Uitzendarbeid bij de overheid

Vraag  van7 december 2020 van LUDWIG VANDENHOVE – publicatie 10/02/2021

Aan BART SOMERS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN 

Discussie over uitzendarbeid bij lokale besturen

Bron: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647326

vraag van :LUDWIG VANDENHOVE aan BART SOMERS

VRAAG

Op 26 mei 2018 trad het decreet in werking betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Dat decreet kent de mogelijkheid toe aan de diensten van de Vlaamse overheid en aan de lokale besturen om een beroep te doen op uitzendarbeid. 

Recentelijk stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur, na bevraging van verschillende belanghebbenden, een sjabloon op voor een beslissing over uitzendarbeid binnen lokale besturen. Als het sjabloon wordt overgenomen, benut het bestuur de volledige waaier van mogelijkheden voor uitzendarbeid. 

 1. Waarom dit sjabloon? 
  1. a)  Moet het niet net de bedoeling zijn van de Vlaamse overheid om lokale besturen aan te zetten duurzame tewerkstelling te creëren? 
  2. b)  Moet uitzendarbeid niet net de uitzondering blijven? 
 2. Waarom worden er geen sjablonen ter beschikking gesteld die lokale besturen stimuleren om precies meer in te zetten op duurzame tewerkstelling (contractueel en/of statutair)? 
 3. Graag een overzicht van het aantal jaarlijkse jobs via uitzendarbeid bij de diverse overheden sinds het decreet van kracht is, opgesplitst per jaar (2017, 2018, 2019 en 2020). 
  1. a)  Hoeveel voor de Vlaamse overheid per agentschap? 
  2. b)  Hoeveel voor de Vlaamse provincies per provincie? 
  3. c)  Hoeveel voor de Vlaamse gemeenten, opgesplitst per provincie en per gemeente? 

ANTWOORD 

 1. Een duurzame tewerkstelling moet uiteraard worden vooropgesteld, maar in bepaalde gevallen zijn lokale besturen genoodzaakt om snel te schakelen wat betreft de personeelsinzet. 

Uitzendarbeid probeert tegemoet te komen aan tewerkstellingsbehoeften die een snelle, soepele oplossing vragen, bv. bij een acute of onvoorziene vervanging of bij plotse extra taken of bij bepaalde gebeurtenissen of onvoorziene omstandigheden.
Voor heel wat functies die een goede dienstverlening veronderstellen is het nodig om tot snelle vervangingen te kunnen overgaan. Zo draagt uitzendarbeid bij aan de dienstverlening aan de burger. 

Het behoort tot de lokale autonomie om de afweging tussen uitzendarbeid en de reguliere aanwerving te maken. 

Als lokale besturen beslissen om uitzendarbeid binnen hun bestuur mogelijk te maken, kunnen zij beroep doen op het sjabloon voor een beslissing over uitzendarbeid dat mijn administratie heeft opgesteld na bevraging van verschillende belanghebbenden.
Het doel van dit sjabloon is om de lokale besturen te ondersteunen en zo goed als mogelijk te informeren over de mogelijkheden rond uitzendarbeid en welke grenzen daaraan (kunnen) worden gesteld. 

 1. Omdat de lokale besturen vertrouwd zijn met het nemen van beslissingen over het aanwerven van contractueel of statutair personeel lijkt het mij niet aangewezen om hierover sjablonen ter beschikking te stellen. Mijn administratie heeft daarentegen wel een sjabloon ter beschikking gesteld voor een beslissing over uitzendarbeid binnen de lokale besturen, omdat de meeste lokale besturen daar momenteel nog niet vertrouwd mee zijn. 
 2. a) Tewerkstelling via uitzendarbeid is een tijdelijke vorm en heeft dus zelden of nooit de looptijd van een jaar. Hieronder wordt gerapporteerd over het aantal ‘koppen’ die werden tewerkgesteld in een specifiek jaar. Het aantal gepresteerde uren is afhankelijk van uitzendkracht tot uitzendkracht. 

In 2017 bestond het decreet nog niet. Hierover kan dus niet worden gerapporteerd. 

In 2018 was het raamcontract uitzendarbeid er pas op het einde van het jaar. Er werd in dat jaar maar 1 uitzendkracht tewerkgesteld bij het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie. 

In 2019 werden er 274 uitzendkrachten tewerkgesteld bij 12 entiteiten van de Vlaamse overheid.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed