Sorting by

×

Ontslagregeling statutairen en contractuelen op de agenda.

 

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de verschillen tussen de statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Staat hiermee de vaste benoeming ook op de helling ? 

De komende periode zullen regering en vakbonden alvast onderhandelen over de ontslagregeling voor statutairen en contractuelen. Daarbij zou de Vlaamse Regering willen dat er in de Vlaamse administratie, op de topfuncties na, alleen nog contractuelen worden tewerkgesteld. Dit zou ook de mobiliteit met de private sector moeten bevorderen. In het onderwijs besliste minister van onderwijs Ben Weyts dan weer wel dat de vaste benoeming blijft. 

Of er dus een nieuwe rechtspositieregeling uit de bus komt met daarin een gelijke ontslagregeling tussen statutairen en contractuelen blijft de vraag. Het gaat immers over een juridisch complexe aangelegenheid. De krant De Standaard (22 10 22) schrijft  dat niet alleen de vakbonden steigeren, maar dat er ook verdeeldheid bestaat binnen de regering zelf. 

 

Statutairen of contractuelen in de lokale en provinciale besturen ? Een beleidskeuze.

De lokale besturen kunnen het dienstverband waarin zij een personeelslid tewerkstellen, vrij kiezen. Dit maakt dat de keuze ingegeven wordt door het lokale beleid. 

Het lokaal bestuur motiveert de keuze van het dienstverband, statutair dan wel contractueel, die het aan een betrekking geeft. De bestendigheid van de betrekking is een evidente motivering voor een statutaire betrekking. Het spreekt vanzelf dat beide stelsels naast elkaar kunnen bestaan in één en hetzelfde bestuur.

In principe is het mogelijk dat een bestuur beslist om voortaan alleen nog in contractueel verband aan te werven. De huidige statutaire personeelsleden zijn dan uitdovend, met behoud van hun statuut.

Een dergelijke keuze ontslaat die besturen echter niet van de plicht om het beginsel van de gelijke toegang tot het openbaar ambt in acht te nemen. Naast de vereiste om op een objectieve wijze de aanspraken van de verschillende kandidaten te vergelijken en de meest geschikte kandidaat aan te werven, houdt dat beginsel mee in dat voorafgaand aan de aanwerving een openbare oproep tot de kandidaten wordt bekendgemaakt en dat niemand kan worden aangeworven tenzij hij houder is van een diploma of een studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de te begeven betrekking, behoudens de afwijkingen die daarop mogelijk zijn.

Bron: Lokaal bestuur Vlaanderen

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid

Advertenties
Geverifieerd door MonsterInsights