Inzagerecht van burgers in ontwerp-gemeenteraadsbesluiten

Het is niet altijd duidelijk welke bestuursdocumenten door burgers opvraagbaar zijn. Meer bepaald is de vraag of ontwerpbesluiten voorafgaand aan de gemeenteraad door burgers kunnen worden ingezien.

  • Ontwerpbesluiten zijn afgewerkte bestuursdocumenten.
  • De stukken die bij de agenda van de gemeenteraadszitting zijn gevoegd, zoals ontwerp- gemeenteraadsbesluiten, zijn stukken die ‘af’ zijn in de zin van artikel II.33, 2° van het Bestuursdecreet en die dus principieel openbaar zijn. De documenten die worden opgesteld om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, zijn in vele gevallen voorstellen van de administratie aan de beleidsverantwoordelijken, die hierover nog hun fiat moeten geven. De administratie stelt het dossier en het ontwerpbesluit op waarna het college van burgemeester en schepenen dit op de agenda van de gemeenteraad plaatst. Het ontwerpbesluit vertolkt bijgevolg het uitgeschreven en formeel onderschreven standpunt van de bevoegde dienst. De administratie wil dit ontwerp door de gemeenteraad vastgesteld zien. Hieruit volgt dat, wat de administratie betreft, de tekst niet meer gewijzigd moet worden. Deze vaststelling volstaat om tot het bestaan van een afgewerkt bestuursdocument te besluiten. Het zou niet logisch zijn dat de administratie een onafgewerkt stuk voor beslissing aan de gemeenteraad zou voorleggen. De beslissing die de gemeenteraad zal nemen is een volgende, daarvan te onderscheiden stap.Dezelfde redenering kan worden gevolgd wanneer een punt op de agenda wordt gebracht door een mandataris: het feit dat een stuk op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst, toont aan dat dit stuk voor de opsteller ervan als ‘af’ beschouwd moest worden.Bij klachten over schending van het recht op openbaarheid van bestuur moeten burgers zich wenden tot de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, niet tot de toezichthoudende overheid. Ik heb geen weet van problemen in de bestuurspraktijk hieromtrent.
  • Burgers kunnen stukken inkijken vóór de aanvang van de gemeenteraad.
  • Het is zeker nuttig dat burgers de stukken kunnen inkijken en dus ontvangen vóór de aanvang van de gemeenteraad. Overeenkomstig de bepalingen van het Bestuursdecreet beschikt een bestuursinstantie over een termijn van 20 dagen (verlengbaar tot 40 dagen) om een aanvraag tot openbaarmaking in te willigen. Als deze termijn volledig wordt uitgeput, zal de burger de gevraagde stukken inderdaad pas ná de gemeenteraadszitting ontvangen. Het Bestuursdecreet stipuleert echter ook dat de aanvraag tot openbaarheid zo spoedig mogelijk ingewilligd moet worden; nergens wordt bepaald dat de gevraagde openbaarmaking pas op dag 20 moet gebeuren. Ik reken dan ook op de behulpzaamheid van de lokale besturen om de inzage in de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad en bijhorende stukken te verlenen vóór de effectieve gemeenteraadszitting.

Bron: Parlementaire vragen. Schriftelijke vraag Gemeenteraad – Inzagerecht ontwerpbesluiten en bijhorende stukken van Brecht Warnez aan minister Bart Somers

lees ook: https://werkenbijdegemeente.be/inzagerecht-gemeenteraadsleden-termijn-van-antwoord/

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed