken om inzage te verkrijgen in de schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Hoewel een mondelinge vraag in beginsel mondeling beantwoord moet worden tijdens de zitting, bestaat de mogelijkheid dat als de vraag te technisch of te complex is om meteen te kunnen antwoorden dat er pas na de gemeenteraad een schriftelijk antwoord wordt gegeven. Dit blijkt ook uit mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 201 van 5 maart 2020. Als een mondelinge vraag op de gemeenteraad nadien schriftelijk wordt beantwoord, dan hebben raadsleden uiteraard via hun inzagerecht inzage in dit antwoord.

Sommige gemeenten publiceren hun zittingsverslag of audio- of audiovisueel verslag op hun website. Ik kan dit alleen maar aanmoedigen in het kader van de transparantie en betrokkenheid van burgers bij het beleid.

Er zijn ook lokale besturen die een bulletin van vragen en antwoorden publiceren op hun website (o.a. Gent, Kortrijk en Mechelen). Dat zijn mijn inziens goede praktijkvoorbeelden.
Als het bestuur het zittingsverslag en de vragen en antwoorden niet publiceert op zijn website, kunnen burgers op grond van de regelgeving rond openbaarheid van bestuur zoals opgenomen in het Bestuursdecreet een aanvraag indienen om het zittingsverslag (of de audiovisuele opname) en de schriftelijke antwoorden die gegeven werden op de schriftelijke vragen te ontvangen.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID